Tha thứ. Forgiveness.

Tha thứ. Forgiveness.

… Tha thứ là món quà tặng quí giá cho chính bản thân. Tha thứ giải phóng bạn khỏi trói buộc của quá khứ, khỏi các kinh nghiệm của quá khứ, khỏi các xiềng xích của quá khứ. Tha thứ cho phép bạn sống trọn vẹn trong hiện tại. Khi bạn tha thứ cho bản thân và cho mọi người khác bạn thực sự được tự do.

… Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa phải yêu quí, phải kết bạn, mà cần thiết nhất là vun bồi tâm từ – bi – hỷ – xả, tức thể hiện bằng thân – khẩu – ý mong cho mọi người cũng như cho chính bản thân: ⑴ có được an ổn thuận duyên (Từ tâm), ⑵ mau chóng thoát khỏi khổ đau, bất hạnh đang có (Bi Tâm), ⑶ mong cho không bị mất đi an vui hạnh phúc đang có (Hỷ Tâm), và ⑷ cuối cùng là hiểu biết rằng mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra (Xả Tâm).

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

… Forgiveness is a precious gift to yourself. Forgiveness frees you from the bondage of the past, from the experiences of the past, from the shackles of the past. Forgiveness allows you to live fully in the present moment. When you forgive yourself and everyone else you are indeed free.

… However, forgiveness does not mean to love, to make friends, but most importantly is to cultivate kindness – compassion – joy – equanimity, which is expressed by body – speech – mind for everyone as well as for yourself: ⑴ have peace and harmony (Kindness), ⑵ quickly get rid of existing suffering and unhappiness (Compassion), ⑶ hope not to lose the peace and happiness you have (Joyness), ⑷ and finally, understand that each sentient being is the owner of his or her own kamma (Equanimity).

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

… Odpuštění je pro vás vzácný dar. Odpuštění vás osvobozuje z otroctví minulosti, ze zkušeností z minulosti, z pout minulosti. Odpuštění vám umožňuje žít naplno v přítomném okamžiku. Když odpustíte sobě i všem ostatním, jste skutečně svobodní.

… Odpuštění však neznamená milovat, spřátelit se, ale nejdůležitější je pěstovat laskavost – soucit – radost – vyrovnanost, která je vyjádřena tělem – řečí – myslí pro každého i pro sebe: ⑴ mít mír a harmonii (Laskavost), ⑵ rychle se zbavit stávajícího utrpení a neštěstí (Soucit), ⑶ doufat, že neztratíš mír a štěstí, které máš (Radost), ⑷ a nakonec, pochopit, že každá vnímající bytost je vlastníkem své vlastní kammy (Vyrovnanost).

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

Bài viết liên quan

 • Tha thứ, Web, FB
 • Tha thứ như thế nào, WebFB
 • Tu tập bốn phạm trú Từ – Bi -Hỷ- Xả, Thanh Tịnh Ðạo – Chương IX – Mô Tả Ðịnh – Các Phạm Trú
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, WebFB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 9 tháng 2, 2021