Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ

[lwptoc]

… Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.

🍀 [10 BẤT THIỆN NGHIỆP]

❶ Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh.

❷ Kẻ lấy vật không cho cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lấy vật không cho.

❸ Kẻ tà hạnh trong các dục cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục.

❹ Kẻ nói láo cùng hòa hợp, cùng đivới kẻ nói láo.

❺ Kẻ nói hai lưỡi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói hai lưỡi.

❻ Kẻ ác ngữ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác ngữ.

❼ Kẻ nói lời phù phiếm cùng hòa hợp, cùng đi cùng đi với kẻ nói lời phù phiếm.

❽ Kẻ có tham tâm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tham tâm.

❾ Kẻ có sân tâm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có sân tâm.

❿ Kẻ có tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tà kiến.

🍀 [10 THIỆN NGHIỆP]

❶ Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh.

❷ Kẻ từ bỏ lấy vật không cho cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lấy vật không cho.

❸ Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục.

❹ Kẻ từ bỏ nói láo cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói láo.

❺ Kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi.

❻ Kẻ từ bỏ ác ngữ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ ác ngữ.

❼ Kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm.

❽ Kẻ từ bỏ tham tâm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ tham tâm.

❾ Kẻ từ bỏ sân tâm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sân tâm.

❿ Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Kinh – Chương 14: Tương Ưng Giới – III. Phẩm Nghiệp Ðạo – 14.27. Mười Nghiệp Ðạo

==============================

🍀 [CHÚNG SANH LIỆT Ý CHÍ]

– Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI QUÁ KHỨ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI VỊ LAI, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI HIỆN TẠI, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

Ví như, này các Tỷ–kheo,

phân cùng hòa hợp, cùng đi với phân;

nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu;

nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng;

mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ;

máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI QUÁ KHỨ…

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI VỊ LAI…

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI HIỆN TẠI, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí.

🍀 [CHÚNG SANH THIỆN Ý CHÍ]

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI QUÁ KHỨ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI VỊ LAI…

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI HIỆN TẠI, chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Ví như, này các Tỷ–kheo,

sữa cùng hòa hợp, cùng đi với sữa;

dầu cùng hòa hợp, cùng đi với dầu;

thục tô cùng hòa hợp, cùng đi với thục tô;

mật ong cùng hòa hợp, cùng đi với mật ong;

mật mía cùng hòa hợp, cùng đi với mật mía.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI QUÁ KHỨ…

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI VỊ LAI…

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Liên lạc, dục tình sanh,

Liên lạc, không được đoạn,

Như leo tấm ván nhỏ,

Bị chìm giữa sóng lớn,

Cũng vậy, đến kẻ nhác,

Kẻ sống thiện cũng chìm.

Do vậy, hãy tránh xa

Kẻ nhác, không tinh tấn,

Hãy cộng trú bậc Hiền,

Bậc Thánh sống viễn ly,

Thường siêng năng tinh tấn,

Tinh cần tu Thiền tịnh.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Kinh – Chương 14: Tương Ưng Giới – II: Phẩm Thứ Hai – 14.16. Kinh Với Các Bài Kệ: Sagāthā

==============================

🍀 [KẺ BẤT TÍN… ]

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.

① Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín.

② Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn.

③ Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ.

④ Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe.

⑤ Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng nhác.

⑥ Kẻ thất niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm.

⑦ Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ.

🍀 [KẺ TÍN… ]

① Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín.

② Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn.

③ Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ.

④ Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều.

⑤ Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần.

⑥ Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm.

⑦ Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trí tuệ.

🍀

Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI QUÁ KHỨ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau.

… Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI VỊ LAI, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau.

… Này các Tỷ–kheo, tùy thuộc theo giới THỜI HIỆN TẠI, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Kinh – Chương 14: Tương Ưng Giới – II: Phẩm Thứ Hai – 14.17. Bất Tín: Assaddhasaṁsandana

==============================

Kinh Pháp Cú

(206) Lành thay, thấy thánh nhân,

Sống chung thường an lạc,

Không thấy những người ngu,

Thường thường được an lạc.

(207) Sống chung với người ngu,

Lâu dài bị lo buồn,

Khổ thay gần người ngu,

Như thường sống kẻ thù.

Vui thay, gần người trí

Như chung sống bà con.

Do vậy:

(208) Bậc hiền sĩ, trí tuệ,

Bậc nghe nhiều, trì giới,

Bậc tự chế, thánh nhân,

Hãy gần gũi thân cận,

Thiện nhân, trí giả ấy,

Như trăng theo đường sao.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 23 tháng 9, 2021.