Khoe khoang pháp của bậc thánh nhân phạm tội gì

KHOE KHOANG PHÁP CỦA BẬC THÁNH NHÂN PHẠM TỘI GÌ

– VT:
Con thưa Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, như vậy một vị Thánh Chứng đắc một trong 4 Thánh đạo và 4 Thánh quả hoàn toàn có thể tuyên bố với một hội chúng cư sĩ về sự chứng đắc của mình, phải không ạ?
(Câu hỏi sau khi đọc bài viết “Gương Chánh Pháp (Pháp Kính) Là Gì?” ngày 29/4/2016)

– @:
Không phải như vậy. Ý đoạn kinh về “Pháp Kính” trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường bộ kinh, 16) là đưa ra tấm gương để tự hành giả soi xét các phẩm hạnh của bản thân mình đã xứng đáng là bậc thánh nhập lưu chưa mà thôi, và đồng thời thông qua bài pháp này Đức Phật nhắc lại ý nghĩa vô cùng lớn lao của Tín tâm bất động nơi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, và của việc giữ gìn Giới thanh tịnh.

Vị Thánh đã chứng đắc một trong bốn Thánh Đạo, Thánh Quả được ví như người mắt sáng, phàm nhân chưa đắc Đạo Quả được ví như người mù, bị vô minh, tham ái che mờ. Vì vậy thường thì Vị Thánh đã đắc Đạo Quả không nói việc đã đắc Đạo Quả cho các vị phàm nhân vì các vị Thánh biết rõ rằng các vị phàm nhân này hoàn toàn không thể xác định được điều đó đúng hay không đúng để mà tin hay không tin. Và họ, các bậc thánh cũng không còn nhu cầu phải tự chứng minh với bất cứ ai, hoặc cầu mong bất cứ vị nào cấp chứng nhận cho mình, khi đã thật sự chứng ngộ Đạo Quả.

Riêng đối với hàng tu sĩ xuất gia, giới luật không cho phép họ tiết lộ các chứng đắc pháp thượng nhân đối với người tại gia. Và trong trường hợp khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có thì phạm phải một trong bốn tội nặng nhất (bất cộng trụ), và ví như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn rồi thì không thể mọc lại, vị đó không thể là tỳ khưu trong kiếp sống này:

– Này Nāga, Tỳ khưu không được khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không có, ít nhất cũng không nên nói rằng “tôi rất thỏa thích ở nơi thanh vắng”. Tỳ khưu nào có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, nói khoe khoang: tôi đã chứng đắc bậc thiền, hoặc 3 pháp giải thoát, hoặc thiền định, hoặc nhập định, hoặc Thánh Ðạo, hoặc Thánh Quả, là pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có.

Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya (Thích Ca) nữa. Ví như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn rồi, thì không thể nào mọc ngọn, phát triển như trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ khưu có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau khi đã nói khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya (Thích Ca) nữa. Vì vậy, con chớ nên nói khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân đến trọn đời.

Trong tâm từ
Tỳ Khưu Viên Phúc.

Nguồn trích dẫnGương bậc xuất gia – TK Hộ Pháp

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1 tháng 5, 2016