Khó! Khó! Khó!

KHÓ! KHÓ! KHÓ!

Khó đến mức nào để
⚀ được làm người❓
⚁ Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác❓
⚂ Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời❓

––––––––––––––––––––––––––––––

—Ví như, này các Tỷ–kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ–kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?

—Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!

—⚀ Thật khó được vậy, này các Tỷ–kheo, là được làm người!

⚁ Thật khó được vậy, này các Tỷ–kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác!

⚂ Thật khó được vậy, này các Tỷ–kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.

Nhưng nay, này các Tỷ–kheo,

⚀ các Ông đã được làm người.

⚁ Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A–la–hán, Chánh đẳng Chánh giác.

⚂ Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

❶ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”,

❷ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Nguyên nhân của Khổ”,

❸ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ Diệt”,

❹ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

— Hết trích dẫn —
Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Kinh – SN 56.48 – Dutiyachiggaḷayugasutta – Chương 56: Tương Ưng Sự Thật – V: Phẩm Vực Thẳm – 56.48. Lỗ Khóa (3)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB