Open mind

Photo: Open Your Mind. Not Your Mouth. Mở Rộng Tâm. Không Mở Rộng Miệng.

Tâm rộng mở

“Khi không chấp giữ bất kỳ câu trả lời nào dù cho đấy là câu trả lời đúng và hay đến đâu chăng nữa thì các câu trả lời khác sẽ xuất hiện, không bị ngăn chặn. Đừng tự trói buộc vào bất kỳ điều gì, hãy luôn để tâm rộng mở đón nhận mọi câu trả lời dù thích hay không thích. Chân lý tự hiển lộ khi tâm rộng mở không trói buộc.

Cũng chớ vội tin, và chớ vội không tin vào bất cứ điều gì ngay lập tức. Chỉ hãy ghi nhận. Sẽ tới một ngày, ngay trong kiếp này, hoặc kiếp khác, bạn sẽ tự thấy và tự biết sự thật một cách toàn hảo.”

Tỳ Khưu Viên Phúc.

“Do not hold any answer, although it’s trusty or excellent. While doing so, other answer would be appeared without hamperings. Do not attach to anything. Open the mind always to accept all other answers, either like it or not. The true will be appeared itself in the mind opened and unattached.

Also do not believe or not believe in anything immediately. Only note it. One day, in this very life or later, you will totally comprehend the true of nature by yourself.”

Sumangala Bhikkhu.

 

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB