Lễ cúng dường Y Kathina 8/11/2020 tại Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery

Lễ cúng dường Y Kathina 8/11/2020 tại Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar đã thành tựu viên mãn

Trong điều kiện phong tỏa do dịch bệnh covid 19 vẫn rất nghiêm trọng tại Myanmar với tổng số ca nhiễm tính đến ngày 7/11/2020 là 60.348 và với hơn một ngàn ca nhiễm mới hàng ngày, hôm nay Lễ cúng dường Y Kathina tại Thiền viện Ta ma nê chô đã được tiến hành trang nghiêm chỉ với gia đình thí chủ, không có sự tham dự đông vui của chư Tỳ khưu, sa di, nữ tu và các phật tử khách mời như mọi năm. Năm nay, Thí chủ cúng dường Y Kathina là gia đình người Miến, trong đó Thí chủ chính là người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đã rất mong muốn được cúng dường Y Kathina tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện để hoàn thiện một trong những mong ước cuối cùng trước khi thân hoại mạng chung của mình. Ước nguyện thanh cao này đã may mắn được trở thành hiện thực khi các thí chủ Việt Nam đã đăng ký từ trước 3 năm để làm thí chủ cúng dường Y Kathina 2020 không thể có mặt trực tiếp và phải dời sang năm tới vì lý do dịch bệnh covid 19, nên cơ hội thiện nghiệp cúng dường Y Kathina đã được thành tựu viên mãn theo ý nguyện của các thí chủ gia đình người Miến này, mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ và mang lại cho các tỳ khưu thuộc Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar – những tỳ khưu đã hoàn thành tốt đẹp kỳ an cư mùa mưa ba tháng 4/8 –31/10/2020 – 5 quả báu Kathina suốt trong năm tháng tiếp sau, bao gồm:

1– Khi được thỉnh mời, vị Tỳ–khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ–khưu khác biết (anāmantacāro).

2– Vị Tỳ–khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (asamādānacāro).

3– Vị Tỳ–khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ–khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy (gaṇabhojanaṃ).

4– Vị Tỳ–khưu thọ nhận y dư ngoài taṃ y và cất giữ quá 10 đêm (yāvadatthacīvaraṃ).

5– Y phát sinh nơi nào, Tỳ–khưu được phép thọ nhận nơi ấy (yo ca tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissati).

Còn đối với các thí chủ Quả báu của lễ dâng y kaṭhina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, là vì lễ dâng y kaṭhina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, như phần giảng giải của Trưởng Lão Hộ Pháp trong “Lễ Dâng Y Kathina”:

(http://trungtamhotong.org)

… cúng dường y kaṭhina là cúng dường đến tăng – sangha, chứ không phải cá nhân thí nên quả báu cũng rất thù thắng hơn bố thí khác.

Lễ dâng y kaṭhina có tính chất đặc biệt hơn tất cả phước thiện bố thí khác đó là: cơ hội tốt để thí chủ tạo được phước duyên sâu sắc nhất trong Phật giáo.

Chính do nhờ phước duyên này hỗ trợ cho thí chủ dễ phát sinh đức tin nơi Tam Bảo; khi gặp đức Phật, nếu hậu thân của thí chủ muốn xuất gia trở thành Tỳ–khưu, đức Phật cho phép xuất gia Tỳ–khưu theo cách gọi: “Ehi Bhikkhu! – Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ–khưu theo ý nguyện…”Ngay khi đức Phật truyền dạy dứt câu, vị ấy trở thành Tỳ–khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng đó là y 2 lớp, y vai trái, y nội, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ lọc; những thứ ấy được thành tựu do phước thần thông của vị ấy, vị tân Tỳ–khưu liền có Tăng tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh như một vị Đại đức có 60 tuổi hạ.

Đối với thí chủ, phước thiện dâng y kathina cho quả báu vô lượng kiếp.

Trong kiếp tử sanh luân hồi, nếu phước thiện dâng y kathina này cho quả tái sinh làm người, người ấy sẽ là người có chánh kiến, giàu sang phú quý hơn người, có của cải được bền vững lâu dài, tránh khỏi những tai họa do lửa cháy, nước lụt cuốn trôi, do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, phi pháp, v.v…

Nếu phước thiện dâng y kathina này cho quả tái sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, sẽ là vị thiên naṃ hoặc thiên nữ có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời hơn các chư thiên khác, hưởng sự an lạc cao quý trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ.

Phước thiện dâng y kathina này rất lớn lao vô lượng, cho nên người thí chủ thành tâm phát nguyện như thế nào, chắc chắn sẽ được toại nguyện như thế ấy. Ví dụ: Một người giàu sang phú quý nhất trong đời này, họ muốn có được thứ gì trong đời, muốn ăn món gì trong đời, v.v… đối với họ không phải vấn đề khó, có phải không? Cũng như vậy, người thí chủ đã làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng xong rồi, người ấy có phước thiện dâng y kathina đến vô lượng, cho nên họ phát nguyện như thế nào, chắc chắn sẽ được toại nguyện như thế ấy.

Thật vậy, như tích tiền kiếp của Ngài Đại đức Tỳ khưu ni Uppalavaṇṇattherī, là một cô bé gái con nhà nghèo khổ làm thuê ở mướn gần 3 năm mới được 1 tấm vải choàng. Cô bé gái phát sinh đức tin trong sạch kính dâng tấm vải choàng mới ấy đến vị Tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Cô thành tâm phát nguyện rằng:

“Kính bạch Ngài, trong vòng tử sinh luân hồi, con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp nhất, làm cho người naṃ nào nhìn thấy con, họ đều bị mê hồn, mất trí không còn biết mình nữa. Con sẽ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần”.

Lời phát nguyện của cô đã toại nguyện cho đến kiếp chót, hậu thân của cô là Ngài Đại đức Tỳ khưu ni Uppalavaṇṇattherī, bậc Thánh nữ Tối Thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotaṃa.

Và tiền kiếp của Đức Phật Gotaṃa là một người đàn ông, nhìn thấy vị Tỳ khưu hành pháp hành đầu đà sống trong rừng, Đức Bồ Tát phát sinh đức tin trong sạch dâng một tấm vải cũ đến vị Tỳ khưu ấy rồi phát nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác; hậu thân của Đức Bồ Tát kiếp chót trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu Đức Phật Gotaṃa của chúng ta.

Làm phước thiện bố thí tấm vải choàng mới đến vị Tỳ khưu của cô gái nghèo khó, tiền kiếp của Ngài Đại đức Tỳ khưu ni Uppalavaṇṇattherī; làm phước thiện bố thí tấm vải cũ đến vị Tỳ khưu của người đàn ông, tiền kiếp của Đức Phật Gotaṃa; chính nhờ phước thiện bố thí ấy đã dẫn đến cho quả kiếp chót đều được toại nguyện như thế, huống gì người thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng, phước thiện dâng y kathina ấy chắc chắn sẽ cho quả báu cao quý biết dường nào nữa!

Nhân dịp làm phước thiện dâng y kathina này, là phước thiện cao quý vô lượng, những thí chủ nào thành tâm phát nguyện như thế nào, những thí chủ ấy chắc chắn sẽ được toại nguyện như thế ấy.

* Nếu những người nữ thí chủ, cảm thấy nhàm chán kiếp người nữ, có ý nguyện muốn trở thành người naṃ, thì những nữ thí chủ ấy thành tâm phát nguyện rằng:

“Idaṃ no kathinadānakusalam purisattabhāvapatilābhāya samvattatu”.

(Do năng lực phước thiện dâng y kathina này của chúng con, xin sinh quả kiếp sau được trở thành người naṃ cao quý).

Thật ra, chỉ có Đức Bồ Tát, sau khi đã được thọ ký rồi, chắc chắn Đức Bồ Tát không bao giờ trở thành người nữ. Ngoài Đức Bồ Tát ra, các hạng người khác, có khi tái sinh làm người naṃ, có khi tái sinh làm người nữ, tuỳ theo thiện nghiệp cho quả.

Dù là người naṃ hoặc người nữ, còn tử sinh luân hồi trong cõi người, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới cũng vẫn còn có khổ. Cho nên ý nguyện giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong taṃ giới, đó là nguyện vọng cao cả nhất.

Như vậy, tất cả mọi người thí chủ nên phát nguyện rằng:

“Idaṃ me kathinadānakusalaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu”.

Do phước thiện dâng y kathina thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong taṃ giới.

Khi phát nguyện mong chứng đạt đến mục đích cứu cánh như vậy, nếu chưa chứng đạt đến mục đích cứu cánh Niết Bàn, còn tử sinh luân hồi trong taṃ giới. Khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người, sẽ là người giàu sang phú quý, có trí tuệ sáng suốt, không say mê trong của cải tài sản ấy, dễ dàng đem của cải làm phước thiện bố thí đến cho mọi người, thậm chí có khả năng từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành Tỳ khưu trong Phật giáo, hoặc trở thành vị Đạo sĩ trong thời kỳ không có Phật giáo trên thế gian.

Hoặc khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, tuy là một thiên naṃ hoặc thiên nữ, nhưng không say mê hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy. Bởi vì mục đích cứu cánh của họ là Niết Bàn, không phải là sinh làm người hoặc làm chư thiên, nhưng khi họ chưa chứng đạt đến Niết Bàn, họ hưởng quả báu trong cõi người hoặc quả báu trong cõi trời. Thật ra, mục đích cứu cánh cuối cùng của họ là Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong taṃ giới.

– Hết trích dẫn –

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho tất cả các đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Như Nước Nhỏ Từng Hạt, Rồi Bình Cũng Đầy Tràn., Web, FB
 • Kathina: Nguyên Do Kathina? Đặc Ân Cho Các Vị Tỳ Khưu? Lợi Ích Cho Các Thí Chủ?, Web, FB
 • Phước Báu Cúng Dường Y Kathina Tới Sangha – Tăng Đoàn, FB
 • Lễ Cúng Dường Y Kathina 8/11/2020 Tại Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar Đã Thành Tựu Viên Mãn, Web, FB
 • Kathina 2019 Perfect Fulfillment – Thành Tựu Viên Mãn, FB
 • Đại Lễ Kathina 2019 Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Đã Sẵn Sàng, FB
 • Kathina 2018 Thành Tựu Viên Mãn, FB
 • Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina 2017 Đã Sẵn Sàng, Web, FB
 • Cô Thí Chủ – Nữ Tu Tâm Từ Metta Tác Bạch Cúng Dường Dâng Y Kathina Tới Tăng Đoàn Sangha Tại Đại Lễ Kathina 2017, Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 8/10/2017., FB
 • Ảnh Chụp Tại Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina Tới Tăng Đoàn Sangha Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô, Yangon Myanmar, 8/10/2017., FB
 • Đại Lễ Cúng Dường Y Kathina 2014, FB
 • Kathina Robes Offring Ceremony At Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar – 9 Oct 2014., FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB