Khóa Thiền Minh Sát Vipassana 2016

Thiền viện Phước Sơn
368 Suối Tân Cang –
Phước Tân – Biên Hòa –
Tỉnh Đồng Nai.

KHÓA THIỀN MINH SÁT VIPASSANA 2016

Sư Viên Phúc Sumangala sẽ về cùng Ngài Thiền Sư Ta-ma-nê-chô U Dhammika (Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammika – bhivamsa). Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn khóa thiền Minh sát Vipassana tại thiền viện Phước Sơn Đồng nai từ 16/3 đến 26/3/2016. Kế hoạch tiếp theo sẽ là Nha Trang 26/3 đến 29/3/2016, Hà nội 29/3 đến 3/4/2016.

Hoan hỷ được phục vụ quí vị.
Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới các quí vị.
Nguyện cho tất cả thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, đạt tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Tiểu sử tóm tắt Ngài Thiền Sư Ta-ma-nê-chô

(Tharmanaykyaw Sayadaw
U Dhammika – bhivamsa)

Thiền sư Ta-ma-nay-chô (Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammikā-laṅkārā-bhivaṃsa) sinh ngày 28/07/1956 và trở thành sa-di năm 11 tuổi. Đến năm 20 tuổi ngài trở thành tỳ-kheo với thầy tế độ của mình là Đại sư Ma-ha Gan-dhay-on, Ngài Janaka-bhivamsa (Maha Gandhayon Sayadaw U Janaka-bhivamsa). Ngài đã nhận được học vị Ta-ma-nay-chô (Tharmanaykyaw), một học vị rất được kính trọng, cũng như học vị Pháp sư (Dhammacariya), và cũng vượt qua kỳ thi Sakyasiha.

Ngài đã ở Trung tâm thiền Mahasi 8 năm và đã theo chân Đại sư Panditamrama (Ngài Pandita) chuyển tới trung tâm mới của Ngài Pandita.

Từ năm 2006, ngài đến ở tại Tu viện Ta-ma-nay-chô Ma-ha-gan-day-ôn, Mô-bi, Yangon (Thamrmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Mawbi, Yangon). Ngài hướng dẫn thiền sinh (yogis) vipassanā, dạy Pāḷi cho các vị tỳ-kheo, sa-di, tu nữ, trẻ em; và phụng sự cho Giáo pháp của Đức Phật. Ngài đã viết hơn 100 cuốn sách. Ngài đã đến thăm hướng dẫn các khoá thiền tại Malaysia, Singapore, Canada, và Hoa kỳ.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB