Không chỉ vì mình

Này các Tỷ–kheo, những ai mà các Ông có lòng lân mẫn, những ai mà các Ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè, hay thân hữu hay bà con, hay huyết thống; này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ.

48. VIII. Thân Hữu (S.v,189)

🪷🪷🪷🪷

“Này các Tỷ–kheo, đây là con đường độc nhất: đưa đến ❶ thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi ❷ sầu, ❸ não, diệt trừ ❹ khổ, ❺ ưu, thành tựu ❻ chánh trí, chứng ngộ ❼ Niết–bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Thế nào là bốn?

⚀ Này các Tỷ–kheo, ở đây Tỷ–kheo sống quán thân trên thân, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

⚁ sống quán thọ trên các thọ, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

⚂ sống quán tâm trên tâm, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời;

⚃ sống quán pháp trên các pháp, ① nhiệt tâm, ② tỉnh giác, ③ chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.”

Trung Bộ Kinh – Majhima Nikaya

10. Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta)

🪷🪷🪷🪷

Rất nhiều người không hề biết, còn một số người chỉ biết một cách phiến diện và sai lầm rằng phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana do Thiền sư Mahasi truyền dạy là thiền “Quán Thân”, còn được gọi là thiền “Phồng xẹp”.

Ngài Mahasi Sayadaw đã từng nhiều lần nói trong các bài pháp thoại giảng dạy cho thiền sinh về thiền minh sát Vipassana: Đức Phật dạy Tứ niệm xứ là Thân Thọ Tâm Pháp. Đức Phật không dạy một niệm xứ, hai niệm xứ, hay ba niệm xứ. Một niệm xứ, hai niệm xứ, ba niệm xứ đều không đầy đủ và lệch lạc.

Phương pháp thiền minh sát Vipassana do ngài Mahasi Sayadaw truyền dạy không phải là thiền “Quán Thân”. Phương pháp thiền minh sát Vipassana do ngài Mahasi Sayadaw truyền dạy hoàn toàn dựa trên những lời Phật dạy, có đầy đủ quán niệm bốn xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp.

Dưới đây là danh mục các bài giảng của Thiền sư Mahasi và của các vị Thiền Sư minh sát Vipassana Miến điện lỗi lạc khác (U Silananda, U Pandita, U Janaka, U Kundala) tiếp nối truyền thống vị Thầy Mahasi Sayadaw, truyền dạy phương pháp thực hành thiền Tứ niệm xứ vô cùng hiệu quả này.

Nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho quí vị luôn có được Tín tâm bất động nơi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, và tinh tấn dũng mãnh trên con đường giác ngộ giải thoát cao thượng dẫn đến tự do thật sự, hạnh phúc thật sự.

TK Viên Phúc Sumangala.

––––––––––––––––––––––––––––––

Update 5/9/2021

Để vun bồi tín tâm đối với Pháp học và Pháp hành, một trong những điều kiện tiên quyết để có thể thành tựu con đường giác ngộ giải thoát thì nên tìm hiểu kỹ về tiểu sử và những cuốn sách giảng giải của Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi, một trong những vị Thiền sư lỗi lạc nhất của Myanmar trong thời cận đại, được tôn vinh và kính trọng bởi các vị Trưởng Lão Thánh tăng Myanmar khác suốt đời theo đuổi pháp học pháp hành, bằng việc bầu chọn Ngài Mahasi vào một trong hai vị trí quan trọng nhất tại Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo Nguyên thủy Theravada lần thứ 6 tại Myanmar 1956: đó là vị trí Người thay mặt toàn thể Đại hội nêu ra những câu hỏi cần giải đáp.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Tài liệu tham khảo:

Thiền Sư Mahasi – Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassanā Satipaṭṭhānā

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207186008993950&id=1394710113

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15/8/2023