Đại phước của đại phước

ĐẠI PHƯỚC CỦA ĐẠI PHƯỚC

–––––––––––––––––––––––––

Bây giờ nhiễu loạn các phương pháp tu thiền của đủ các loại thầy, chỉ người đủ phước, hữu duyên mới có thể gặp và thực hành đúng đắn Thiền Chỉ Samatha hoặc Thiền Quán Vipassanā do Đức Phật Chánh Đẳng Giác truyền dạy, được truyền thừa tới ngày nay bởi một số rất ít vị Thánh tăng như Đại trưởng lão Thiền Sư lỗi lạc bậc nhất Myanmar trong thời cận đại – Ngài Mahasi Sayadaw.

Được học và thực hành Thiền Minh Sát Vipassanā theo lời hướng dẫn của Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – một trong hai vị Đại trưởng lão chủ trì Đại hội kết tập Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo nguyên thủy Theravada lần thứ 6 tại Myanmar, là một Đại phước của Đại phước cho những hành giả hữu duyên, không phải nhiều người có được Đại phước này!

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường Bát Thánh Đạo, tu tập viên mãn Minh sát Tứ niệm xứ, dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 20/2/2024