Cúng dường đợt 34 – từ 13/12/2023 – 11/01/2024

PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH TỰU BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO❓

(Cúng dường đợt 34 – từ 13/12/2023 – 11/01/2024)

––––––––––––––––––––––––––––––

34th VIETNAMESE DONATION 11 January 2024

272.306.000đ = 37.150.000kyat = ❶ +❷ +❸

Cúng dường đợt 34 của các thí chủ Việt Nam đã được thành tựu viên mãn với sự nhiệt tâm tận tình của kappiya hộ tăng Diệu Thiện tại SG và cô nữ Zavananani tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc, nguyện cho quý đạo hữu thí chủ cùng tất cả mọi người trong gia đình quý vị luôn được Hồng n Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang, thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

==============================

34th VIETNAMESE DONATION 11 January 2024

272.306.000đ = 37.150.000kyat = ❶ +❷ +❸

❶ Donation to Tharmanaykyaw Monastery’s Sangha

① Phonepay, medicine, air ticket, visa, etc. (VN monks): 11.036.000đ = 1.506.000kyat

② Food offering: 11.150.000đ = 1.521.000kyat

③ to Tharmanaykyaw Sayadaw: 1.050.000đ = 143.000kyat

Total amount: ① + ② + ③ = 23.236.000đ = 3.170.000kyat

Donated by: Gđ Phương Đăng 1tr, Nhung và Linh 200n, Gđ Hoàng Văn Nghệ 500n, Gđ Nguyễn Tài Đạt 300n (TT), Vo Thi Bich Phuong 300n, Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Châu và Hải Thanh 500n, Gđ Hoàng Phương Dung 5tr200n (TT), Gđ Lê Cát Tường 2tr500n–Trần Tuệ Mẫn 500n, Gđ Tâm Hỷ 50n–50n (SC)–50n (TT),Gđ Trinh Ngô 500n–Thanh Hiền 100n, Gđ Vân Ánh 300n, Lê Thị Ngọc Hiền 1tr, Nguyễn Văn Tâm 500n, Gđ Hà Minh Anh, Gđ Trần Thị Diệu Hồng, Gđ Lê Thu Thuý, Gđ Mai Loan, Gđ Phạm Thị Hà, Nguyễn Hồng Gấm, Lê Kim Chung, Lê Thị Yến, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thu Thuỷ 3tr (TT)–1tr (SC), Nhóm Kusala Dhamma 2tr600n (TT), Nhóm Thực Hành Pháp 1tr720n, Gđ Phương Đăng 1tr, Thí chủ ẩn danh 266n.

–––––––––––––––––––––––––

❷ Donation for Monasteries in difficulties

Total amount: 2.220.000đ = 303.000kyat

Donated by: Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Tâm Hỷ 50n, Gđ Trinh Ngô 500n–Thanh Hiền 100n, Gđ Hà Mình Anh, Gđ Trần Thị Diệu Hồng, Gđ Lê Thu Thuý, Gđ Mai Loan, Gđ Phạm Thị Hà, Nguyễn Hồng Gấm, Lê Kim Chung, Lê Thị Yến, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thu Thuỷ 1tr300n, Thí chủ ẩn danh 170n.

–––––––––––––––––––––––––

❸ Donation for Building new meditation center in Taunggyi

For Interview House

Total amount: 246.850.000đ = 33.677.000kyat

Donated: Gđ Don T Võ, Trang Đặng, Minh Võ, Lina Johnson, Ken Johnson 4tr, Nguyễn Quảng Nghĩa 50n, Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Tâm Hỷ 100n, Gđ Hồ Minh Châu 1tr, Gđ Trinh Ngô 500n–Thanh Hiền 100n, Gđ Viên Bảo 1tr, Gđ Trần Ngọc Dũng – Vũ Thị Thắm 240tr (Nhà trình pháp).

–––––––––––––––––––––––––

Tìm Hiểu Phước Bố Thí (TK Hộ Pháp): PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH TỰU BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO❓

–––––––––––––––––––––––––

Bố thí và phát nguyện thường liên quan với nhau, sau khi làm phước thiện, người ta thường có lời phát nguyện, cầu mong do năng lực phước thiện ấy làm nhân duyên đưa đến sự thành tựu đúng theo nguyện vọng của mình.

Sự phát nguyện có thành tựu hay không thành tựu, thành tựu sớm hay muộn, nhanh hay chậm còn tuỳ theo thí chủ.

Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch, thì sự phát nguyện có thể thành tựu theo năng lực của phước thiện ấy.

Nếu thí chủ là người không có giới trong sạch, thì sự phát nguyện không thể thành tựu được; bởi vì, người không có giới hoặc giới không trong sạch, sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh).

Tìm hiểu bài kinh Dānūppattisutta [Aṅguttaranikāya, phần Aṭṭhakanipāta, kinh Dānūppattisutta]. Trong bài kinh này Ðức Phật dạy:

Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này làm phước thiện bố thí như cơm, nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn đến Sa môn, Bà la môn; người ấy bố thí rồi phát nguyện, họ nhìn thấy vua chúa có quyền, Bà la môn giàu sang phú quý, phú hộ hưởng thụ có đầy đủ ngũ trần, người ấy phát nguyện, mong ước rằng: “Sau khi chết rồi, cầu mong kiếp sau, tôi sẽ trở thành vị vua chúa có quyền thế, hoặc Bà la môn giàu sang phú quý, hoặc đại phú hộ”. Người ấy phát nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, tâm không muốn phát triển theo pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Người ấy sau khi chết, do phước thiện cho quả tái sanh trong dòng vua chúa, hoặc trong dòng Bà la môn giàu sang phú quý, hoặc trong gia đình đại phú hộ.

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có giới trong sạch mà thôi, không nói đến người không có giới, hay người phá giới.

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu đối với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch.

– Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này, làm phước thiện bố thí như: cơm, nước, vải,… và đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người ấy bố thí rồi phát nguyện, vì họ nghe rằng: ” Chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương có tuổi thọ sống lâu, có sắc đẹp, có sự an lạc trong cõi trời ấy”. Người ấy phát nguyện, mong ước rằng: “sau khi chết rồi, cầu mong kiếp sau, tôi sẽ là chư thiên trong cõi Tứ đại thiên vương”. Người ấy phát nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, tâm không muốn phát triển theo pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Người ấy sau khi chết, do phước thiện cho quả tái sanh làm chư thiên cõi Tứ đại thiên vương.

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có giới trong sạch mà thôi, không nói đến người không có giới, người phá giới.

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu đối với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch.

– Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này, làm phước thiện bố thí như: cơm, nước, vải…đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người ấy bố thí rồi phát nguyện vì: họ nghe rằng “chư thiên trong cõi Tam thập tam thiên… Chư thiên trong cõi Dạ ma thiên… Chư thiên trong cõi Ðâu suất đà thiên… Chư thiên trong cõi Hoá lạc thiên… Chư thiên trong cõi Tha hoá tự tại thiên có tuổi thọ sống lâu, sắc đẹp tuyệt vời, có sự an lạc tuyệt vời trong cõi trời”. Người ấy phát nguyện mong ước rằng: “Sau khi chết rồi, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là chư thiên trong cõi Tam thập tâm thiên,… cõi Ðâu suất đà thiên,… cõi Hoá lạc thiên… Cõi Tha hoá tự tại thiên”. Người ấy phát nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, tâm không muốn phát triển theo pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Người ấy sau khi chết, do phước thiện cho quả tái sanh làm chư thiên trong cõi Tam thập tam thiên…, cõi Dạ ma thiên…, cõi Ðâu xuất đà thiên…, cõi Hoá lạc thiên…, cõi Tha hoá tự tại thiên.

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có giới trong sạch mà thôi, không nói đến người không có giới, người phá giới.

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu đối với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch.

– Này chư Tỳ khưu, có số người trong đời này bố thí như cơm, nước, vải… đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người ấy bố thí rồi phát nguyện vì họ nghe rằng: “Phạm thiên trong cõi trời sắc giới có tuổi thọ sống lâu, có sự an lạc tuyệt vời hơn cõi trời dục giới”. Người ấy phát nguyện mong ước rằng: “sau khi chết, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là phạm thiên trong cõi trời sắc giới”. Người ấy phát nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, tâm phát triển theo pháp hành thiền định, không phát triển theo pháp hành thiền tuệ. Người ấy sau khi chết, do nhờ có sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sanh làm phạm thiên cõi trời sắc giới.

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có giới (có chứng đắc bậc thiền sắc giới) mà thôi, không nói đến người không có giới, phá giới; nói đến tâm không còn tham dục trong ngũ trần, do diệt được tham ái trong ngũ trần, không nói đến tâm còn có tham ái trong ngũ trần.

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu đối với người có giới, bởi do tâm trong sạch, không tham ái trong ngũ trần…

Qua bài kinh này, để hiểu rõ lời phát nguyện chỉ được thành tựu đối với người có giới đức trong sạch mà thôi, không thành tựu đối với người không có giới, phá giới; là vì người không có giới, người phá giới sau khi chết, do ác nghiệp cho quả chắc chắn phải sa vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh). Cho nên, phước thiện bố thí không có cơ hội dẫn dắt đến sự thành tựu theo điều phát nguyện.

Tuổi thọ, sắc đẹp, sự an lạc mỗi cõi trời dục giới khác nhau. Cõi trời dục giới tầng cao có tuổi thọ gấp đôi cõi trời dục giới tầng thấp.

– Tuổi thọ cõi Tứ đại thiên vương có 500 năm, bằng 9 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 50 năm trong cõi người.

– Tuổi thọ cõi Tam thập tam thiên có 1.000 năm, bằng 36 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 100 năm trong cõi người.

– Tuổi thọ trong cõi Dạ ma thiên có 2.000 năm, bằng 144 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 200 năm trong cõi người.

– Tuổi thọ cõi Ðâu xuất đà thiên có 4.000 năm, bằng 576 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 400 năm trong cõi người.

– Tuổi thọ trong cõi Hoá lạc thiên có 8.000 năm, bằng 2.304 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 800 năm trong cõi người.

– Tuổi thọ trong cõi Tha hoá tự tại thiên có 16.000 năm, bằng 9.216 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 1.600 năm trong cõi người.

Ngoài tuổi thọ ra, còn sắc đẹp, sự an lạc, tiếng tăm, quyền lực, sắc, thinh, hương, vị, xúc tuyệt vời ở mỗi tầng trời cao tăng gấp bội tầng trời thấp.

Quả báu của phước thiện bố thí thuộc dục giới thiện nghiệp, nên chỉ có khả năng cho quả trong cõi người và 6 cõi trời dục giới mà thôi, không có khả năng cho quả trong cõi trời sắc giới. Nhưng trong bài kinh Ðức Phật có đề cập đến sự thành tựu nguyện vọng trở thành phạm thiên trong cõi trời sắc giới, điều này nên hiểu rằng: nhờ phước thiện bố thí làm nhân duyên hỗ trợ cho thí chủ thuận lợi trong sự tiến hành thiền định để chứng đắc các bậc thiền hữu sắc, bậc thiền vô sắc. Chính sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sanh lên cõi trời sắc giới phạm thiên, vô sắc giới phạm thiên (không phải phước thiện bố thí); và cũng chính nhờ phước thiện bố thí làm duyên hỗ trợ cho thí chủ thuận lợi trong sự tiến hành thiền tuệ để chứng đắc Thánh Ðạo, Thánh Quả trở thành bậc Thánh nhân.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14/1/2024