Để có KẾT QUẢ “Chế ngự tham – ưu trên đời” dẫn đến chứng ngộ Niết bàn thì cần tu tập thực hành gieo NHÂN gì trong đời sống hàng ngày

Để có KẾT QUẢ “Chế ngự tham – ưu trên đời” dẫn đến chứng ngộ Niết bàn thì cần tu tập thực hành gieo NHÂN gì trong đời sống hàng ngày NHÂN: an trú [= viharati] trong quán sát lặp

Bài 7 – Đặc tính của Dự lưu đạo – Sotāpatti magga – phần 2

BÀI 7 – ĐẶC TÍNH CỦA DỰ LƯU ĐẠO – SOTĀPATTI MAGGA – PHẦN 2, 20/6/2021 Việt dịch Đạo hữu Sơn Từ https://youtu.be/sKPG-Mc4pXY ———————————————————– Đại Trưởng Lão Thiền sư Ta-ma-nê-chô (Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabivamsa – Agga mahā ganthavācaka paṇḍita) –

Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm

Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm Yoniso manasikārī anupassī viharati ātāpī sampajāno satimā –––––––––––––––––––––––––––––– Chúng ta lo lắng, sợ hãi, phung phí cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, vô cùng quí hiếm của