“ĐẠO PHẬT – TRÍ TUỆ THOÁT KHỔ” Khóa Tu học Phật Pháp căn bản

Danh mục các bài giảng tại Ninh Hiệp, từ 8.5 đến 14.5.2024, trong Khóa Tu học Phật Pháp căn bản và Tu tập thiền Minh sát tứ niệm xứ theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

(1) TRÊN YOUTUBE
(2) TRÊN FACEBOOK

(1) “Đạo Phật – Trí Tuệ Thoát Khổ” Web Link

“… đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.”, Web Link

⑶ “… đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. ðó là bốn niệm xứ.” Web Link

⑷ Bài tập thực hành thứ nhất: chú tâm vào vùng bụng ghi nhận chuyển động phồng xẹp, Web Link

⑸ Để chú niệm trở thành chánh niệm cần 4 yếu tố: ⑴ anupassī quán sát liên tục lặp đi lặp lại, ⑵ ātāpī nhiệt tâm (thiêu đốt các ác pháp bất thiện pháp, tức tứ chánh cần), sampajāno tỉnh giác (về lợi ích mục đích, về thích hợp thích nghi, về hành xứ tức bình diện tục đế hay chân đế của đề mục), satimā chú niệm trên thân thọ tâm pháp về sự sinh, sự diệt, về sự sinh diệt. Web Link

⑹ Quán tâm = quán sát ghi nhận sự đến đi sinh diệt của suy nghĩ, tưởng tượng, tính toán, dự định, tham, sân … để tuệ tri tâm này không phải là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Web Link

⑺ Sám hối, rải tâm từ, phát nguyện, hồi hướng công đức phước báu tới mọi chúng sinh. Web Link

⑻ Quán thọ diệt trừ tham sân si như thế nào? Web Link

⑼ Chiến thuật dũng cảm tinh tấn đối trị đau nhức, Web Link

⑽ Tám pháp đối trị dã dượi buồn ngủ Đức Phật dạy cho Ngài Mục Kiền Liên Web Link

⑾ Vun bồi ba tuệ minh sát ① tuệ phân biệt danh sắc, ② tuệ phân biệt nhân duyên, ③ tuệ suy đạt tam tướng, ngay từ những ngày đầu tiên. Web Link

⑿ Ai đang nói? ai đang nhai? ai…? Web Link

⒀ Bằng cách nào giữ chánh niệm trên đề mục một cách liên tục để phát triển sát na định và tuệ giác minh sát? Web Link

⒁ Sàng lọc thông tin bằng cách nào? đặt niềm tin nơi đâu? Web Link

(15) Vui mừng hạnh phúc với Đại phước được tiếp nối chư Phật, chư vị Alahán, các bậc Thánh bước chân trên con đường Niệm Xứ Satipaṭṭhāna dẫn đến chứng đắc Đạo Quả, chứng ngộ Niết bàn ngay trong kiếp sống này. Web Link

⒃ Chín yếu tố phát triển Tín Tấn Niệm Định Tuệ là những yếu tố gì? Web Link

⒄ Ngay lập tức ghi nhận, chú tâm vào đặc tính sinh diệt, vô thường của mọi hiện tượng khởi sinh nơi sáu cửa giác quan mắt – tai – mũi – lưỡi – thân – và ý căn, để phát triển Ngũ Căn: Tín Tấn Niệm Định Tuệ. Web Link

⒅ Tôn trọng Pháp hành và giữ chánh niệm liên tục không gián đoạn để phát triển Tín Tấn Niệm Định Tuệ. Web Link

⒆ Câu truyện thiên tử Ếch: Tín tâm trong sạch nơi Đức Phật, và sự tôn trọng hơn cả mạng sống đối với Pháp. Web Link

⒇ Đức Bồ tát xuất gia vì mục đích gì? Đã giác ngộ điều gì để chứng đắc Đạo Quả trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác? Web Link

(21) Thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới, Niệm Ân đức Phật Pháp Tăng, Quán tưởng tứ vật dụng, Rải tâm từ, Phát nguyện và Hồi hướng công đức phước báu tới muôn loài chúng sinh. Web Link

(22) Đạo Phật – Trí Tuệ thoát khổ được vun bồi thông qua Bát Thánh Đạo để thấu triệt Tứ Thánh Đế. Web Link

(23) Trong thực hành đúng đắn minh sát Tứ niệm xứ, mỗi một ghi nhận kịp thời đều có đủ tám chi phần của Bát Thánh Đạo, và là thêm một bước tiến gần đến Niết Bàn. Web Link

(24) Tầm quan trọng của việc vun bồi tinh tấn trong các pháp dẫn đến giác ngộ giải thoát., Web Link

(25) Hỏi đáp: tu thiền để làm gì? tại sao không cần phải sợ chết? tại sao cần phải sợ chết?, Web Link

(26) 11 yếu tố phát sinh tinh tấn là những yếu tố gì? Web Link

(27) Minh sát thiện nghiệp là phương cách tầm cầu hạnh phúc rốt ráo, và cũng là đóng góp duy trì và bảo tồn Giáo Pháp của Đức Phật. Web Link

(28) Thành kính thực hành Giáo Pháp của Đức Phật hướng đến chấm dứt khổ đau phiền não trong luân hồi, đạt được bình an mãi mãi Web Link

(29) Chính Đức Phật đã thực hành, thực chứng, và truyền trao cho nhân loại cùng chư thiên Pháp hành thiền nào? Web Link

(30) không có chánh niệm = xa niết bàn. có chánh niệm = gần niết bàn. Web Link

(31) quả báo của ác nghiệp phạm giới và của thiện nghiệp giữ giới. Web Link

(32) “… các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.” Web Link

(33) Báo hiếu đầy đủ cho mẹ cha như thế nào? những gì là bổn phận trách nhiệm đúng đắn trong các mối quan hệ cha mẹ – con cái, thầy dạy – học nghề , vợ – chồng, bạn – bè, người chủ – nhân viên, bậc trí – dân chúng?  Web Link

(34) thực hành những pháp nào để đạt được an lạc, hạnh phúc, để chiến thắng., ngay trong kiếp sống hiện tại và trong kiếp sống tương lai? Web Link

(35) Ba căn bản phước nghiệp là gì? để đạt được quả dị thục tối thượng cần phải đặt tín tâm vào những nơi tối thượng nào? Web Link

(36) Phát triển minh sát tuệ trong khi kinh hành như thế nào? Web Link

(37) Lộ trình từng bước tu tập tuần tự dẫn đến đoạn tận mọi lậu hoặc, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não là như thế nào? Web Link

(38) Vô ngã. có và không. Web Link

(39) Cắt đứt nguồn thức ăn nuôi dưỡng vô minh như thế nào? Web Link

(40) Thế nào là tu đúng đắn và đầy đủ đạo phật? Web Link

(41) Tu tập thực hành minh sát tứ niệm xứ: ① đề mục của thiền minh sát là cái gì? ② ghi nhận quán sát như thế nào? ③ liên tục, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để làm gì? Web Link

(42) Bế mạc khóa tu: “Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây” Web Link

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook,  14/5/2024