Một người – không hai – tối thượng: Đức Phật Gotama chánh đẳng giác

MỘT NGƯỜI – KHÔNG HAI – TỐI THƯỢNG: ĐỨC PHẬT GOTAMA CHÁNH ĐẲNG GIÁC

––––––––––––––––––––––––––––––

—Một người, này các Tỷ–kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Một người ấy là ai?

Chính là Thế Tôn, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Chính một người này, này các Tỷ–kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ–kheo, khó gặp được ở đời.

Của người nào ?

Của Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ–kheo, khó gặp được ở đời.

Một người, này các Tỷ–kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người vi diệu.

Một người ấy là ai?

Chính là Thế Tôn, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Chính một người này, này các Tỷ–kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người vi diệu.

Sự mệnh chung của một người, này các Tỷ–kheo, được đa số thương tiếc.

Của một người nào?

Của Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự mệnh chung của một người này, này các Tỷ–kheo, được đa số thương tiếc.

Một người, này các Tỷ–kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.

Một người ấy là ai?

Chính là Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Một người này, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.

Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ–kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất Lai, là sự chứng ngộ quả Bất Lai, là chứng ngộ quả A–la–hán.

Của một người ấy là ai?

Chính là Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ–kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất Lai, là sự chứng ngộ quả Bất Lai, là chứng ngộ quả A–la–hán.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Một Pháp – Xiii. Phẩm Một Người – 1–7. Như Lai

Hoàng Minh

 

PHẬT LỊCH SỬ & PHẬT TÍN NGƯỠNG

1. Nguồn gốc

– Phật lịch sử là nhân vật lịch sử có thật với nguồn gốc rõ ràng, những sự kiện trong cuộc đời được ghi lại trong kinh tạng

– Phật tín ngưỡng là những nhân vật được sáng tác, không có nguồn gốc rõ ràng, không có các sự kiện trong đời hoặc có nhưng được hư cấu, có khi được nói là đến từ cõi giới khác để hợp lý hóa câu chuyện

2. Sự công nhận

– Phật lịch sử được cả thế giới công nhận

– Phật tín ngưỡng thì được công nhận ở những cộng đồng nơi họ được sáng tạo nên

3. Giáo lý

– Phật lịch sử để lại lượng giáo lý vô cùng đồ sộ, những lời dạy ấy mặc dù mới chỉ là phần nhỏ trong trí tuệ của ngài nhưng học cả đời có khi vẫn không hết

– Phật tín ngưỡng không có lời dạy, chỉ có một vài câu niệm hồng danh hoặc câu chú

4. Hình tượng

– Phật lịch sử xuất hiện với ngoại hình giống như một con người bình thường, nhưng do sự tu tập vun bồi trong vô lượng kiếp, ngài đạt tới trình độ tâm và trí tuệ vô thượng, không ai sánh bằng

– Phật tín ngưỡng xuất hiện như hình tượng của những vị thần linh trong dân gian, tín đồ cần phải thành khẩn nguyện cầu để được các vị hiển linh tế độ, ban phước lành

5. Cứu giúp

– Phật lịch sử cứu giúp chúng sinh bằng cách giảng dạy, giúp chúng sinh giác ngộ sự thật, từ đó diệt trừ khổ đau

– Phật tín ngưỡng (và cả bồ tát tín ngưỡng) giúp chúng sinh bằng cách phù hộ, độ trì, ban phước, ban sức khỏe, tài lộc,…

–––––––––––

Đạo Phật là đạo của trí tuệ, hiểu để mà tin, tin để mà hiểu.

Đạo Phật là một giáo lý chú trọng vào việc học và thực hành, không phải một tín ngưỡng, tôn giáo để đến và cầu xin.

Chúng ta chấp nhận rằng qua thời gian, qua lịch sử, khi Đạo Phật truyền bá qua nhiều địa phương, việc cần thay đổi, giao thoa với những tôn giáo khác là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng thay đổi không phải ở cái gốc, mà chỉ nên dừng lại ở mặt hình thức, để từ cái hình thức ấy, có thể đưa tín đồ đến với cái gốc chánh pháp.

Còn nếu như lấy cớ ấy để thay đổi luôn cả cái gốc, thì Đạo Phật sẽ không còn là Đạo Phật, mà chỉ còn lại những sự mê tín mù quáng.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 5/1/2024