Lễ bế mạc – Khóa Thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Hải Phòng 11/12 – 15/12/2022

Lễ bế mạc – Khóa Thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Hải Phòng 11/12 – 15/12/202 đã thành tựu viên mãn như ý nguyện

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoan hỷ cùng các thiện nghiệp Minh sát Tứ niệm xứ tu tập một cách tinh tấn của các thiền sinh, các thiện nghiệp bố thí cúng dường, cung kính phục vụ Tam Bảo của quý đạo hữu trong ban tổ chức khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Hải Phòng 11/12 – 15/12/2022, nhất là của đạo hữu Minh Anh Hà Liên Hoa Hồng Anh Dao Nam Thu Thúy Lê đã được vun bồi – đã được thành tựu – mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này, và trong các kiếp vị lai cho đến ngày thành tựu rốt ráo giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Anumodāmi!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

TỨ NIỆM XỨ

––––––––––––––––––––––––––––––

Này các Tỷ–kheo, những ai mà các Ông có lòng lân mẫn, những ai mà các Ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè, hay thân hữu hay bà con, hay huyết thống; này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập Bốn Niệm Xứ.

48. VIII. Thân Hữu (S.v,189)

––––––––––––––––––––––––––––––

Này các Tỷ–kheo, “Tôi sẽ hộ trì cho mình”, tức là Niệm Xứ cần phải thực hành.

Này các Tỷ–kheo, “Tôi sẽ hộ trì người khác”, tức là Niệm Xứ cần phải thực hành.

Trong khi hộ trì cho mình, này các Tỷ–kheo, là hộ trì người khác.

Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình.

19. IX. Sedaka, hay Ekantaka (Tạp 24,17, Ðại 2,173b) (S.v,168)

––––––––––––––––––––––––––––––

Này các Tỷ–kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các Tỷ–kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình, thời Ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng.

Và này các Tỷ–kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tỷ–kheo? Chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú, quán thọ trên các thọ…; trú, quán tâm trên tâm…; trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ–kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình.

47.6. Con Chim Ưng (Sakunagghi) – Tương Ưng Niệm Xứ – I: Phẩm Ambapāli

––––––––––––––––––––––––––––––

Này các Tỷ–kheo, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, là những Thánh dẫn đạo, dắt dẫn những ai thực hành theo, đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau.

17. VII. Bậc Thánh (Tạp 24,23, Ðại 2,176a) (S.v,166)

––––––––––––––––––––––––––––––

Bốn niệm xứ này, này các Tỷ–kheo, nếu tu tập, nếu làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn.

32. II. Ly Tham (Tạp 24,34, Ðại 2,276a) (S.v,179)

––––––––––––––––––––––––––––––

Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết–bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài.

Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết–bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài.

22. II. Trú (Tạp 24,29, Ðại 2,173c) (S.v,172)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15 December 2022