Khi nào là đúng thời để tinh cần❓ Thế nào là tinh cần❓

KHI NÀO LÀ ĐÚNG THỜI ĐỂ TINH CẦN❓

THẾ NÀO LÀ TINH CẦN❓

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀

🔸—Có năm phi thời để tinh cần, này các Tỷ–kheo. Thế nào là năm?

① Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các Tỷ–kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần.

② Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các Tỷ–kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần.

③ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các Tỷ–kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần.

④ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các Tỷ–kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần.

⑤ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, chúng Tăng bị chia rẽ. Khi chúng Tăng bị chia rẽ, này các Tỷ–kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Này các Tỷ–kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần.

Các pháp này, này các Tỷ–kheo, là năm phi thời để tinh cần.

🔹 Này các Tỷ–kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm?

① Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các Tỷ–kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần.

② Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các Tỷ–kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần.

③ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, khi ăn uống được đấy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các Tỷ–kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần.

④ Lại nữa, này các Tỷ kheo, các Thầy sống với nhau thuận hoà, thân hữu, không cãi lộn nhau, hoà hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các Tỷ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần.

⑤ Lại nữa, này các Tỷ–kheo, chúng Tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các Tỷ–kheo, giữa chúng Tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín, những ai có tịnh tín, được tăng trưởng nhiều hơn. Này các Tỷ–kheo, đây là đúng thời thứ năm để tinh cần.

Những pháp này, này các Tỷ–kheo, là năm đúng thời để tinh cần.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – AN 5.54 – Samayasutta – VI. Phẩm Triền Cái – 5.54. Thời Gian Ðể Tinh Cần

https://suttacentral.net/an5.54/vi/minh_chau

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀

—Này các Tỷ–kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là bốn?

① Tinh cần chế ngự,

② tinh cần đoạn tận,

③ tinh cần tu tập,

④ tinh cần hộ trì.

❶ Này các Tỷ–kheo, thế nào là tinh cần chế ngự?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự.

❷ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo với mục đích đoạn tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tinh cần đoạn tận.

❸ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là tinh cần tu tập?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo với mục đích làm cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tinh cần tu tập.

❹ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là tinh cần hộ trì?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì.

Này các Tỷ–kheo, có bốn loại tinh cần này.

Chế ngự và đoạn tận,

Tu tập và hộ trì,

Bốn loại tinh cần này,

Ðược bà con mặt trời,

Chính đức Phật thuyết giảng.

Ở đây vị Tỷ–kheo,

Với bốn tinh cần này,

Nhiệt tâm và nỗ lực.

Ðạt được khổ đoạn diệt.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: AN 4.69 Padhānasutta – VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức – 4.69. Tinh Cần

https://suttacentral.net/an4.69/vi/minh_chau

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 10/12/2023