Thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán phù hợp cho từng loại cá tính nào

Tứ Niệm Xứ

––––––––––––––––––––––––––––––

Thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán phù hợp cho từng loại cá tính nào (chậm hiểu, nhanh hiểu, tham ái, tà kiến)? Phù hợp cho lộ trình nào (Chỉ thừa, Quán thừa)? Để đối trị tưởng đảo điên nào (tịnh, lạc, thường, ngã)? Để thấy rõ nhân chính – thức ăn nuôi dưỡng thân tâm này là gì (đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực)?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10101656261086331&id=3006202&mibextid=Nif5oz

Ryan Nong

 

Tại sao Đức Phật thuyết giảng Tứ Niệm Xứ chỉ có bốn, không ít hơn, không nhiều hơn? Vì lợi ích của thính chúng.

1. Nhóm phân loại thứ nhất:

a. Đối với người chậm chạp có cơ tánh ái, thân quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

b. Đối với người tinh nhuệ có cơ tánh ái, thọ quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

c. Đối với người chậm chạp có cơ tánh kiến, tâm quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

d. Đối với người tinh nhuệ có cơ tánh kiến, pháp quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

2. Nhóm phân loại thứ hai:

a. Đối với người chậm chạp tu tập theo cỗ xe thiền chỉ tịnh, thân quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

b. Đối với người tinh nhuệ tu tập theo cỗ xe thiền chỉ tịnh, thọ quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

c. Đối với người chậm chạp tu tập theo cỗ xe thiền minh sát, tâm quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

d. Đối với người tinh nhuệ tu tập theo cỗ xe thiền minh sát, pháp quán niệm xứ là đạo lộ tu tập thích hợp.

3. Nhóm phân loại thứ ba:

a. Thân quán niệm xứ được thuyết giảng với mục đích giúp đoạn diệt sự ghi nhận sai lầm cho rằng thân là tịnh (mỹ).

b. Thọ quán niệm xứ được thuyết giảng với mục đích giúp đoạn diệt sự ghi nhận sai lầm cho rằng thọ là lạc.

c. Tâm quán niệm xứ được thuyết giảng với mục đích giúp đoạn diệt sự ghi nhận sai lầm cho rằng tâm là thường.

d. Pháp quán niệm xứ được thuyết giảng với mục đích giúp đoạn diệt sự ghi nhận sai lầm cho rằng pháp là ngã.

4. Nhóm phân loại thứ tư:

a. Thân quán niệm xứ giúp hành giả thấu hiểu được nhân của thân, tức là đoàn thực.

b. Thọ quán niệm xứ giúp hành giả thấu hiểu được nhân của thọ, tức là xúc thực.

c. Tâm quán niệm xứ giúp hành giả thấu hiểu được nhân của tâm, tức là tư niệm thực.

d. Pháp quán niệm xứ giúp hành giả thấu hiểu được nhân của pháp, tức là thức thực.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 28/1/2024