Sức mạnh của Thiền Minh sát Tứ niệm xứ là gì

06 – Sức mạnh của Thiền Minh sát Tứ niệm xứ là gì❓ 07 – Thiền Chỉ Samatha & Thiền Quán Vipassanā khác nhau ở điểm nào❓ 08 – Kỹ thuật hành thiền Minh sát Tứ niệm xứ như thế nào❓
————————————————–
Loạt bài pháp thoại bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc giới thiệu “Tinh hoa văn hóa Phật Giáo Nguyên Thủy: Các bài giảng hướng dẫn khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ theo truyền thống Mahasi Sayadaw của Đại trưởng lão Thiền Sư U Pandita Sayadaw năm 2007, tại Như Lai Thiền viện, San Jose, Hoa kỳ.”
01 – Hai kẻ thù, bốn hiểm nguy là gì❓
02 – Bố thí đúng cách như thế nào❓
03 – Tại sao cần phải giữ giới❓
04 – Lợi ích của bố thí, trì giới là gì❓
05 – Tri ân báo hiếu mẹ và cha như thế nào❓
06 – Sức mạnh của Thiền Minh sát Tứ niệm xứ là gì❓
07 – Thiền Chỉ Samatha & Thiền Quán Vipassanā khác nhau ở điểm nào❓
08 – Kỹ thuật hành thiền Minh sát Tứ niệm xứ như thế nào❓
———————————————————–
Mọi bài viết, hình ảnh, video trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và Website: http://ehipassiko.info có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.
Ở cuối mỗi bài viết đều có các đường dẫn links đến các bài viết liên quan và tới nhóm đề tài hữu ích đối với các quý đạo hữu thực sự tầm cầu pháp học pháp hành.
Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được trường tồn, được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Bài viết liên quan

④ Các phương pháp phát triển chánh tinh tấn – yếu tố tối quan trọng trong tu tập vun bồi minh sát tuệ, Web, FB

⑤ video: pháp thoại “vun bồi phát triển chánh niệm như thế nào” – đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 3/6/2023., Web Link

⑥ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 4/6/2023., Web Link

⑩ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 5/6/2023., Web Link

⑪ “tinh tấn và chánh niệm” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑫ “chánh định” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑬ “thiền hành và lợi ích của thiền hành trong tu tập thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑭ “định tâm trong thiền chỉ – vắng lặng samatha và trong thiền quán – minh sát vipassanā”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑮ “vun bồi chánh niệm tỉnh giác trong khi thọ thực và khi đi ngủ”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑯ “bốn pháp thiền bảo vệ” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑰ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 6/6/2023, Web Link

⑱ “sự hình thành minh sát tuệ”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑲ “tuệ sinh diệt”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑳ “tuệ sinh diệt, tùy phiền não (ô nhiễm) minh sát, và mối liên hệ với hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi”- ch séc 6/6/2023., Web Link

(21) “ba loại hạnh phúc bình an”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(22) “tác hại của biếng nhác dễ duôi, và lợi ích của tinh tấn”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(23)” phát triển tuệ minh sát thông qua quán sát chánh niệm tỉnh giác ngũ uẩn”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(24)” vô thường – khổ – vô ngã: có thiền có trí tuệ, không thiền không trí tuệ” – ch séc 7/6/2023., Web Link

🍀 Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy
🍀 Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết & Thực Hành
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB