Cần phải làm những gì khi tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết

Cần phải làm những gì khi tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết❓

––––––––––––––––––––––––––––––

Nhân duyên ở Sāvatthī. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

“Ðại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?”

“Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con vừa qua đời. Bà già nua, tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã hết tuổi thọ, đã qua đời, được một trăm hai mươi tuổi.

“Bạch Thế Tôn, con rất thương và quý mến tổ mẫu. Nếu con cho đi một voi báu để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho voi báu đó. Nếu con cho đi một ngựa báu để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho ngựa báu đó. Nếu con cho đi một thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp đó. Nếu con cho đi cả một quốc độ để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cả quốc độ đó.”

“Thưa Ðại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.”

“Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã khéo nói: ‘Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.’”

“Đúng như thế, thưa Ðại vương. Đúng như thế, thưa Ðại vương. Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết. Ví như tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể vỡ, đều kết thúc trong sự bể vỡ, đều không vượt qua sự bể vỡ. Cũng vậy, thưa Ðại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.”

“Chúng sinh đều phải chết,

Mạng sống, chết kết thúc,

Tùy nghiệp, họ sẽ đi,

Nhận lãnh quả thiện ác.

Ác nghiệp, đọa địa ngục,

Thiện nghiệp, lên thiên giới.

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau.

Công đức cho đời sau,

Làm hậu cứ cho người.”

– Kinh Tổ mẫu (Ayyikā Sutta, SN 3.22)

Thực Hành Vipassana x Tứ Niệm Xứ x Thiền Minh Sát

Lời Phật dạy

“TẤT CẢ ĐỒ GỐM ĐƯỢC LÀM RA ĐỀU PHẢI BỂ VỠ”

Nhân duyên ở Sāvatthī. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

“Ðại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?”

“Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con vừa qua đời. Bà già nua, tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã hết tuổi thọ, đã qua đời, được một trăm hai mươi tuổi.

“Bạch Thế Tôn, con rất thương và quý mến tổ mẫu. Nếu con cho đi một voi báu để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho voi báu đó. Nếu con cho đi một ngựa báu để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho ngựa báu đó. Nếu con cho đi một thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp đó. Nếu con cho đi cả một quốc độ để tổ mẫu sống trở lại, con sẽ cả quốc độ đó.”

“Thưa Ðại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.”

“Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã khéo nói: ‘Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.’”

“Đúng như thế, thưa Ðại vương. Đúng như thế, thưa Ðại vương. Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết. Ví như tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể vỡ, đều kết thúc trong sự bể vỡ, đều không vượt qua sự bể vỡ. Cũng vậy, thưa Ðại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.”

“Chúng sinh đều phải chết,

Mạng sống, chết kết thúc,

Tùy nghiệp, họ sẽ đi,

Nhận lãnh quả thiện ác.

Ác nghiệp, đọa địa ngục,

Thiện nghiệp, lên thiên giới.

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau.

Công đức cho đời sau,

Làm hậu cứ cho người.”

– Kinh Tổ mẫu (Ayyikā Sutta, SN 3.22)

*–––*

Nguồn: Binh Anson

THỰC HÀNH VIPASSANA x THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 18/1/2024