Có cần tu tập thiền hay không

[lwptoc]

CÓ CẦN TU TẬP THIỀN ĐỊNH HAY KHÔNG⁉

‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼

#TuTậpĐịnh, #BátThánhĐạo, #LộTrìnhTuTập

🌼 Lời nói đầu

Đóng góp có một không hai – chỉ có trong Đạo Phật đối với chư thiên và loài người là chỉ ra con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ Tứ Thánh Đế để giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Con Đường duy nhất đó chính là Trung Đạo – Bát Thánh Đạo tám chi phần liên kết hỗ trợ lẫn nhau không thể thiếu bất cứ chi phần nào, bao gồm: ① Chánh Kiến, ② Chánh Tư duy, ③ Chánh Ngữ, ④ Chánh Nghiệp, ⑤ Chánh Mạng, ⑥ Chánh Tinh tấn, ⑦ Chánh Niệm, ⑧ Chánh Định.

Vì vậy không có Chánh Định, tức bốn tầng thiền Jhāna được hỗ trợ và dẫn dắt bởi 7 chi phần còn lại của Bát Thánh Đạo thì không thể thành tựu Bát Thánh Đạo, cũng tức là không thể có các bậc Thánh Sa môn giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau phiền não trong Tam giới.

Do vậy, ai nói rằng không cần tu tập thiền định một cách chân chánh – tức Chánh định, cũng có thể giác ngộ giải thoát khổ đau là người đó đã nói điều trái ngược với lời chính Đức Phật, bậc Toàn Trí Chánh Đẳng Giác đã truyền dạy trong vô số các bài kinh ghi lại trong Tam Tạng kinh điển Pali.

🍀… – Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa–môn [Thánh Dự Lưu], ở đây cũng không có đệ nhị Sa–môn [Thánh Nhất Lai], cũng không có đệ tam Sa–môn [Thánh Bất Lai], cũng không có đệ tứ Sa–môn [Thánh Alahán].

Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa–môn, cũng có đệ nhị Sa–môn, cũng có đệ tam Sa–môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa–môn.

Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa–môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa–môn, cũng có đệ tam Sa–môn, cũng có đệ tứ Sa–môn.

Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa–môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ–kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A–la–hán.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – 16. Đại Kinh Bát–Niết–Bàn

🍀… Này Cunda, những gì bậc Ðạo Sư phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người.

Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịnh. Này Cunda, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau.

Ðó là lời giáo huấn của Ta cho các Người.

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 8. Kinh Ðoạn giảm

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

🍀❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❶ KINH PHÁP CÚ – VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA THIỀN ĐỊNH

Nguồn trích dẫn: budsas

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

23. “Người hằng tu thiền định,

Thường kiên trì tinh tấn.

Bậc trí hưởng Niết Bàn,

Ách an tịnh vô thượng.”

27. “Chớ sống đời phóng dật,

Chớ mê say dục lạc.

Không phóng dật, thiền định,

Ðạt được an lạc lớn.”

110.Dầu sống một trăm năm

Ác giới, không thiền định,

Tốt hơn sống một ngày,

Trì giới, tu thiền định.”

111. “Ai sống một trăm năm,

Ác tuệ, không thiền định.

Tốt hơn sống một ngày,

Có tuệ, tu thiền định.”

144. “Như ngựa hiền chạm roi,

Hãy nhiệt tâm, hăng hái,

Với tín, giới, tinh tấn,

Thiền định cùng trạch pháp.

Minh hạnh đủ, chánh niệm,

Ðoạn khổ này vô lượng.”

181. “Người trí chuyên thiền định,

Thích an tịnh viễn ly,

Chư thiên đều ái kính,

Bậc chánh giác, chánh niệm.”

250. “Ai cắt được, phá được,

Tận gốc nhổ tâm ấy.

Người ấy ngày hoặc đêm,

Ðạt được tâm thiền định.”

362. “Người chế ngự tay chân,

Chế ngự lời và đầu,

Vui thích nội thiền định.

Ðộc thân, biết vừa đủ,

Thật xứng gọi tỷ kheo.”

276. “Người hãy nhiệt tình làm,

Như Lai chỉ thuyết dạy.

Người hành trì thiền định

Thoát trói buộc Ác ma.”

282. “Tu thiền, trí tuệ sanh,

Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.

Biết con đường hai ngả

Ðưa đến hữu, phi hữu,

Hãy tự mình nỗ lực,

Khiến trí tuệ tăng trưởng.”

301. “Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui tu thiền quán.”

371. “Tỷ kheo, hãy tu thiền,

Chớ buông lung phóng dật,

Tâm chớ đắm say dục,

Phóng dật, nuốt sắt nóng

Bị đốt, chớ than khổ!”

372. “Không trí tuệ, không thiền,

Không thiền, không trí tuệ.

Người có thiền có tuệ,

Nhất định gần Niết–Bàn.”

378. “Thân tịnh, lời an tịnh,

An tịnh, khéo thiền tịnh.

Tỷ kheo bỏ thế vật,

Xứng danh “bậc tịch tịnh “.

386. “Tu thiền, trú ly trần

Phận sự xong, vô lậu,

Ðạt được đích tối thượng,

Ta gọi Bà–la–môn.”

414. “Vượt đường nguy hiểm này,

Nhiếp phục luân hồi, si,

Ðến bờ kia thiền định

Không dục ái, không nghi,

Không chấp trước, tịch tịnh,

Ta gọi Bà–la–môn.”

🍀❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❷ Phần I – THIỀN THEO NGHĨA BHĀVANĀ – TỨC THEO NGHĨA CÁC PHƯƠNG PHÁP TU TẬP TÂM (ĐỊNH) VÀ TUỆ

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP THIỀN ĐỊNH TRONG TAM HỌC GIỚI ĐỊNH TUỆ

Nguồn trích dẫn:  Trường Bộ Kinh – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

––––––––––––––––––––––––––––––

… “Ðây là ❶ Giới, đây là ❷ Ðịnh, đây là ❸ Tuệ (iti sīlaṃ, iti samādhi, iti paññā).

Tu tập Giới đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn cho Định.

Tu tập Ðịnh đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn cho Tuệ.

Tu tập Tuệ sẽ đưa đến tâm giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.”

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÃY TU TẬP ĐỊNH

Nguồn trích dẫn:  Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 56: tương ưng sự thật – I: Phẩm ðịnh – 1. Ðịnh

––––––––––––––––––––––––––––––

… – Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định (samādhi). Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết (pajànati).

Và như thật rõ biết gì?

① Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ”.

② Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ tập”.

③ Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”.

④ Như thật rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định.

Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

① một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”;

② một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ tập”;

③ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”;

④ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÃY THIỀN

Nguồn trích dẫn:  Trung Bộ Kinh – 8. Kinh Ðoạn giảm

––––––––––––––––––––––––––––––

… “Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này Cunda, HÃY THIỀN (jhāyatha), chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Ðó là lời giáo huấn của Ta cho các Người.”

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT

Nguồn trích dẫn:  Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương II – Hai Pháp – III. Phẩm Người Ngu

––––––––––––––––––––––––––––––

… Có hai pháp này, này các Tỷ–kheo, thuộc thành phần minh.

Thế nào là hai?

Chỉ (samatha) và Quán (vipassana)

⚀ Chỉ (samatha) được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì?

Tâm được tu tập.

Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì?

Cái gì thuộc về tham được đoạn tận.

⚁ Quán (vipassana) được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì?

Tuệ được tu tập.

Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì?

Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận.

⚀ Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ–kheo, tâm không thể giải thoát.

⚁ Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập.

⚀ Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát.

⚁ Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 THẾ NÀO LÀ ĐỊNH TU TẬP

Nguồn trích dẫn:  Tăng chi bộ kinh – V. Phẩm rohitassa – (I) (41) Ðịnh

––––––––––––––––––––––––––––––

… Và này các Tỷ–kheo, THẾ NÀO LÀ ĐỊNH TU TẬP, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc?

(Katamā ca, bhikkhave, samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā āsavānaṃ khayāya saṃvattati?)

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo TRÚ TÙY QUÁN SANH DIỆT TRONG NĂM THỦ UẨN (pañcasu upādānakkhandhesu udayabbayānupassī viharati):

“① Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt;

② đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt;

③ đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt;

④ đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt;

⑤ đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt.

Này các Tỷ–kheo, ĐÂY LÀ ĐỊNH TU TẬP, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.

… Do tư sát, ở đời,

Các sự vật thắng, liệt,

Không vật gì ở đời,

Làm vị ấy dao động.

An tịnh, không mờ mịt,

Không phiền não, không tham,

Ta nói vị ấy vượt,

Qua khỏi sanh và già.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 THẾ NÀO LÀ ĐỊNH VÀ ĐỊNH TU TẬP?

Nguồn trích dẫn:  Trung bộ kinh – 44. Tiểu kinh Phương quảng

––––––––––––––––––––––––––––––

… ① thế nào là định, ② thế nào là định tướng, ③ thế nào là định tư cụ, ④ thế nào là định tu tập?

– Hiền giả Visākha,

① Nhất tâm là định,

② Bốn Niệm Xứ là định tướng,

③ Bốn Tinh cần là định tư cụ,

④ Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP ĐỊNH ĐỂ NHƯ THẬT RÕ BIẾT TỨ THÁNH ĐẾ

Nguồn trích dẫn:  Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 56: tương ưng sự thật – I: Phẩm ðịnh – 1. Ðịnh

––––––––––––––––––––––––––––––

… Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định (samādhi). Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết (pajànati).

Và như thật rõ biết gì?

① Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ”.

② Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ tập”.

③ Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”.

④ Như thật rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định.

Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

① một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”;

② một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ tập”;

③ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”;

④ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP KHÔNG ĐỊNH (VÔ NGÃ), VÔ TƯỚNG ĐỊNH (VÔ THƯỜNG), VÔ NGUYỆN ĐỊNH (KHỔ) ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC

Nguồn trích dẫn:  Tăng chi bộ kinh –Aṅguttara nikāya

––––––––––––––––––––––––––––––

… Ðể thắng tri THAM ÁI, này các Tỷ–kheo, ba pháp cần phải tu tập.

Thế nào là ba?

⚀ Không định (suññata samādhi)

⚁ vô tướng định (animitta samādhi),

⚂ vô nguyện định (appaṇihita samādhi).

Ðể thắng tri tham ái, này các Tỷ–kheo, ba pháp này cần phải tu tập.

Này các Tỷ–kheo, để ① biến tri, ② biến diệt, ③ đoạn tận, ④ diệt tận, ⑤ trừ diệt, ⑤ ly tham, ⑥ đoạn diệt, ⑦ trừ khử, ⑧ từ bỏ THAM, ba pháp này, này các Tỷ–kheo, cần phải tu tập.

Này các Tỷ–kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân… từ bỏ si… từ bỏ phẫn nộ… từ bỏ hận… từ bỏ giả dối… từ bỏ não hại… từ bỏ tật đố… từ bỏ xan lẫn… từ bỏ man trá… từ bỏ phản bội… từ bỏ ngoan cố… từ bỏ bồng bột nông nổi… từ bỏ mạn, từ bỏ tăng thượng mạn… từ bỏ kiêu… từ bỏ phóng dật, ba pháp này, này các Tỷ–kheo, cần phải tu tập.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 BỐN LỘ TRÌNH TU TẬP DẪN TỚI ĐẠO QUẢ ALAHÁN

Nguồn trích dẫn:  Tăng chi bộ kinh – xvii. Phẩm đạo hành,  (X) (170) Gắn Liền Cột Chặt

––––––––––––––––––––––––––––––

⚀… Ở đây, này chư Hiền, Tỷ–kheo tu tập QUÁN, (Minh Sát Vipassanā) có CHỈ (Vắng Lặng Samatha) đi trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.

⚁ Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ–kheo tu tập CHỈ, có QUÁN đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.

⚂ Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ–kheo tu tập CẢ HAI CHỈ VÀ QUÁN gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn liền với nhau, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.

⚃ Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ–kheo với các dao động [10 tùy phiền não Minh Sát – VP] đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiền giả, đây là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh [trong Thuần Quán Minh Sát – Suddha Vipassanā Yānika – VP]. Với vị ấy, con đường sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.

Này chư Hiền, Tỷ–kheo hay Tỷ–kheo–ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A–la–hán, tất cả vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP TỨ NIỆM XỨ ĐẮC ĐỊNH SIÊU THẾ CHỨNG NGỘ NIẾT BÀN

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya, 22. Đại kinh Niệm xứ, (Mahàsatipatthana sutta)

––––––––––––––––––––––––––––––

… Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất,

❶ đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh,

❷ vượt khỏi sầu,

❸ vượt khỏi bi,

❹ diệt trừ khổ,

❺ diệt trừ ưu,

❻ thành tựu chánh lý,

❼ chứng ngộ Niết bàn.

Ðó là Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo

⚀ sống quán thân trên thân, ⑴ nhiệt tâm, ⑵ tỉnh giác, ⑶ chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

⚁ sống quán thọ trên các thọ, ⑴ nhiệt tâm, ⑵ tỉnh giác, ⑶ chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

⚂ sống quán tâm trên tâm, ⑴ nhiệt tâm, ⑵ tỉnh giác, ⑶ chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

⚃ sống quán pháp trên các pháp, ⑴ nhiệt tâm, ⑵ tỉnh giác, ⑶ chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.

*** THÀNH TỰU ***

Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn.

Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm… trong năm năm… trong bốn năm… trong ba năm… trong hai năm… trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn.

Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.

Này các Tỷ–kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng…trong năm tháng… trong bốn tháng… trong ba tháng… trong hai tháng… trong một tháng… trong nửa tháng… vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.

Này các Tỷ–kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.

Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất ❶ đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, ❷ vượt khỏi sầu, ❸ bi, ❹ diệt trừ khổ, ❺ ưu, ❻ thành tựu Chánh lý, ❼ chứng ngộ Niết Bàn.

Ðó là Bốn Niệm xứ.

🍀❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❸ Phần II – THIỀN THEO NGHĨA JHĀNA – TỨC THEO NGHĨA CÁC TẦNG THIỀN TÙY THUỘC CÁC MỨC ĐỘ ĐỊNH

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 “SAMMĀSAMĀDHI – CHÁNH ĐỊNH” LÀ 4 THIỀN JHĀNA

Nguồn trích dẫn: Trường bộ kinh – 22. Kinh Ðại Niệm xứ

––––––––––––––––––––––––––––––

… Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định (Sammāsamādhi) ?

⚀ Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất (Pathama–jhana), một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ.

⚁ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai (Dutiya–jhana), một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm.

⚂ Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba (Tatiya–jhana).

⚃ Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư (Catuttha–jhana), không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh định (Sammāsamādhi).

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 PHÂN LOẠI “ĐỊNH SAMĀDHI”

Nguồn trích dẫn: Thanh Tịnh Ðạo – Buddhaghosa (Phật Âm), Phần thứ hai: Ðịnh – Chương III: Mô Tả Ðịnh – Nhận Một Ðề Mục Quán

––––––––––––––––––––––––––––––

Có bao nhiêu loại Định (Samādhi)?

1. Trước hết, nó thuộc một loại, với đặc tính không phân tán.

Định Hai loại

2. Định cận hành (upcàra) và định an chỉ (appanà).

3. Định thế gian và xuất thế gian.

4. Ðịnh có hỉ và câu hữu xả.

5. Ðịnh câu hữu lạc và câu hữu xả.

Định Ba loại

6. Ðịnh hạ, trung và thượng.

7. Có tầm, tứ v.v…

8. Ðịnh câu hữu lạc v.v…

9. Ðịnh có giới hạn, đại hành và vô lượng.

Ðịnh bốn loại

10. Định khó tiến và tuệ chậm…

11. Định có giới hạn với đối tượng hữu hạn…

12. Ðịnh (Samādhi) phân loại theo BỐN THIỀN (JHĀNA).

13. Theo thối giảm, tù đọng…

14. Theo cõi.

15. Theo bốn như y túc.

Ðịnh năm loại

16. Ðịnh (Samādhi) có 5 loại, theo NĂM THIỀN (JHĀNA).

🍀❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❹ Chú Thích – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Dưới đây là phần giải thích làm rõ thêm về Định Tuệ I – Hiệp thế và II – Xuất thế có đối tượng đề mục khác nhau như thế nào.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

⚀ I – ĐỊNH, TUỆ HIỆP THẾ có hai loại đối tượng đề mục là:

⑴ ĐỐI TƯỢNG ĐỀ MỤC TỤC ĐẾ – KHÁI NIỆM, tức pháp tu Chỉ (Vắng lặng) Samatha: khi đó định, tuệ này là định, tuệ của Samatha (Chỉ). Định Tuệ hiệp thế này gồm có:

⒜ Định: bao gồm tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, tức bát thiền vắng lặng samatha–jhāna;

⒝ Tuệ: bao gồm thắng trí ngũ thần thông (trừ lậu tận thông) mà cả ngoại đạo (không tu tập viên mãn Bát Thánh Đạo) cũng có thể đạt tới.

Cùng với chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp, Định Tuệ Samatha này là Chánh kiến hiệp thế – tức Ánh sáng thế gian, có mặt ngay cả khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác chưa ra đời.

⑵ ĐỐI TƯỢNG ĐỀ MỤC CHÂN ĐẾ – THỰC TẠI DANH & SẮC TRỪ NIẾT BÀN, tức pháp tu Quán (Minh Sát) Vipassanā: khi đó định, tuệ này gồm có:

⒜ Định: gồm có Vô tướng định – animitta samādhi (Vô Thường Quán), Vô nguyện định appaṇihita samādhi (Khổ Quán), Không định – Suññata samādhi Vô Ngã Quán, tức các thiền định của Thiền Quán Minh Sát Vipassnā–jhāna

⒝ Tuệ: các tầng Minh Sát Tuệ từ Tuệ Phân Biệt Danh Sắc cho đến Tuệ Hành xả.

Định, tuệ hiệp thế loại ⑵ này khác với Định Tuệ hiệp thế nêu ở bên trên trong mục ⑴ là nó chỉ có thể đạt được nhờ tu tập pháp Quán (Minh Sát) Vipassana. Định Tuệ loại ⑵ này chỉ có trong Pháp và Luật của Đức Phật Gotama – đây được gọi là Chánh kiến Phật Pháp – tức Ánh sáng Giáo Pháp chỉ có mặt khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời và Giáo pháp của Ngài còn tồn tại và tỏa sáng trên thế gian. Sau đó cũng bị thất truyền và thế gian lại chìm trong bóng tối của vô minh tới khi có vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời.

⚁ II – ĐỊNH, TUỆ XUẤT THẾ có ĐỐI TƯỢNG ĐỀ MỤC LÀ CHÂN ĐẾ NIẾT BÀN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHÂN ĐẾ DANH & SẮC. Đây chính là 40 Tâm Đạo và Tâm Quả = (4 Đạo + 4 Quả) x 5 bậc Thiền jhāna, đạt được khi Minh Sát Tuệ chín muồi sẽ xuất hiện Minh Sát thuận thứ và tiếp tục là tuệ chuyển tộc lấy Niết bàn làm đối tượng, sau đó sẽ là Đạo Tuệ và Quả Tuệ cũng lấy Niết bàn làm đối tượng, siêu xuất Tam giới.

Định Tuệ xuất thế này cũng là Chánh kiến Phật Pháp – Ánh sáng Giáo Pháp chỉ có trong Phật giáo như đã nói ở phần trên.

🍀❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❺ GHI CHÚ

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

[Phần ‘Ghi chú’ và ‘Các bài viết liên quan’ dưới đây là nhằm để giúp cho một số đạo hữu ham muốn tìm hiểu chi tiết, đầy đủ, có chứng cứ, nhưng chưa biết cách tìm kiếm trong biển kiến thức bao la, có thể tìm được nguồn Chánh kinh và tài liệu gốc trực tiếp khi cần thiết, một cách thuận tiện và nhanh chóng. Người đọc bình thường có thể bỏ qua phần chuyên sâu và mở rộng này.]

⚀ Ghi chú 1:

“””””””””””””””””””””””

Phải đặt chân lý, lời Phật dạy lên hàng đầu thì mới không bị nhầm đường, lạc lối. Vì vậy không phân biệt già trẻ, nam nữ, cư sĩ hay xuất gia, nếu bất kỳ ai truyền dạy những điều trái lời Phật chỉ dạy thì hãy gạch bỏ nó đi, chớ có theo – không chỉ đối với bản thân mà cả cho tất cả mọi người. Những điều gì tốt đẹp của thầy, tổ thì noi theo, nhưng những cái gì sai trái với lời Phật dạy thì phải bỏ ngay không thương tiếc, và chớ có vơ đũa cả nắm cho rằng các vị thầy, tổ đó – mà các vị này chắc chắn không có trí tuệ của bậc chánh đẳng giác – thì nói gì cũng đúng. Chỉ trí tuệ của Phật là trí tuệ của Đấng chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí, phải nương tựa vào thì mới có thể đi đúng đường, đạt được giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Hãy thận trọng từng ly từng tí, phải đối chiếu mọi điều ta mới nghe qua thì thấy mới lạ, có vẻ hay ho, có vẻ dễ dàng – với kinh điển Phật ngôn, với sự tự thực hành thì mới mong thành tựu giác ngộ giải thoát rốt ráo như ý nguyện.

Nguyện cho tất cả các đạo hữu luôn được oai đức Tam bảo hộ trì trên con đường Chánh pháp dẫn đến Niết bàn.

Sadhu Sadhu Sadhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

––––––––––––––––––––––––––––––

⚁ Ghi chú 2:

“”””””””””””””””””””””””

“… có vô cùng ít ỏi chúng sinh thấy được sự khẩn cấp, cần thiết của việc tu tập và dốc lòng tu tập, – nhưng chúng sinh thấy được sự khẩn cấp cần thiết của việc tu tập mà không dốc lòng tu tập thì nhiều vô số kể…” – Tăng bộ kinh.

Nhiều vô số kể là những người chưa từng được ai chỉ dạy cho rõ là Thiền định Samadhi phải đạt được trong Chỉ (Samatha) hoặc/và Quán (Vipassana) thì mới có thể quán sát và thấy danh sắc như thật, như nó đang là, thì sau đó mới có thể đắc Đạo, Quả giác ngộ giải thoát được.

Thường những người không tu tập Chỉ và/hoặc Quán thật sự hoặc tu tập sai lạc theo hiểu biết cá nhân, thì được nhận biết rất dễ dàng thông qua việc những người này hay hý luận ảo tưởng vì không biết rằng chỉ mới có Niệm – Sati thì còn rất xa mới tới được Thiền – jhana (tức Định Samadhi); vì những người này không biết rằng: không thể có tâm trong sáng tự nhiên (Quả) để có thể quán sát mọi pháp như thật, như nó đang là, khi không ngồi xuống hạ thủ công phu, tu tập viên mãn thanh tịnh tâm (Nhân) – tức có Thiền jhana (tức Định Samadhi).

Chỉ có bậc Thánh bất lai hoặc Alahán mới có thể có thiện xảo Thiền bất cứ tư thế nào, bất cứ khi nào. Người sơ cơ, bỡ ngỡ thì mới chỉ dạy người ta đôi khi có chút chánh niệm, tỉnh giác còn khó, chẳng làm nổi sau nhiều năm tu hành, nói chi tới Thiền.

Tập thể dục [ví như có Niệm] thì tốt cho sức khỏe [bớt tạm thời đôi chút phiền não], nhưng đi dụ người ta rằng chỉ cần thỉnh thoảng a dua tập thể dục, không cần chuyên cần hạ thủ công phu tu luyện võ nghệ [ví như có Thiền], mà vẫn có thể đạt tới tuyệt chiêu võ thuật [ví như Đạo, Quả] chiến thắng được kẻ thù tàn bạo nhất trên thế gian [ví như vô minh, tham ái] thì chỉ những người tốt bụng, nhưng hết sức ngây thơ mới tin theo.

Giải thích, hướng dẫn về Thiền là vô ích với những người i–tờ này, những người ưa hý luận, ưa thơ thẩn này – mà những người này thì nhiều vô số kể – chớ lãng phí thời gian tranh luận với họ, và “đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau.”

Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây.

Sadhu Sadhu Sadhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

⚂ Ghi chú 3:

“”””””””””””””””””””””””

Cần phân biệt rõ ràng – chứ không phải là chỉ trích hay khen ngợi – vị nào lý giải, giảng giải đúng đắn theo lời Phật dạy, hãy đối chiếu với Kinh và Luật và thực hành theo Chánh pháp do Đức Phật chỉ dạy: sẽ không lầm đường lạc lối, lãng phí thời gian công sức, bỏ phí cơ hội làm người.

***

… Này các Tỷ–kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ–kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và Tỷ–kheo ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này các Tỷ–kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ–kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ–kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì.

Nguồn trích dẫn:   Trường Bộ Kinh – 16. Kinh Ðại Bát–Niết–Bàn

***

“… hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác!”

Nguồn trích dẫn:  Trường Bộ Kinh – 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống

***

– Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

(Như số 1 trên, chỉ khác: “nêu rõ pháp là pháp”)…

Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ phi luật là phi luật…

… luật là luật…

… Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên,…

… Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên,…

… Như Lai không thực hành, tuyên bố là Như Lai không thực hành,…

… Như Lai có thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực hành,…

… Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế đặt,…

… Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế đặt…

Các vị Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – aṅguttara nikāya XI. Phẩm thứ mười một – 1–10. Phi Pháp

Sadhu Sadhu Sadhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

––––––––––––––––––––––––––––––

⚃ Ghi chú 4:

Hãy tránh càng xa càng tốt nọc độc phá hoại tín tâm nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Ở Việt nam hiện nay, các Phật tử tại gia và xuất gia vì lợi ích giải thoát của bản thân, vì đức tin bất động nơi Tam bảo, ngoài việc đương nhiên là phải tránh thật xa mọi lễ đàn cầu vong, giải vong, giải sao, giải hạn, bùa, chú, ngải, cầu xin ma, quỉ, thần, thánh… của tà giáo, ngoại đạo, mê tín, dị đoan, mà còn cần tuyệt đối tránh xa các nỗ lực truyền dạy những điều Phi Pháp, Phi Luật của các phần tử đội lốt Phật giáo Nguyên thủy Theravada, trái với những lời Phật giảng dạy được ghi lại trong Tam Tạng Kinh điển Nikaya, Vinaya, Abidhamma dưới đây:

⚀ Phỉ báng Pháp Bảo:

⑴ tuyên thuyết tà kiến cho khổ là lạc khi đảo điên cho rằng “cuộc sống là tốt đẹp không khổ đau, chỉ các tham ái chấp thủ thì mới là khổ” – trái với Tứ Thánh Đế, trái với bản chất vô thường, khổ, vô ngã của tất cả các pháp do chính Đức Phật tự giác ngộ và truyền dạy suốt cả cuộc đời;

⑵ tuyên thuyết thường kiến về “tánh biết trường tồn bất sanh bất diệt”, trái với Lý duyên sinh và tam tướng Vô thường Khổ Vô ngã đã được ghi lại trong Tạng Kinh Nikaya;

⑶ tuyên thuyết tà đạo cho rằng không cần tinh tấn tu tập thiền định – một thành phần tối quan trọng không thể thiếu trong Tam học Giới – Định – Tuệ của Bát Thánh Đạo, chỉ cần hồn nhiên rỗng lặng quán sát với cái tâm chưa được tinh tấn huấn luyện và nhiếp phục là có thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não.

⚁ Gây nghi ngờ Pháp Bảo, phá hoại Tam Bảo: tuyên bố rằng trong Đạo Phật không có Giáo lý, Đức Phật không truyền dạy Giáo lý, Giáo lý là do sau này mới được đặt ra, hoặc tuyên bố rằng trong Tạng kinh Nikaya nhiều bài kinh của Bà la môn chứ không phải lời Phật dạy, còn Tạng Vi Diệu Pháp Abhidhama, đã được ghi lại trong Tam Tạng kinh điển Pali đã được chấp thuận phê chuẩn của hàng nghìn bậc Thánh Alahán qua các kỳ kết tập là không phải do Đức Phật Gotama truyền dạy, mà là của Đại đệ tử Xá Lợi Phất… v. v…….

⚂ Chia rẽ, phá hoại Tăng Bảo: tái lập và cổ vũ tái lập Ni đoàn trái với Giới Luật đã được ghi lại trong Luật Tạng Vinaya.

Như Đức Thế Tôn đã từng cảnh tỉnh trong Tăng chi bộ kinh, chương năm pháp:

… NĂM PHÁP NÀY, NÀY CÁC TỶ–KHEO, ĐƯA ĐẾN DIỆU PHÁP HỖN LOẠN, BIẾN MẤT. THẾ NÀO LÀ NĂM?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo

⚀ không cẩn trọng nghe pháp;

⚁ không cẩn trọng học thuộc lòng pháp;

⚂ không cẩn trọng thọ trì pháp;

⚃ không cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì;

⚄ không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp.

––––––––––––––––––––––––––––––

⚄ Ghi chú 5:

NHỮNG CÂU HỎI VỀ TƯ TƯỞNG CỦA SƯ VIÊN MINH VỀ THIỀN, DO NGÀI CHÁNH MINH TRẢ LỜI: Web Link, Web Link

Bài viết liên quan

 • Có cần tu tập thiền hay không, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Cả tin, dễ dãi, nông cạn, hồ đồ, Web, FB
 • Jhana – thiền có đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, Web, FB
 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, Web, FB
 • Chỉ – samatha, quán – vipassanā, định – samādhi, tuệ – paññā, Web, FB
 • Có sự khác nhau rất lớn giữa chỉ – samatha và định – samādhi quán – vipassanā và tuệ – paññā, Web, FB
 • Lưu ý tập trung phát triển chánh định – không định, vô tướng định, vô nguyện định, Web, FB
 • Khéo an trú trong tứ niệm xứ, Web, FB
 • định (samādhi) là gì? Thế nào là con bò núi ngu ngốc?, Web, FB
 • Không chánh định không thể có bát thánh đạo, Web, FB
 • Tu tập định-samādhi minh sát quán-vipassnā ngũ uẩn, Web, FB
 • Kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Pháp thượng nhân. Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 2/6 – tứ niệm xứ, Web, FB
 • Bốn niệm xứ, Web, FB
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Tập thể dục không thể đánh bại kẻ thù, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Kinh 7 trạm xe, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 2, Web, FB
 • Phật pháp, Phật giáo, đạo Phật là gì, Web, FB
 • 969 là gì, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Vai trò của vị thầy tâm linh – hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát của Mae Chee Kaew, Web, FB
 • Hộ trì cho mình, hộ trì người khác, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Hiềm hận cần được trừ khử như thế nào, Web, FB
 • Như đứa bé đeo bầu vú, Web, FB
 • Năm tính chất của hư không nên được hành trì là gì, Web, FB
 • Tích truyện tôn giả nhất cú, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15 tháng 3, 2020