Live Stream – Trực Tuyến 18/4/2023 Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới

Live Stream – Trực Tuyến 18/4/2023 Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới

Pháp thoại “Hòa giải các đối nghịch trong tâm như thế nào?”

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu của các cựu thiền sinh khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Cần Thơ, Bà rịa, Hà nội, Hải Phòng vv … chúng tôi có buổi truyền trực tuyến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar khóa lễ Bát Quan Trai Giới (Bố tát – Uposatha), Thứ ba, 18/4/2023, ngày giờ VN, bắt đầu lúc 8h00 am, với chương trình như sau:

⑴ Sám hối

⑵ Truyền Tam qui y

⑶ Thọ trì Bát quan trai giới

⑷ Pháp thoại “Hòa giải các đối nghịch trong tâm như thế nào?”

⑸ Rải tâm từ

⑹ Thiền tập

⑺ Phát nguyện

⑻ Hồi hướng công đức

Idaṁ me puññaṁ Nibbānassa paccayo hotu.

Nguyện cho phước thiện này của chúng tôi sẽ là duyên lành tới Niết bàn.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabba–sattānaṁ dema.

Chúng tôi xin chia sẻ hồi hướng các phước thiện này tới tất cả mọi chúng sinh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh luôn được an vui hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 18/4/2023