Chẳng có cái gì cả

CHẲNG CÓ CÁI GÌ CẢ

ABSOLUTELY NOTHING

– Vô thường: Mọi cái sinh ra đều diệt đi; Nhưng cái sinh ra và cái diệt đi không phải là một. Vậy cái gì sinh ra, và cái gì diệt đi?

– Câu hỏi không thích hợp – vì thấy Sinh nên không thể nói là “Không”, vì thấy Diệt nên không thể nói là “Có”. Không chấp “Không” cũng không chấp “Có”: là con đường Trung Đạo do Đức Phật đã chỉ dạy.”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

– Impermanence: Everything arising then passing away; But arising phenomenon and passing away phenomenon are not the same; Just What’s arising? And What’s passing away?”

– Inappropriate question – Seeing the arising, one cannot say “There is nothing”, seeing the disappearing, one cannot say “There is something”. Not grasping on to the both is the Middle Way taught by the Buddha.

– Sumangala Bhikkhu.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB