Chánh pháp hộ trì người thực hành chánh pháp

[lwptoc]

CHÁNH PHÁP HỘ TRÌ NGƯỜI THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP

Dhammo have rakkhati dhammacāriṃ

dhammo suciṇṇo sukhamāvahāti,

esānisaṃso dhamme suciṇṇe

na duggatiṃ gacchati dhammacārī.

Thật vậy, Chánh Pháp hộ trì Người thực hành Chánh Pháp. Chánh Pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi Chánh Pháp khéo được thực hành: Người thực hành Chánh Pháp không đi đến khổ cảnh.

Nguồn trích dẫnTrưởng Lão Tăng Kệ – Nhóm bốn – 4.10. Dhammika

 

🍀 Tích Truyện: Dhammika Thera

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Kosala, tên là Dhammika. Khi Jetavana (Kỳ Viên) được dâng cúng, ngài khởi lòng tin, và xuất gia. Sống tại một tinh xá ở làng, ngài cảm thấy bất mãn và khó chịu đối với các công việc các Tỷ-kheo đến tinh xá. Do vậy các Tỷ-kheo đều bỏ đi và ngài làm chủ một mình một ngôi tinh xá. Một cư sĩ báo cáo sự việc lên bậc Ðạo Sư, bậc Ðạo Sư cho gọi ngài lên để giải thích. Theo lời các Tỷ-kheo yêu cầu, ngài nói lên những bài kệ như sau:

302. Pháp che chở hộ trì,

Người hành trì Chánh pháp,

Pháp đem lại an lạc,

Cho người khéo hành pháp,

Ðây là những lợi ích,

Khi pháp khéo hành trì,

Người hành trì Chánh pháp,

Không đi xuống ác thú.

303. Cả hai pháp, phi pháp,

Kết quả không giống nhau;

Phi pháp, dẫn địa ngục,

Pháp đưa đến cõi lành.

304. Do vậy, đối Chánh pháp,

Khởi ý muốn hành trì,

Tâm tư sanh hoan hỷ,

Khéo thiện lai như vậy.

Vững trú trên Chánh pháp,

Ðệ tử bậc Thiện Thệ,

Sáng suốt tiến bước lên,

Quy y bậc tối thượng.

305. Phá vỡ cội ung nhọt,

Nhổ lên lưới ái triền,

Luân hồi được đoạn tận,

Không còn có sanh y,

Như trăng vào ngày rằm,

Trong đêm thanh trong sáng.

Khi Thế Tôn dạy bốn bài kệ trên, Dhammika trên chỗ ngồi phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ðể nói lên quả chứng của mình cho bậc Ðạo Sư rõ, ngài nói lên bài kệ cuối cùng để nói lên chánh trí của ngài.

Nguồn trích dẫn: Tiểu Bộ – Tập III – Trưởng Lão Tăng Kệ – HT Thích Minh Châu dịch Việt

Chương IV – Phẩm Bốn Kệ – (CXCV) Dhammika (Thera. 35)

🍀 SỐNG THEO PHÁP

Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

“SỐNG THEO PHÁP, SỐNG THEO PHÁP”,

bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị Tỷ-kheo sống theo pháp?

❶ Ở đây, này các Tỷ-kheo,

TỶ-KHEO HỌC THUỘC LÒNG PHÁP,

tức là ① Khế kinh, ② Ứng tụng, ③ Ký thuyết, ④ Phúng tụng, ⑤ Không hỏi tự nói, ⑥ Như thị thuyết, ⑦ Bốn sanh, ⑧ Vị tằng hữu pháp, ⑨ Trí giải hay ⑩ Phương quảng, NHƯNG KHÔNG RÕ BIẾT MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG VỚI TRÍ TUỆ.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo

HỌC THUỘC LÒNG NHIỀU, NHƯNG KHÔNG SỐNG THEO PHÁP.

❷ Lại nữa, đây các Tỷ-kheo,

TỶ-KHEO THUYẾT PHÁP

cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã học thuộc lòng, NHƯNG KHÔNG RÕ BIẾT MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG VỚI TRÍ TUỆ.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là

Tỷ-kheo THUYẾT TRÌNH NHIỀU, NHƯNG KHÔNG SỐNG THEO PHÁP.

❸ Lại nữa, này các Tỷ-kheo,

TỶ-KHEO ĐỌC TỤNG PHÁP

một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, NHƯNG KHÔNG RÕ BIẾT MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG VỚI TRÍ TUỆ.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là

Tỷ-kheo ĐỌC TỤNG NHIỀU, NHƯNG KHÔNG SỐNG THEO PHÁP.

❹ Lại nữa, này các Tỷ-kheo,

TỶ-KHEO VỚI TÂM TÙY TẦM, TÙY TỨ, VỚI Ý TÙY QUÁN PHÁP

như được nghe, như đã được học thuộc lòng, NHƯNG KHÔNG RÕ BIẾT MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG VỚI TRÍ TUỆ.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là

Tỷ-kheo SUY TẦM NHIỀU, NHƯNG KHÔNG SỐNG THEO PHÁP.

❺ Ở đây, này các Tỷ-kheo,

Tỷ-kheo HỌC THUỘC LÒNG PHÁP, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng, VÀ BIẾT MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG VỚI TRÍ TUỆ.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là

TỶ-KHEO SỐNG THEO PHÁP.

Này các Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về suy tầm nhiều, đã thuyết về sống theo pháp. Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Ðạo Sư cần phải làm cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các Thầy. Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối tiếc. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Thầy.

Bài Viết Liên Quan

 • Hộ Trì Cho Mình Hộ Trì Người Khác, Web, FB
 • Tứ Niệm Xứ Tu Tập, Làm Cho Sung Mãn Đem Lại Thành Quả Gì, Web, FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, FB
 • Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, Web, FB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā Khác Nhau Và Liên Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định – Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana., Web, FB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., Web, FB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, Web, FB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 14 tháng 7, 2021