Không giác ngộ tứ thánh đế không đoạn tận khổ đau

KHÔNG GIÁC NGỘ TỨ THÁNH ĐẾ KHÔNG ĐOẠN TẬN KHỔ ĐAU

––––––––––––––––––––––––––––––

… Ví như, này các Tỷ–kheo, ai nói như sau: “Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà”, sự kiện này không xảy ra.

⇛⇛⇛ Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, ai nói như sau:

❶ “Không có như thật giác ngộ THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra.

❷ Không có như thật giác ngộ THÁNH ĐẾ VỀ NGUYÊN NHÂN KHỔ, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra.

❸ Không có như thật giác ngộ THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra.

❹ Không có như thật giác ngộ THÁNH ĐẾ VỀ CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra.

⇛⇛⇛ Do vậy, này các Tỷ–kheo,

❶ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”;

❷ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ Tập”;

❸ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ Diệt”;

❹ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

(Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 56: Tương Ưng Sự Thật – V: Phẩm Vực Thẳm – 56.44. Nhà Có Nóc Nhọn

https://suttacentral.net/sn56.44/vi/minh_chau)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 11/2/2024