Phúc cho những ai…

PHÚC CHO NHỮNG AI…

“Phúc cho những ai có được phước báu nhân duyên đi xuyên qua các lớp vỏ bọc Phật giáo bên ngoài: bắt đầu bởi Mê tín dị đoan, xuyên qua lớp Tín ngưỡng dân gian, xuyên qua lớp Giáo phái Phật giáo ngụy tạo, xuyên qua lớp Nghi lễ tôn giáo, xuyên qua lớp Chấp thủ giáo điều để đến gặp và lắng nghe Diệu Pháp – những điều giảng giải cốt tủy của Đức Phật Như Lai – Bậc Chánh Đẳng Giác, dẫn đến thực hành, tự thực chứng các trải nghiệm tâm linh mà chính Đức Thế Tôn và các đệ tử truyền thừa – các tu sĩ xuất gia theo truyền thống phật giáo Nguyên thủy Theravada – đã từng tự kinh nghiệm và trao truyền lại.”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB