Cúng dường trai tăng

Cúng dường trai tăng của:

❶ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Praha Vipassanā Group ngày 14/10/2023,

❷ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Nhóm Hải Phòng – Hạ Long ngày 15/10/2023, tức ngày 1/9 âm lịch,

❸ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Kusala Dhamma Group ngày 16/10/2023,tức ngày 2/9 âm lịch,

tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Myanmar đã thành tựu viên mãn.

Quý đạo hữu thí chủ có thể chia sẻ công đức phước báu này tới thân quyến đã quá vãng và mọi chúng sinh trong Tam giới, và nguyện cho công đức phước báu này sẽ là duyên lành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn sớm nhất có thể.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

BỐ THÍ CỦA BẬC CHÂN NHÂN

–––––––––––––––––––––––––

Cúng dường trai tăng của

❶ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Praha Vipassanā Group ngày 14/10/2023 (là ngày lễ Bố tát Uposatha cuối kỳ trăng khuyết, tháng thứ 3 trong kỳ An cư ba tháng mùa mưa từ 2/8 – 29/10/2023 theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada),

❷ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Nhóm Hải Phòng – Hạ Long ngày 15/10/2023, tức ngày 1/9 âm lịch,

❸ quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Kusala Dhamma Group ngày 16/10/2023,tức ngày 2/9 âm lịch,

tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Myanmar đã thành tựu viên mãn.

Quý đạo hữu thí chủ có thể chia sẻ công đức phước báu này tới thân quyến đã quá vãng và mọi chúng sinh trong Tam giới, và nguyện cho công đức phước báu này sẽ là duyên lành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn sớm nhất có thể.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Nguyện xin phước thiện cúng dường này làm duyên lành dẫn dắt con chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.

🍀 Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Imaṃ puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ dema sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu.

Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Sabbe sattā sukhi hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được An vui – Hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: BỐ THÍ CỦA BẬC CHÂN NHÂN

AN 8.37 Sappurisadānasutta – Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Bố Thí – 8.37. Người Chân Nhân (1)

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám?

① Cho vật trong sạch;

② cho vật thù diệu;

③ cho đúng thời;

④ cho vật thích ứng;

⑤ cho với sự cẩn thận;

⑥ cho luôn luôn;

⑦ tâm cho được tịnh tín;

⑧ sau khi cho được hoan hỷ.

Này các Tỷ–kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân:

Trong sạch và thù diệu

Ðúng thời và thích ứng

Ðồ uống và đồ ăn

Luôn luôn làm bố thí

Trong các ruộng tốt lành

Sống theo đời Phạm hạnh

Không có gì hối tiếc

Bố thí nhiều tài vật

Những bố thí như vậy

Ðược bậc trí tán thán

Bậc Trí thí như vậy

Với tâm tín, giải thoát

Không hại, tâm an lạc

Bậc trí sanh ở đời.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16/10/2023