Chúc buổi sáng tốt lành

Chúc buổi sáng tốt lành

––––––––––––––––––––––––––––––

မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ – Good morning – Dobré ráno – Bonjour – Buongiorno – Guten Morgen – Buen día – Доброе утро – 早上好 – おはよう – 좋은 아침이에요 – สวัสดีตอนเช้า – ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ

–––––––––––––––––––––––––

Fotos: Sáng 20/10/1022,10h30 am: thầy cô giáo cùng học sinh trường làng Takhomu, Taungyi, Myanmar cúng dường tứ vật dụng tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Taunggyi.

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: NGÀY LÀNH TỐT ĐẸP

Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát tường, phần Buổi sáng tốt đẹp.

http://www.budsas.net/

––––––––––––––––––––––––––––––

… “Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo,

BUỔI SÁNG,

① thân làm việc thiện,

② nói lời nói thiện,

③ ý nghĩ điều thiện,

các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo,

BUỔI TRƯA,

① thân làm việc thiện,

② nói lời nói thiện,

③ ý nghĩ điều thiện,

các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo,

BUỔI CHIỀU,

① thân làm việc thiện,

② nói lời nói thiện,

③ ý nghĩ điều thiện,

các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Này các Tỷ kheo:

Vầng sao lành, điều lành

Rạng đông lành, dậy lành

Sát na lành, thời lành

Cúng dường bậc Phạm hạnh

Thân nghiệp chánh, lời chánh

Ý nghiệp chánh, nguyện chánh

Làm các điều chơn chánh

Ðược lợi ích chơn chánh

Thì được lợi, an lạc

Lớn mạnh trong Phật giáo

Hãy không bệnh, an lạc

Cùng tất cả bà con.”

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát tường, phần Buổi sáng tốt đẹp.

http://www.budsas.net/…/u–kinh…/tangchi03–1116.htm

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ

https://www.budsas.net/uni/u–kinh–tieubo1/tb14–ptnv2.htm

––––––––––––––––––––––––––––––

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A–la–hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ–kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba?

❶ Phước nghiệp sự do BỐ THÍ tác thành,

❷ phước nghiệp sự do TRÌ GIỚI tác thành,

❸ phước nghiệp sự do TU TẬP tác thành.

Này các Tỷ–kheo, có ba phước nghiệp sự này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho người ấy,

Học tập làm công đức,

Hướng dẫn đến tương lai

Ðem lại căn an lạc.

Hãy tu tập bố thí,

Tập sở hành an tịnh,

Và tu tập từ tâm,

Tu xong ba pháp ấy,

Những pháp khởi lạc thọ.

Bậc Hiền trí được sanh,

Tại thế giới an lạc,

Không phiền não hận thù.

Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya – Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ – Itivuttaka – Chương Ba – Ba Pháp – Phẩm II – (LX) (Tik. II, 1) (It. 51)

https://www.budsas.net/uni/u–kinh–tieubo1/tb14–ptnv2.htm

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: TÁM NGUỒN NƯỚC CÔNG ĐỨC

AN 8.39 Abhisandasutta – Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Bố Thí – 8.39. Nguồn Nước Công Ðức

https://suttacentral.net/an8.39/vi/minh_chau

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám?

① Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử QUY Y PHẬT.

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện … hạnh phúc, an lạc.

② Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử QUY Y PHÁP.

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện … hạnh phúc, an lạc.

③ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử QUY Y TĂNG.

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện … hạnh phúc, an lạc.

🔹 Này các Tỷ–kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa–môn, những Bà–la–môn có trí khinh thường. Thế nào là năm?

④ Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử ĐOẠN TẬN SÁT SANH, TỪ BỎ SÁT SANH.

Này các Tỷ–kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh,

đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh,

đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh,

đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh;

sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.

Này các Tỷ–kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày … không bị những Sa–môn, những Bà–la–môn có trí khinh thường.

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

⑤ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử ĐOẠN TẬN LẤY CỦA KHÔNG CHO, TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO

… Này các Tỷ–kheo, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí, …

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

⑥ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử ĐOẠN TẬN TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC, TỪ BỎ TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC.

… Này các Tỷ–kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí, …

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

⑦ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử ĐOẠN TẬN NÓI LÁO, TỪ BỎ NÓI LÁO.

… Này các Tỷ–kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, …

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

⑧ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử ĐOẠN TẬN ĐẮM SAY RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU, TỪ BỎ ĐẮM SAY RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU.

Này các Tỷ–kheo, vị Thánh Ðệ Tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu,

đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh,

đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh,

đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh;

sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ–kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày … không bị những Sa–môn, những Bà–la–môn có trí khinh thường.

Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỷ–kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: AN 8.39 Abhisandasutta – Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Bố Thí – 8.39. Nguồn Nước Công Ðức

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 20/10/2023