Holy silence – im lặng thánh thiện

Photo: Ảnh chụp tại khóa thiền Vipassana tại Thiền Viện Tâm Thành Bến Tre 6/2015.

 

HOLY SILENCE – IM LẶNG THÁNH THIỆN

“Tôi không nói chuyện”.

Thiền sinh cố gắng tập giữ im lặng mọi lúc, mọi nơi trong suốt khóa thiền minh sát (Vipassana) 21 ngày. Không nói khi muốn khen. Không nói khi muốn trách. Không nói theo thói quen.

Chỉ có nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, quan sát mọi hiện tượng xảy ra trên thân và tâm chính mình. Chân lý tuyệt đối của vũ trụ: vô thường anicca -khổ dukkha – vô ngã anatta, được trực tiếp kinh nghiệm, được thực chứng không thông qua ngôn từ, lời nói.

“I am not talking”

All yogis try their best to keep holy silence everywhere during 21-day Vipassana meditation retreat. Not to talk compliment. Not to talk complaint. Not to talk as usually.

Only be ardent, clearly comprehending and mindful to note and observe all mental and physical phenomenon happening in mind and body. The true of universe: impermanence – anicca, suffering – dukkha, non-self anatta, is directly experienced without words.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB