Đạo Phật – trí tuệ dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – niết bàn

“Đạo Phật – trí tuệ dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – niết bàn”, FB

Danh mục các bài giảng tại Breclav, CH Séc từ 3-12/6/2024 trong Khóa hướng dẫn Tu tập thiền Minh sát tứ niệm xứ tích cực và nghiêm mật, nâng cao, theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

(01) CZ 2024.06.03: khai mạc khóa tu tập minh sát tứ niệm xứ 10 ngày tích cực và nghiêm mật tại breclav, ch séc, FB

(02) CZ 2024.06.03: thực tập thiền hành qua 6 bước chú niệm bước đi như thế nào?, FB

(03) CZ 2024.06.03: minh sát tu tập trong các tiểu oai nghi như thế nào?, FB

(04) CZ 2024.06.03: phát triển minh sát tuệ trong khi kinh hành như thế nào?, FB

(05) CZ 2024.06.03: có thể đặt niềm tin vào vị thầy nào? vào phương pháp – lộ trình tu tập nào?, FB

(06) CZ 2024.06.03: tụng kinh buổi tối: sám hối, rải tâm từ, kính lễ năm ngôi ân đức Phật, pháp, tăng, mẹ cha, thầy tổ, phát nguyện, hồi hướng công đức phước báu tới muôn loài chúng sinh, FB

(07) CZ 2024.06.04: phát triển tuệ minh sát bằng cách quán niệm ngũ uẩn thủ như thế nào?, FB

(08) CZ 2024.06.05: thọ trì tam quy y và bát quan trai giới, tụng kinh buổi sáng: niệm tưởng ân đức Phật, pháp, tăng, rải tâm từ, phát nguyện, hồi hướng công đức phước báu tới muôn loài chúng sinh, kính lễ tam bảo, FB

(09) CZ 2024.06.04: như lý tác ý quán niệm ngũ thủ uẩn để phát triển tuệ giác, thành tựu giải thoát như thế nào?, FB

(10) CZ 2024.06.04: phương pháp thực hành đúng đắn theo lời Phật dạy, đã được ghi lại trong kinh điển là gì?, FB

(11) CZ 2024.06.04 – kiến tịnh: minh sát tuệ đầu tiên – tuệ phân biệt danh và sắc thông qua trực giác về đặc tính + cơ năng + biểu hiện của chúng, FB

(12) CZ 2024.06.04 – kiến tịnh: minh sát tuệ đầu tiên – tuệ phân biệt danh và sắc thông qua trực giác về đặc tính + cơ năng + biểu hiện của chúng (phần 2), FB

(13) CZ 2024.06.05 – minh sát tuệ trực tiếp và minh sát tuệ suy diễn là gì?, FB

(14) CZ 2024.06.05 – hành thiền minh sát để đoạn diệt chấp thủ, bám níu vào dục lạc và tà kiến – khởi nguồn của toàn bộ khổ uẩn, FB

(15) CZ 2024.06.05 – chú niệm ghi nhận đề mục ngay khi sinh khởi trong hiện tại: thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm giác chỉ là cảm giác, nhận thức chỉ là nhận thức, FB

(16) CZ 2024.06.05 – niệm liên tục không ngừng nghỉ, FB

(17) CZ 2024.06.06 – sáu pháp thực hành trong khóa thiền tích cực và nghiêm mật giúp niệm liên tục không ngừng nghỉ để vun bồi sát-na định, FB

(18) CZ 2024.06.06 – đạo, quả, niết bàn có thể được chứng ngộ bất cứ khi nào khi đang có chánh niệm tỉnh giác, FB

(19) CZ 2024.06.06 – cái gì vô thường? thế nào là vô thường? thế nào là hiểu biết vô thường?, FB

(20) CZ 2024.06.06 – thiền hành trong minh sát tu tập, FB

(21) CZ 2024.06.06 – tất cả đang tan biến, FB

(22) CZ 2024.06.06 – tham ái diệt > chấp thủ diệt > nghiệp hữu diệt > sinh diệt > già, bệnh, chết, … diệt > toàn bộ khổ uẩn diệt = niết bàn, FB

(23) CZ 2024.06.07 – tiến bộ tâm linh thông qua phát triển các tầng bậc tuệ minh sát, FB

(24) CZ 2024.06.07 – thiền hành trong minh sát tu tập – phần 2, FB

(25) CZ 2024.06.07 – ghi nhận sự sinh khởi và hoại diệt của ngũ uẩn (danh và sắc) mọi lúc mọi nơi tức đang tu tập thánh đạo bát chánh để đoạn tận chấp thủ, liễu ngộ tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn, FB

(26) CZ 2024.06.07 – thiền hành trong minh sát tu tập – phần 3, FB

(27) CZ 2024.06.07 – con từ đâu đến? con sẽ đi về đâu?…, FB

(28) CZ 2024.06.07 – khả năng tu tập thánh pháp trên thiên giới có hay không?, FB

(29) CZ 2024.06.08 – chú niệm ghi nhận ngũ uẩn ngay khi chúng sinh khởi là vô thường – khổ – vô ngã theo 200 cách khác nhau như thế nào?, FB

(30) CZ 2024.06.08 – magga – đạo hiển lộ khi kinh hành trong minh sát tu tập như thế nào?, FB

(31) CZ 2024.06.08 – hãy là người thừa tự pháp – phần 1, FB

(32) CZ 2024.06.08 – thiền hành trong minh sát tu tập: tầm quan trọng và lợi ích, FB

(33) CZ 2024.06.08 – hãy là người thừa tự pháp – phần 2: tối hậu pháp và phương tiện pháp, FB

(34) CZ 2024.06.08 – hãy là người thừa tự pháp – phần 3: thân viễn ly, tâm viễn ly, sanh y viễn ly để trở thành người thừa tự pháp, FB

(35) CZ 2024.06.08 – phát triển các tầng bậc minh sát tuệ khi thiền hành trong minh sát tu tập như thế nào?, FB

(36) CZ 2024.06.09 – hãy là người thừa tự pháp – phần 4: vun bồi chánh niệm, phát triển định và minh sát tuệ diệt trừ tham và sân, FB

(37) CZ 2024.06.09 – tam pháp ấn hiển lộ khi kinh hành trong minh sát tu tập như thế nào?, FB

(38) CZ 2024.06.09 – chánh niệm được phát triển khi kinh hành trong minh sát tu tập như thế nào?, FB

(39) CZ 2024.06.09 – hãy là người thừa tự pháp – phần 5: chỉ khi chánh niệm tỉnh giác liên tục ngũ uẩn thủ sinh diệt, phát triển minh sát tuệ, mới có thể chứng đắc thánh đạo quả đoạn tận tham, sân và mọi phiền não, FB

(41) CZ 2024.06.10 – hãy là người thừa tự pháp – phần 7: vô ơn – tự phụ, ganh tỵ – bỏn xẻn, FB

(42) CZ 2024.06.10 – hãy là người thừa tự pháp – phần 8: xảo trá – đạo đức giả, cứng đầu – hợm hĩnh, ngã mạn – tăng thượng mạn, FB

(43) CZ 2024.06.10 – hãy là người thừa tự pháp – phần 9: đoạn diệt kiêu hãnh mada, FB

(44) CZ 2024.06.11 – hãy là người thừa tự pháp – phần 11: phóng dật pamada có 5 mức độ được diệt tận bằng những cách nào?, FB

(45) CZ 2024.06.11 – hãy là người thừa tự pháp – phần 12: tích truyện cá vàng mồm thối, và tích truyện ác tỳ khưu, FB

(46) CZ 2024.06.11 – hãy là người thừa tự pháp – phần 13: tích truyện về sự tự chế thu thúc lục căn của đại trưởng lão Mahatissa, đại trưởng lão Cittagutta, và của ba vị đại trưởng lão khác, FB

(47) CZ 2024.06.12 – lộ trình từng bước tu tập điều phục tâm, nhiếp phục tâm để chứng đắc đạo-quả, liễu ngộ tứ diệu đế, chứng ngộ niết bàn – đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, FB

(48) CZ 2024.06.12 – cắt đứt vô minh bằng cách nào? những lời nhắn nhủ tâm huyết: bế mạc khóa tu tập “đạo Phật – trí tuệ dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – niết bàn”, FB

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14/6/2024