Đây là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn

Đây là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn

––––––––––––––––––––––––––––––

Myanmar đã mở cửa trở lại sau Đại dịch Covid 19. Các hành giả Việt nam đang tầm cầu Chánh pháp Nguyên Thủy Tinh Kiết do chính Đức Phật Gotama Chánh Đẳng Giác truyền dạy dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn, đã có thể đến Myanmar 30 ngày không cần phải làm thủ tục xin visa để vun bồi tu tập thiện nghiệp tối thượng Minh Sát Tứ Niệm Xứ – con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết–bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh và clip về khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ của một vị Tỳ khưu, và hai thiển sinh Việt nam đến từ Cộng hòa Séc tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar trong những ngày cuối tháng 3/2023 này.

Hoan hỷ cùng các thiện nghiệp bố thí cúng dường, cung kính phục vụ Tam Bảo, trì giới, hành thiền của quý đạo hữu đã, đang và sẽ được tiếp tục vun bồi – đã, đang và sẽ được tiếp tục thành tựu – mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này, và trong các kiếp vị lai cho đến ngày thành tựu rốt ráo giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Anumodāmi!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

🍀 THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ Theo Phương Pháp Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – 10 Bài Pháp thoại 3/2023 for Yogis Nanda Alois Trần & Khema Vũ Thị Thắm – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar.
🍀 PHÁP THOẠI 3/2023 CHỈ DẪN THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar
Bài 1: Quán Thân – Quán Tâm (Mahasi Sayadaw)
Bài 3: Kinh Hành (Mahasi Sayadaw)
Bài 4: Tuệ quán trong sinh hoạt (Mahasi Sayadaw)
Bài 6: Vì sao được giải thoát (Mahasi Sayadaw)
Bài 7: Trình Pháp như thế nào? (U Pandita Sayadaw)
Bài 9: Vấn Đáp 1 1-3 về Đức tin, Tinh tấn, Hoài nghi (Mahasi Sayadaw)
Bài 10: Vấn Đáp 2 4-9 về Chân Để và Tục Để (Mahasi Sayadaw)
Bài 11: Vấn Đáp 3 10-15 về Đặt tên, về Niệm thầm (Mahasi Sayadaw)
Bài 12: Vấn Đáp 4 16-19 về Cách Ngồi, về Tịnh Khẩu (Mahasi Sayadaw)
Bài 13: Vấn Đáp 5 20-30 về Thiền tập khi Đi Đứng Ngồi Nằm (Mahasi Sayadaw)
Bài 14: Vấn Đáp 6 31-35 về Đốn Ngộ, về Tuổi Tác (Mahasi Sayadaw)
Bài 15: Vấn Đáp 7 36-45 về Chứng đắc Đạo Quả thời nay, về Sở tri chướng (Mahasi Sayadaw)
Bài 16: Vấn Đáp 8 46-60 về Chứng ngộ Vô Ngã, Niết Bàn (Mahasi Sayadaw)
———————————————————–
Bài 1: Quán Thân – Quán Tâm
Bài 2: Quán Thọ
Bài 3: Kinh hành
Bài 4: Tuệ Quán Trong Sinh Hoạt
Bài 5: Minh Sát Tuệ – Đạo Quả – Niết Bàn
Bài 6: Vì sao được giải thoát
Bài 7: Trình Pháp như thế nào?
Bài 8: Ba Câu Hỏi Cốt Lõi
Bài 9: Vấn Đáp 1 1-3 về Đức tin Tinh tấn Hoài nghi (Mahasi Sayadaw)
Bài 10: Vấn Đáp 2 4-9 về Chân Để và Tục Để (Mahasi Sayadaw)
———————————————————–
🍀 THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ Theo Phương Pháp Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – Pháp thoại 3/2023 – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar.
Bài 1: Thực Hành Thiền Minh Sát là gì❓
(17 March 2023)
Bài 2: Tỉnh Giác Hay Biết Ghi Nhận là gì❓ (18 March 2023)
Bài 3: Anupassī – ātāpī – sampajāno – satimā là gì❓[Lặp đi lặp lại – Nhiệt tâm – Tỉnh giác – Chánh niệm là gì❓] (19 March 2023)
Bài 4: Hướng tâm vào sự diệt
Bài 5: Minh Sát Tuệ, Đạo Tuệ, Quả Tuệ là gì❓ (22 March 2023)
Bài 6: Đạo và Quả hiển lộ khi nào❓(23 March 2023)
Bài 7: Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo, Tứ Niệm Xứ liên kết mật thiết với nhau như thế nào❓(24 March 2023)
Bài 8: Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana Chính Là Tu Tập Phát Triển Ngũ Quyền Ngũ Lực: Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ (25 March 2023)
Bài 9: Cỗ Xe Thẳng Tiến Tới Niết Bàn (26 March 2023)
Bài 10: Lộ trình đoạn tận lậu hoặc chấm dứt vô minh (5 April 2023)
———————————————————–
🍀 MÓN QÙA PHÁP BẢO – Pháp thoại 2019 – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27/3/2023