Lý duyên khởi: tập khởi và đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn

LÝ DUYÊN KHỞI: TẬP KHỞI VÀ ĐOẠN DIỆT TOÀN BỘ KHỔ UẨN

––––––––––––––––––––––––––––––

… Như vậy này các Tỷ–kheo,

vô minh duyên hành;

hành duyên thức;

thức duyên danh sắc;

danh sắc duyên sáu xứ;

sáu xứ duyên xúc;

xúc duyên thọ;

thọ duyên ái;

ái duyên thủ;

thủ duyên hữu;

hữu duyên sanh;

sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên.

⇛⇛⇛ Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên hành diệt.

Do hành diệt nên thức diệt.

Do thức diệt nên danh sắc diệt.

Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt.

Do sáu xứ diệt nên xúc diệt.

Do xúc diệt nên thọ diệt.

Do thọ diệt nên ái diệt.

Do ái diệt nên thủ diệt.

Do thủ diệt nên hữu diệt.

Do hữu diệt nên sanh diệt.

Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt.

⇛⇛⇛ Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 12: Tương Ưng Nhân Duyên – I: Phẩm Phật Ðà – 12.2. Phân Biệt

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6/5/2024