Cúng dường trai tăng (lần thứ ba) của quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Praha Vipassanā Group tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw 1/8/2023

Cúng dường trai tăng (lần thứ ba) của quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Praha Vipassanā Group tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Myanmar đã thành tựu viên mãn ngày hôm nay 1/8/2023, là ngày lễ Bố tát Uposatha Rằm tháng Sáu, còn có tên gọi là Āsaḷhapūjā.

Các sự kiện lịch sử liên quan đến ngày này gồm: ⑴ Bồ tát giáng trần, ⑵ Bồ tát xuất gia, ⑶ Ðức Phật chuyển Pháp Luân, ⑷ Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo. Và sau ngày rằm tháng 6 này, ngày mai 2/8/2023, chư Tăng phật giáo Nam truyền bắt đầu kỳ An cư ba tháng mùa mưa truyền thống, theo Giới Luật do chính Đức Phật chế định.

Quý đạo hữu thí chủ có thể chia sẻ công đức phước báu này tới thân quyến đã quá vãng và mọi chúng sinh trong Tam giới, và nguyện cho công đức phước báu này sẽ là duyên lành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn sớm nhất có thể.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Nguyện xin phước thiện cúng dường này làm duyên lành dẫn dắt con chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.

🍀 Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Imaṃ puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ dema sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu.

Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Sabbe sattā sukhi hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được An vui – Hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

–––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH

Dhammacakkappavattanasutta – Chương 56: Tương Ưng Sự Thật – II: Phẩm Chuyển Pháp Luân – 56.11. Như Lai Thuyết (1)

https://suttacentral.net/sn56.11/vi/minh_chau?lang=en…

–––––––––––––––––––––––––

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Bārānasī, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.

Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ–kheo:

—Có hai cực đoan này, này các Tỷ–kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?

❶ Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích.

❷ Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích.

Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ–kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn.

Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ–kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn?

Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: ① chánh tri kiến, ② chánh tư duy, ③ chánh ngữ, ④ chánh nghiệp, ⑤ chánh mạng, ⑥ chánh tinh tấn, ⑦ chánh niệm, ⑧ chánh định.

Ðây là con đường trung đạo, này các Tỷ–kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn.

❶ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ, này các Tỷ–kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.

❷ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ TẬP, này các Tỷ–kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.

❸ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT, này các Tỷ–kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.

❹ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT, này các Tỷ–kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là ① chánh tri kiến, ② chánh tư duy, ③ chánh ngữ, ④ chánh nghiệp, ⑤ chánh mạng, ⑥ chánh tinh tấn, ⑦ chánh niệm, ⑧ chánh định.

⚀ ⑴ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.

⚀ ⑵ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ CẦN PHẢI LIỄU TRI, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.

⚀ ⑶ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ ĐÃ ĐƯỢC LIỄU TRI, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.

⚁ ⑴ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ TẬP, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚁ ⑵ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ TẬP CẦN PHẢI ĐOẠN TẬN, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚁ ⑶ ÐÂY LÀ THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ TẬP ĐÃ ĐƯỢC ĐOẠN TẬN, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚂ ⑴ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚂ ⑵ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚂ ⑶ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NGỘ, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚃ ⑴ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚃ ⑵ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT CẦN PHẢI TU TẬP, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp … quang sanh.

⚃ ⑶ Ðây là THÁNH ĐẾ VỀ CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT ĐÃ ĐƯỢC TU TẬP, này các Tỷ–kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.

Cho đến khi nào, này các Tỷ–kheo, trong BỐN Thánh đế này, với BA chuyển và MƯỜI HAI hành tướng như vậy, tri kiến như thật KHÔNG khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các Tỷ–kheo, cho đến khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Ðẳng Giác.

Và cho đến khi nào, này các Tỷ–kheo, trong BỐN Thánh đến này, với BA chuyển và MƯỜI HAI hành tướng như vậy, tri kiến như thật ĐÃ ĐƯỢC khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ–kheo, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Ðẳng Giác.

Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Ðây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa”.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ–kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Koṇḍañño khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau:

“PHÀM VẬT GÌ ĐƯỢC TẬP KHỞI, TẤT CẢ PHÁP ẤY CŨNG BỊ ĐOẠN DIỆT”.

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, CHƯ THIÊN CÕI ĐẤT này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba–la–nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời”.

Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THIÊN lên tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba–la–nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời”.

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở CÕI TRỜI BA MƯƠI BA … chư Thiên YÀMÀ … chư Thiên TUSITA … chư HÓA LẠC thiên … chư THA HÓA TỰ TẠI thiên … chư Thiên ở PHẠM THIÊN GIỚI lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba–la–nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận … bất cứ một ai ở đời”.

Như vậy, trong sát–na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới.

Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh.

Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên.

Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây:

“Chắc chắn đã giác hiểu là Koṇḍañño (Kiều–trần–như)!

Chắc chắn đã giác hiểu là Koṇḍañño!”

Như vậy Tôn giả Koṇḍañño được tên là Annàta Koṇḍañño (A–nhã Kiều–trần–như).

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/8/2023