Đại lễ Kathina tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar 12/11/2023

❶ Live Stream: Đại lễ Kathina tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar 12/11/2023

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=353913453788815&id=1394710113&mibextid=Nif5oz

––––––––––––––––––––––––––––––

❷ Phát nguyện và hồi hướng công đức phước báu cúng dường dâng Y Kathina cùng tứ vật dụng tới Tăng đoàn Sangha tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar 12/11/2023.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=374580691570774&id=1394710113&mibextid=Nif5oz

––––––––––––––––––––––––––––––

Đại diện các thí chủ Việt Nam tác bạch cúng dường Kathina tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon tại Yangon, Myanmar:

Namo tassa bhagavato, arahato sammāsambuddhasa. (3x)

[TISARAṆA – TAM QUY Y]

Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

Dutiyampi Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Dutiyampi Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Dutiyampi Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

Tatiyampi Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Tatiyampi Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Tatiyampi Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

[PAÑCA–SĪLA THỌ TRÌ NGŨ GIỚI]

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

4. Musā–vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5. Surā–meraya–majja–pamādaṭ–ṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

🌸 Nhân danh các thí chủ chính cúng dường Y Kathina 2023 tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn tại Yangon:

On the behalf of Vietnamese Donors of Kathina–dana to the Sangha of Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn tại Yangon as the following:

Main Kathina donors – Thí chủ chính gồm:

1)Gđ Lê Thị Phương Lan & Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng

2)Gđ Dương Minh Toàn

3)Gđ Ngô Thế Cường

4)GĐ Chí Thiện

5)Nhóm Kusala Dhamma

6)Gđ Cô Bạch Phượng

7)Gđ Nguyễn Tài Đạt

8)Gđ Lê Thị Thu

9)Gđ Đoàn Thị Bích Hằng

10)Gđ Tí Nị

11)Gđ Hoàng Nghệ

12)G₫ Phú Bình

Chúng con xin có lời tác bạch cúng dường Kathina tới Tăng đoàn Tỳ khưu Thiền viện Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn tại Yangon, Myanmar:

– Kính bạch Tăng đoàn chư Ðại Ðức Tỳ khưu! Tất cả chúng con có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, mong giải thoát khổ trong vòng tử sanh luân hồi, cho nên chúng con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng các thứ vật dụng đến Tăng đoàn chư Tỳ khưu tại Thiền viện Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn tại Yangon, để làm lễ thọ y kathina.

Kính bạch Tăng đoàn chư Ðại Ðức Tỳ khưu, kính xin quý Ngài từ bi thọ lãnh y kathina cùng các thứ vật dụng này, khi đã thọ nhận xong, xin quý Ngài làm lễ thọ y kathina với tấm y này, để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài.

We would like to make this Kathina–vaca to Sangha of Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn in Yangon:

Mayaṃ Bhante, saṃsāra– vaṭṭa– dukkhato mocanat–thāya, nibbānassa sacchi–karaṇat–thāya, imaṃ saparivāraṃ kathina–cīvaraṃ Ta–ma–nê–chô Ma–ha–gan–đai–yôn bhikkhu–saṃghassa sakkaccaṃ dema, kathinaṃ attharituṃ.

Sādhu no Bhante, bhikkhu–saṃgho imaṃ saparivāraṃ kathina–cīvaraṃ paṭig–gaṇhātu paṭig–gaṇhitvā iminā kathina–cīvarena kathinaṃ attharatu, amhākaṃ dīgharattaṃ atthāya hitāya sukkhāya.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

🍀 Nguyện xin phước thiện dâng y Kathina này làm duyên lành dẫn dắt con chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.

Idaṃ me kathina–dānaṃ āsavak–khayā–vahaṃ hotu.

🍀 Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

🍀 Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

Imaṃ puñña–bhāgaṃ sabba–sattānaṃ dema sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 12/11/2023