4 Sự Thuyết Giáo Chánh pháp

4 sự thuyết giáo Chánh pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác giảng dạy là gì?

Tôn giả Ratthapala:

1) “Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt”

2) “Thế giới là vô hộ, vô chủ”

3) “Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả”

4) “Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái”

Thưa Ðại vương, đây là bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Nguồn trích dẫnTrung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya, 82. Kinh Ratthapàla, (Ratthapàla sutta)

 

Master Ratthapala:

1) ‘The world is swept away. It does not endure’

2) ‘The world is without shelter, without protector’

3) ‘The world is without ownership. One has to pass on, leaving everything behind’

4) ‘The world is insufficient, insatiable, a slave to craving’

“These, great king, are the four Dhamma summaries stated by the Blessed One who knows and sees, worthy and rightly self–awakened. Having known and seen and heard them, I went forth from the home life into homelessness.

Source: Access-to-Insight, (Revised: 9 November 1998)
Majjhima Nikaya 82, Ratthapala Sutta, About Ratthapala

Bài viết liên quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không? “Ta Là Phật Đã Thành, Các Chúng Sinh Là Phật Sẽ Thành” Có Phải Là Phật Ngôn Không?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 23 tháng 11, 2015