Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm

Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm Yoniso manasikārī anupassī viharati ātāpī sampajāno satimā –––––––––––––––––––––––––––––– Chúng ta lo lắng, sợ hãi, phung phí cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, vô cùng quí hiếm của