Nhân nào Quả ấy: phàm nhân chỉ sợ Quả nhưng lại không có ý thức sợ gieo Nhân bất thiện trong giây phút hiện tại qua thân khẩu ý.

Nhân nào Quả ấy: phàm nhân chỉ sợ Quả nhưng lại không có ý thức sợ gieo Nhân bất thiện trong giây phút hiện tại qua thân khẩu ý.

Thực Hành Vipassana x Tứ Niệm Xứ x Thiền Minh Sát

 

…. Này Subha! Tóm lại nghiệp và quả của nghiệp là như sau:

* Hành ác–nghiệp sát–sinh và quả của ác–nghiệp sát– sinh là người chết yểu, trở thành người chết yểu.

* Hành đại–thiện–nghiệp không sát–sinh và quả của đại–thiện–nghiệp không sát–sinh là người sống lâu, trở thành người sống lâu.

* Hành ác–nghiệp hành hạ chúng–sinh và quả của ác– nghiệp hành hạ chúng–sinh là người có nhiều bệnh hoạn, trở thành người có nhiều bệnh hoạn.

* Hành đại–thiện–nghiệp không hành hạ chúng–sinh và quả của đại–thiện–nghiệp không hành hạ chúng–sinh là người có ít bệnh hoạn, trở thành người có ít bệnh hoạn.

* Hành ác–nghiệp hay sân–hận và quả của ác–nghiệp hay sân–hận là người xấu xí, trở thành người xấu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê sợ.

* Hành đại–thiện–nghiệp không hay sân–hận (có tâm từ) và quả của đại–thiện–nghiệp không hay sân–hận (có tâm từ) là người xinh đẹp, trở thành người xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng chiêm ngưỡng.

* Hành ác–nghiệp hay ganh tỵ và quả của ác–nghiệp hay ganh tỵ là người có ít quyền lực, trở thành người có ít quyền lực.

* Hành đại–thiện–nghiệp không hay ganh tỵ (hoan hỷ) và quả của đại–thiện–nghiệp không hay ganh tỵ (hoan hỷ) là người có nhiều quyền lực, trở thành người có nhiều quyền lực.

* Hành ác–nghiệp không bố–thí và quả của ác–nghiệp không bố–thí là người có ít của cải, trở thành người có ít của cải (người nghèo khổ).

* Hành đại–thiện–nghiệp bố–thí và quả của đại–thiện– nghiệp bố–thí là người có nhiều của cải, trở thành người có nhiều của cải (người giàu có).

* Hành ác–nghiệp không biết tôn kính và quả của ác– nghiệp không biết tôn kính là người thấp hèn, người sinh trong dòng dõi thấp hèn.

* Hành đại–thiện–nghiệp biết tôn kính và quả của đại– thiện–nghiệp biết tôn kính là người cao quý, người sinh trong dòng dõi cao quý.

* Hành ác–nghiệp không học hỏi về ác–pháp, về thiện– pháp,… từ các bậc thiện–trí và quả của ác–nghiệp không học hỏi về ác–pháp, về thiện–pháp, … là người không có trí–tuệ, trở thành người không có trí–tuệ (người ngu dốt).

* Hành đại–thiện–nghiệp thường hay học hỏi về ác– pháp, về thiện–pháp, … từ các bậc thiện–trí và quả của đại–thiện–nghiệp thường hay học hỏi về ác–pháp, về thiện–pháp, … là người có trí–tuệ, trở thành người có nhiều trí–tuệ.

– Này Subha! Tất cả mọi chúng–sinh đều có nghiệp là của riêng họ, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp của họ, nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyến của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân loại chúng–sinh thấp hèn hoặc cao quý.

Trích trong: Bài Kinh Cūḷakammavibhaṅgasutta

Tỳ Kheo Hộ Pháp biên soạn

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa.

THỰC HÀNH VIPASSANA x THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21/1/2024