Cơ hội có 102

CƠ HỘI CÓ 102

https://archive.org/details/co-hoi-hanh-thien-co-102

––––––––––––––––––––––––––––––

“Cuộc đời con người có rất nhiều cơ hội. Nhưng cơ hội để tịnh tín, tinh tấn, kham nhẫn, dũng cảm, niệm, định, tuệ được phát triển như trong khi hành thiền Minh sát Vipassnā là không dễ có thể có được trong vô lượng đại kiếp.”

“Human life has many opportunities. But the opportunity to develop pure faith, diligence, patience, courage, mindfulness, concentration, and wisdom as in Vipassanā meditation is not easy to have for countless aeons.”

“Lidský život má mnoho příležitostí. Ale příležitost rozvinout čistou víru, píli, trpělivost, odvahu, všímavost, koncentraci a moudrost jako v meditaci Vipassana není snadné mít po nespočet věků.”

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19/9/2023