Mong sự giữ giới của tôi sẽ là duyên lành cho việc thành đạt Đạo Quả

IDAṀ ME SĪLAṀ MAGGA–PHALA–ÑĀṆASSA PACCAYO HOTU.

Mong sự giữ giới của tôi sẽ là duyên lành cho việc thành đạt Đạo Quả.

Đại đức:

Sīlena sugatiṃ yanti

sīlena bhogasampadā

sīlena nibutiṃ yanti.

Tasmā sīlaṃ visodhaye.

Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; được giầu sang cũng nhờ giữ giới; được giải thóat nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới.

Bởi các cớ ấy nên chư Thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật trong sạch đừng để lấm nhơ.

Appamādena sampādetha.

Hãy nỗ lực giữ giới đừng có buông lung phóng dật.

Phật tử: Āma Bhante

–––––––––––––––––––––

–Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Ngoài việc giữ 8 giới trọn vẹn, thanh tịnh, nên làm các thiện nghiệp khác như bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm công quả nơi chùa tháp, học tập Giáo pháp, tụng kinh, giảng giải cho nhau về pháp học pháp hành, lắng nghe pháp thoại, hành thiền … để vun bồi công đức và phước báu cho đời nay và đời sau, tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai.

LỢI ÍCH

–––––––––––––––––––––

– Thực hành như trên, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn:

“Ví như, này các Tỷ–kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.”

“Chính hạnh trai giới này

Ðược gọi có tám phần

Do đức Phật nói lên

Ðưa đến đoạn tận khổ

Mặt trăng và mặt trời

Cả hai thấy lành tốt

Chỗ nào chúng đi tới,

Chúng chói sáng hào quang

Chúng làm mây sáng chói

Giữa hư không chúng đi

Trên trời chúng chói sáng

Sáng rực mọi phương hướng

Trong khoảng không gian ấy

Tài sản được tìm thấy

Trân châu và ngọc báu

Lưu ly đá cầu may

Vàng cục trong lòng đất

Hay loại Kancana

Cùng loại vàng sáng chói

Ðược gọi Hataka

Tuy vậy chúng giá trị

Chỉ một phần mười sáu

Với hạnh giữ trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Kể cả ánh sáng trăng

Với cả vòm trời sao

Vậy người nữ, người nam

Giữ gìn theo tịnh giới

Hành Bồ–tát trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Làm các thiện công đức

Ðem lại nhiều an lạc

Ðược sanh lên cõi trời

Không bị người cười chê.”

📸 Look at this post on Facebook

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 22/5/2024