Khóa lễ tụng niệm chúc phúc cầu an chuẩn bị đón chào năm mới 2023 Quý Mão

KHÓA LỄ TỤNG NIỆM CHÚC PHÚC CẦU AN CHUẨN BỊ ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2023 QUÝ MÃO

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoa Thiện: Thưa Sư thời khắc giao thừa sắp đến, nhà nhà bày biện mâm lễ cúng giao thừa. Con thì thường mọi năm lên google tìm mấy bài cúng lễ. Xin Sư cho con xin đôi lời mình nên mang tâm thế nào, lời khấn, lời nguyện nào trước thềm năm mới.

Con kính tri ân Sư 🙏🙏🙏

⇛⇛⇛ Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

KHÓA LỄ – CHÚC PHÚC CẦU AN, HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC, PHÁT NGUYỆN – ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2023 QUÝ MÃO

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Đây là video thời Khóa lễ với những những bài tụng đọc sám hối, đảnh lễ Đức Phật, Quy Y Tam Bảo, chúc phúc cầu an, hồi hướng chia sẻ công đức phước báu, phát nguyện v. v… theo truyền thống Phật Giáo nguyên thủy Theravada trong nghi thức Khóa lễ trước giao thừa, cũng như trong ngày đầu năm mới, và ngay cả trong những ngày thường nhật, mang lại cho chúng ta những lời chỉ dẫn thâm sâu vi diệu về các pháp hành Chánh pháp theo lời Phật dạy để mang lại công đức phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau dẫn đến giác ngộ giải thoát rốt ráo, để không uổng phí cơ hội quý hiếm có một không hai được làm người trong thời đại Giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama còn tỏa sáng trên thế gian.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho Quý đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

Sám Nguyện

––––––––––––––––––––––––––––––

Cúi đầu kính lễ

Ba ngôi Tam Bảo

Vô thượng tôn Phật

Vi diệu Chánh Pháp

Thánh đức Tăng Già

Ðệ tử bao đời

Sanh tử trầm luân

Không thông lẽ thật

Khổ tập diệt đạo

Chẳng hiểu đường ngay

Tam học – bát chánh

Từ lâu lầm lạc

Vô minh bao phủ

Ái dục buộc ràng

Sở hành bất thiện

Ba nghiệp tội dày

Nhân quả oan khiên

Sát sinh hại vật

Trộm cắp tà dâm

Nói sai sự thật

Ác ý rẽ chia

Buông lung phiếm luận

Tham lam sân ác

Tà kiến chấp sai

Si mê ngu dại

Mạn khinh Tam Bảo

Chẳng tin nghiệp báo

Lẫn lộn chánh tà

Giao du bạn ác

Vong ơn tự mãn

Xem thường thầy tổ

Bất kính sa môn

Không màng đại nghĩa

Quên khổ tha nhân

Chẳng tình đồng loại

Vô tâm bất hiếu

Không nhớ công ơn

Phụ rẫy mẹ cha

Hỗn hào phạm thượng

Bao kiếp phóng túng

Loạn tâm điên đảo

Say đắm dục trần

Sáu căn buông thả

Không tin đạo cả

Thiếu chí tu hành

Rơi vào sa đọa

Nay nhờ Pháp Phật

Soi đường dẫn đưa

Tự biết bao điều

Lầm lỗi trái sai

Thành tâm sám hối

Chân thật dọn lòng

Quyết về nẻo sáng

Làm lành bỏ dữ

Thanh lọc tâm ý

Thương vật thương người

Dưỡng tánh từ bi

Tu đức hỉ xả

Nguyện thường hiếu kính

Mẹ cha thầy tổ

Học làm con thảo

Trọn đời gìn giữ

Lòng ngay dạ thẳng

Suốt kiếp hướng về

Tam Bảo tựa nương

Ngưỡng mong Phật đức

Thù diệu cao vời

Từ bi chứng giám

Đệ tử chúng con

Tác thành sở nguyện

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Thỉnh Chư Thiên

––––––––––––––––––––––––––––––

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi

Ðến thiên cung sắc giới hữu hình

Duyên xưa đã tạo nghiệp lành

Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng

Hoặc hư không châu quận thị phường

Non xanh rừng rậm đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng

Càn thát bà long chủng nơi nơi

Miếu đền thành quách lâu đời

Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ

Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng

Ðây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng lý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Đảnh lễ Đức Thế Tôn

––––––––––––––––––––––––––––––

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato

sammāsambuddhassa

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Tam Qui Y

––––––––––––––––––––––––––––––

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Ðệ tử qui y Phật, đấng Thiên Nhơn Ðiều Ngự bi trí vẹn toàn

Ðệ tử qui y Pháp, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc

Ðệ tử qui y Tăng, bậc hoằng trì Chánh Pháp vô thượng phước điền

Lần thứ hai

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Lần thứ ba

đệ tử qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Ngũ Giới

––––––––––––––––––––––––––––––

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiy

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói lời sai trái.

5. Surāmerayamajja pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sử dụng các chất say làm mê mờ tâm trí và suy giảm chánh niệm.

Idaṁ me sīlaṁ maggaphalañāṇassa paccayo hotu.

Mong sự giữ giới của tôi sẽ là duyên lành cho việc thành đạt Đạo Quả.

––––––––––––––––––––––––––––––

Lễ Phật Bảo

––––––––––––––––––––––––––––––

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Ðại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

Ở tương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sanh

Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy

Ðức ân Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân

Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu

Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh

Thiên Nhân Sư đấng cha lành

Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Phật là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Phật Bảo từ ân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Phật Bảo đức lành từ dung (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Lễ Pháp Bảo

––––––––––––––––––––––––––––––

Bát thánh đạo con đường chánh giác

Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân

Chân truyền diệu pháp thánh nhân

Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp

Ở tương lai vô lượng Pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy

Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền

Vượt thời gian chứng vô biên

Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường

Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ

Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần

Trí nhân tự ngộ giả chân

Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Pháp Bảo chánh chân

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Pháp Bảo đức lành từ dung (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Lễ Tăng Bảo

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh

Ðức vô song tứ thánh sa môn

Thừa hành di giáo Thế Tôn

Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng

Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng

ở tương lai vô lượng thánh hiền

Hiện tiền Tăng Bảo phước điền

Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử

Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia

Bậc như lý hạnh Tăng Già

Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn

Thành đạo quả bốn đôi tám chúng

Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm

Cung nghinh kính lễ một niềm

Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng

Cho chúng con vô lượng an lành

Qui y Tăng Bảo tịnh thanh

Nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên

Gieo năm vóc trọn niềm sám hối

Những sở hành lầm lỗi vô minh

Từ thân khẩu ý khởi sanh

Ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Kinh Hạnh Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

Như vầy tôi nghe

Một thời Thế Tôn

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Ðộc

Gần thành Xá Vệ

Khi đêm gần mãn

Có một vị trời

Dung sắc thù thắng

Hào quang chiếu diệu

Sáng tỏa Kỳ Viên

Ðến nơi Phật ngự

Ðảnh lễ Thế Tôn

Rồi đứng một bên

Cung kính bạch Phật

Bằng lời kệ rằng

Chư thiên và nhân loại

Suy nghĩ điều hạnh phúc

Hằng tầm cầu mong đợi

Một đời sống an lành

Xin ngài vì bi mẫn

Hoan hỷ dạy chúng con

Về phúc lành cao thượng

Thế Tôn tùy lời hỏi

Rồi giảng giải như vầy

Không gần gũi kẻ ác

Thân cận bậc trí hiền

Cúng dường bậc tôn đức

Là phúc lành cao thượng

Ở trú xứ thích hợp

Công đức trước đã làm

Chân chánh hướng tự tâm

Là phúc lành cao thượng

Ða văn nghề nghiệp giỏi

Khéo huấn luyện học tập

Nói những lời chơn chất

Là phúc lành cao thượng

Hiếu thuận bậc sanh thành

Chăm sóc vợ và con

Sống bằng nghề lương thiện

Là phúc lành cao thượng

Bố thí hành đúng Pháp

Giúp ích hàng quyến thuộc

Hành vi không lổi lầm

Là phúc lành cao thượng

Xả ly tâm niệm ác

Tự chế không say sưa

Tinh cần trong thiện pháp

Là phúc lành cao thượng

Biết cung kính khiêm nhường

Tri túc và tri ân

Ðúng thời nghe chánh pháp

Là phúc lành cao thượng

Nhẫn nhục tánh thuần hoá

Thường yết kiến sa môn

Tùy thời đàm luận pháp

Là phúc lành cao thượng

Thiền định sống phạm hạnh

Thấy được lý thánh đế

Chứng ngộ quả niết bàn

Là phúc lành cao thượng

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động không sầu

Tự tại và vô nhiễm

Là phúc lành cao thượng

Những sở hành như vậy

Không chỗ nào thối thất

Khắp nơi được an toàn

Là phúc lành cao thượng (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Kinh Tâm Từ

––––––––––––––––––––––––––––––

Hiền nhân cầu an lạc

Nên huân tu pháp lành

Có nghị lực chơn chất

Ngay thẳng và nhu thuận

Hiền hoà không kiêu mạn

Sống dễ dàng tri túc

Thanh đạm không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

Tự trọng không quyến niệm

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê

Nguyện thái bình an lạc

Nguyện tất cả sanh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc

Với muôn loài chúng sanh

Không phân phàm hay thánh

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao hay dài ngắn

Tế thô không đồng đẳng

Hữu hình hoặc vô hình

Ðã sanh hoặc chưa sanh

Gần xa không kể xiết

Nguyện tất cả sanh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc

Ðừng làm hại lẫn nhau

Chớ khinh rẻ người nào

Ở bất cứ nơi đâu

Ðừng vì niệm sân si

Hoặc hiềm hận trong lòng

Mà mong người đau khổ

Hãy mở rộng tình thương

Hy sinh như từ mẫu

Suốt đời lo che chở

Ðứa con một của mình

Hãy phát tâm vô lượng

Ðến tất cả sanh linh

Từ bi gieo cùng khắp

Cả thế gian khổ hải

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi oan trái

Không hờn giận căm thù

Khi đi đứng ngồi nằm

Bao giờ còn tỉnh thức

An trú chánh niệm nầy

Phạm hạnh chính là đây

Ai từ bỏ kiến chấp

Khéo nghiêm trì giới hạnh

Thành tựu được chánh trí

Không ái nhiễm dục trần

Không còn thai sanh nữa (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Kinh Châu Báu

––––––––––––––––––––––––––––––

25. Bi tâm được phát khởi

như Ngài Ā–nan–da,

khi tụng đọc Hộ trì (Paritta)

trọn đủ ba canh đêm

kinh hành trong ba vòng

thành lũy Ve–sā–li,

Ân đức của Đức Phật

được suy xét tận tường

kể từ khi phát nguyện

của Ngài Đấng Như Lai:

+ Ba mươi Ba – la – mật

mười hạ Ba – la – mật

mười trung Ba – la – mật

mười thượng Ba – la – mật,

+ Cả năm pháp đại thí,

+ Và cả ba pháp hạnh

thiện hạnh cho thế gian

thiện hạnh cho thân quyến

thiện hạnh cho Giác ngộ,

+ Nhập thai bào kiếp chót,

+ Đản sinh và xuất gia,

+ Tinh tấn trì khổ hạnh,

+ Bồ đề đoàn kiết già

chiến thắng vượt Ma vương,

+ Chứng đạt Toàn tri Trí,

+ Vận chuyển bánh xe Pháp

Chín Pháp xuất thế gian

26 – 27. Chư thiên khắp mọi nơi

Trong triệu triệu thế gian,

Đều thừa nhận oai lực

Từ sự Hộ trì (Paritta) này,

Khiến ba sự sợ hãi:

Bệnh, phi nhân, nạn đói

Trong thành Ve–sā–lī

Được tiêu tan nhanh chóng.

Vậy chúng ta hãy tụng

Bản Kinh hộ trì này.

28. Phàm ở tại đời này,

Có sanh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không,

Mong rằng mọi sanh linh,

Ðược đẹp ý vui lòng,

Và rồi nên kính cẩn,

Lắng nghe lời dạy này.

29. Do vậy các sanh linh,

Tất cả hãy chú tâm,

Hãy khởi lòng từ mẫn,

Ðối với mọi loại người,

Ban ngày và ban đêm,

Họ kính lễ cúng dường,

Do vậy hãy tinh cần,

Hộ trì bảo vệ họ.

30. Phàm có báu vật gì,

Nơi này hay nơi khác,

Hay ở trên thiên giới,

Dù châu báu thù thắng,

Không sánh bằng Như Lai,

Như vậy, nơi Ðức Phật,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

31. Ðoạn diệt và ly tham,

Bất tử và thù diệu.

Phật Thích–ca Mâu–ni,

Chứng Pháp ấy trong thiền,

Không gì sánh bằng được,

Với Pháp thù diệu ấy.

Như vậy, nơi Chánh Pháp,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

32. Phật, Thế Tôn thù thắng,

Nói lên lời tán thán,

Pháp thù diệu trong sạch,

Liên tục không gián đoạn,

Không gì sánh bằng được,

Pháp thiền vi diệu ấy.

Như vậy, nơi Chánh Pháp,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

33. Tám vị bốn đôi này,

Ðược bậc thiện tán thán.

Chúng đệ tử Thiện Thệ,

Xứng đáng được cúng dường.

Bố thí các vị ấy,

Ðược kết quả to lớn.

Như vậy, nơi tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

34. Các vị lòng ít dục,

Với ý thật kiên trì,

Khéo liên hệ mật thiết,

Lời dạy Gô–ta–ma!

Họ đạt được quả vị,

Họ thể nhập bất tử,

Họ chứng đắc dễ dàng,

Hưởng thọ sự tịch tịnh,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

35. Như cây trụ cột đá,

Khéo y tựa lòng đất.

Dầu có gió bốn phương,

Cũng không thể dao động.

Ta nói bậc Chơn nhân,

Giống như thí dụ này,

Vị thể nhập với tuệ,

Thấy được những Thánh đế,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

36. Những vị khéo giải thích,

Những sự thật Thánh đế,

Những vị khéo thuyết giảng,

Với trí tuệ thâm sâu.

Dầu họ có hết sức,

Phóng dật không chế ngự,

Họ cũng không đến nỗi,

Sanh hữu lần thứ tám,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

37. Vị ấy nhờ đầy đủ,

Với chánh kiến sáng suốt,

Do vậy có ba pháp,

Ðược hoàn toàn từ bỏ,

Thân kiến và nghi hoặc,

Giới cấm thủ cũng không,

Ðối với bốn đọa xứ,

Hoàn toàn được giải thoát.

Vị ấy không thể làm,

Sáu điều ác căn bản,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

38. Dầu vị ấy có làm,

Ðiều gì ác đi nữa,

Với thân hay với lời,

Kể cả với tâm ý,

Vị ấy không có thể,

Che đậy việc làm ấy,

Việc ấy được nói rằng,

Không thể thấy ác đạo.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

39. Ðẹp là những cây rừng,

Có bông hoa đầu ngọn,

Trong tháng hạ nóng bức,

Những ngày hạ đầu tiên,

Pháp thù thắng thuyết giảng,

Ðược ví dụ như vậy.

Pháp đưa đến Niết Bàn,

Pháp hạnh phúc tối thượng,

Như vậy, nơi Ðức Phật,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

40. Cao thượng biết cao thượng,

Cho đem lại cao thượng,

Bậc Vô thượng thuyết giảng,

Pháp cao thượng thù thắng,

Như vậy nơi đức Phật,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

41. Nghiệp cũ đã đoạn tận,

Nghiệp mới không tạo nên,

Với tâm tư từ bỏ,

Trong sanh hữu tương lai,

Các hột giống đoạn tận,

Ước muốn không tăng trưởng

Bậc trí chứng Niết Bàn,

Ví như ngọn đèn này,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Chính bởi sự thật này,

Ðược an lành hạnh phúc.

42. Phàm ở tại đời này,

Có sanh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không,

Hãy đảnh lễ Ðức Phật,

Như Lai được Trời, Người,

Ðảnh lễ và cúng dường,

Mong rằng, với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

43. Phàm ở tại nơi này,

Có sanh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không,

Hãy đảnh lễ Chánh pháp,

Như Lai được Trời, Người,

Ðảnh lễ và cúng dường,

Mong rằng với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

44. Phàm ở tại đời này,

Có sanh linh tụ hội

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không,

Hãy đảnh lễ chúng Tăng,

Như Lai được Trời, Người,

Ðảnh lễ và cúng dường,

Mong rằng với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

(Sumangala Bhikkhu Viên Phúc hiệu đính)

––––––––––––––––––––––––––––––

Kinh Suy Niệm Về Nghiệp

––––––––––––––––––––––––––––––

Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời.

Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trược đều do mình, không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình.

Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. Ðến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy là thiện. Ðến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người thiện mới thấy là thiện.

Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quí hay thấp hèn. Chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quí. Mỗi chúng sanh là kết tinh của những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện hay bất thiện.

Ðời nầy đau khổ, đời sau cũng đau khổ. Người tạo nghiệp bất thiện đau khổ cả hai đời. Xét ác nghiệp đã làm khiến lòng sầu khổ, sanh vào khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. Kiếp nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc. Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc. Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, sanh vào lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn. (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Từ Bi Nguyện

––––––––––––––––––––––––––––––

Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Hồi Hướng Công Đức

––––––––––––––––––––––––––––––

Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

––––––––––––––––––––––––––––––

Phổ Nguyện

––––––––––––––––––––––––––––––

Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng viên thành Đạo Quả (lạy)

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Phật Giáo Nguyên Thủy – Nghi Thức Tụng Niệm

https://budsas.net/uni/u–nghithuc–tung/nthuc00.htm

––––––––––––––––––––––––––––––

CÚNG DƯỜNG NĂM ÂN ĐỨC – PAÑCA GUṆA PŪJĀ

––––––––––––––––––––––––––––––

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Buddhaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Dhammaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Saṁghaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Cha Mẹ.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā ācariye pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Thầy Tổ.

––––––––––––––––––––––––––––––

PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

––––––––––––––––––––––––––––––

Addhāimāya patipattiyā jarā maraṇamhā parimuccissāmi.

Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết.

Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

Idaṁ me sīlaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúngsanh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Bhikkhu viên phúc, Web Link
 • Các khóa thiền minh sát tứ niệm xứ tại VN, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21 January 2023 ·