Tharmanaykyaw Mahagandhayon, Yangon, Ngày sinh ra lần thứ hai

Tharmanaykyaw Mahagandhayon, Yangon

NGÀY SINH RA LẦN THỨ HAI

––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay, thứ ba mùng 4 tháng 4, 2023 là một ngày vô cùng đặc biệt trong vòng luân hồi sinh tử vô tận từ vô thủy cho đến nay của đạo hữu Alois Tran và Tham Vu Thi, hai vị thiền sinh Việt nam, lần đầu tiên tham dự khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tích cực tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar, đến từ Cộng hòa Séc.

Đây là ngày vô cùng đặc biệt vì ngày hôm nay đã trở thành ngày sinh ra lần thứ hai trong kiếp sống này khi cả hai quý đạo hữu đã tự mình phát tâm nguyện trở thành Người con Phật, trọn đời từ nay cho đến mạng chung, với sự truyền Tam Quy, Ngũ Giới, và trao tặng Pháp danh Nanda & Khema, trong một thời khóa lễ nghi bình dị, giản đơn, nhưng trang nghiêm trang trọng đúng theo Pháp và Luật, bởi Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Ashin Dhammikabhivamsa, Chủ trì Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar.

Hoan hỷ cùng các thiện nghiệp bố thí cúng dường, cung kính phục vụ Tam Bảo, trì giới, hành thiền của quý đạo hữu Alois Trần Ngọc Dũng và Vũ Thị Thắm đã, đang và sẽ được tiếp tục vun bồi – đã, đang và sẽ được tiếp tục thành tựu – mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này, và trong các kiếp vị lai cho đến ngày thành tựu rốt ráo giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu! Anumodāmi!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹

“… Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.”

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 Natthi me saraṇaṃ aññaṃ–

Buddho me saraṇaṃ varaṃ

Etena saccavajjena

Hotu me jayamaṅgalam.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Ðức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật này.

🔹 Natthi me saraṇaṃ aññaṃ

Dhammo me saraṇaṃ varaṃ

Etena saccavajjena

Hotu me jayamaṅgalaṃ.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Pháp Bảo là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chơn thật nầy.

🔹 Natthi me saranaṃ aññam

Saṅgho me saraṇam varaṃ

Etena saccavajjena

Hotu me jayamaṅgalaṃ.

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức Tăng là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹

… Ngồi xuống một bên, Cundì, con gái vua bạch Thế Tôn:

—Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử Cunda nói như sau:

“Nếu có người đàn bà hay người đàn ông

① quy y Phật,

② quy y Pháp,

③ quy y chúng Tăng,

④ [trì giới]

⑴ từ bỏ sát sanh,

⑵ từ bỏ lấy của không cho,

⑶ từ bỏ tà hạnh trong các dục,

⑷ từ bỏ nói láo,

⑸ từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu,

người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ”.

Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn:

① Với lòng tin bậc Ðạo Sư như thế nào, bạch Thế Tôn sau khi thân hoại mạng chung: nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ?

② Với lòng tin Pháp như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ?

③ Với lòng tin chúng Tăng như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ?

④ Làm cho đầy đủ các giới như thế nào, sau khi thân loại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ?

❶ —Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác được xem là tối thượng.

🔹 Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

❷ Dầu cho loại pháp nào, này Cundì, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, (tức là) sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao khát, sự nhổ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham, đoạn diệt, Niết–bàn.

🔹Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này Cundì, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

❸ Dầu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này Cundì, chúng Tăng đệ tử của Như Lai, được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Như Lai đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

🔹 Những ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này Cundì, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

❹ Dầu cho loại giới nào, này Cundì, các giới được bậc Thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các giới ấy, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chánh định.

🔹 Với những ai làm cho đầy đủ trong các giới luật được các bậc Thánh ái kính, họ làm cho đầy đủ những gì tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Tin tưởng vào tối thượng,

Biết được pháp tối thượng,

Tin tưởng Phật tối thượng,

Ðáng tôn trọng, vô thượng.

Tin tưởng Pháp tối thượng,

Ly tham, an tịnh lạc,

Tin tưởng Tăng tối thượng,

Là ruộng phước vô thượng,

Bố thí bậc tối thượng,

Phước tối thượng tăng trưởng,

Tối thượng về thọ mạng,

Dung sắc và danh văn,

Tối thượng về an lạc,

Tối thượng về sức mạnh.

Bậc trí thí tối thượng,

Pháp tối thượng chánh định,

Chư Thiên hay loài Người

Ðạt được hỷ tối thượng.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Sumanà – 5.32. Cundì, Con Gái Vua

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 Quy y

Loài người sợ hoảng hốt,

Tìm nhiều chỗ quy y,

Hoặc rừng rậm, núi non,

Hoặc vườn cây, đền tháp.

Quy y ấy không ổn,

Không quy y tối thượng.

Quy y các chỗ ấy,

Không thoát mọi khổ đau.

Ai quy y Ðức Phật,

Chánh Pháp và Chư Tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế.

Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh tám ngành,

Ðưa đến khổ não tận.

Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau.

[Pháp cú kinh, kệ số 188–189–190–191–192]

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀 Một số thông tin liên quan đến Pháp danh Nanda & Khema:

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 TÔN GIẢ NANDA (NAN–ĐÀ)

––––––––––––––––––––––––––––––

Tôn giả là con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và bà Mahapajapati (Ba–xà–ba–đề), tức em cùng cha khác mẹ với Thái tử Siddhattha (Bồ–tát). Biết được duyên nghiệp và căn cơ của Tôn giả, Thế Tôn, ngay trong lễ cưới của Tôn giả, đã khuyên Tôn giả xuất gia. Tôn giả miễn cưỡng theo Thế Tôn xuất gia. Tôn giả miễn cưỡng theo Thế Tôn về tịnh xá. Tại đây bậc Ðạo Sư thuyết giảng hứa hẹn với Tôn giả về hạnh phúc của hàng Thánh giả. Tôn giả tự tiết chế, điều ngự lấy mình và nỗ lực thiền quán, sau đó Tôn giả đắc A–la–hán. Thế Tôn khen Tôn giả là đệ tử Tiết chế đệ nhất.

🍀 ĐỨC PHẬT VÀ NGƯỜI EM KHÁC MẸ

🍀 KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NANDA

🍀 Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ) – Udàna – Chương 1–3 – Chương Ba – Phẩm Nanda – (II) (Ud 21)

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 NỮ TÔN GIẢ KHEMA

––––––––––––––––––––––––––––––

Nữ Tôn giả sinh tại Sàgala, xứ Magadha trong dòng hoàng tộc. Nữ Tôn giả có nhan sắc rực rỡ được vua Bimbisara tuyển làm hoàng hậu. Vua mong nữ Tôn giả (Hòang hậu) đến Veluvana (Trúc Lâm tinh xá) tham bái Thế Tôn, nữ Tôn giả thoạt đầu e ngại không dám đi, vì sợ Thế Tôn chỉ trích lòng tự hãnh về nhan sắc lộng lẫy của nữ Tôn giả. Sau đó, vua đã lập chước đưa hoàng hậu đến gặp Thế Tôn trong bối cảnh sắp đặt như là tình cờ. Trưởng lão Ni Kệ kể rằng Thế Tôn đã thị hiện thần thông hóa hiện một thiếu nữ, đẹp đẽ vượt xa hoàng hậu, đứng hầu quạt Thế Tôn. Rồi thiên nữ trở nên già nua, xấu xí và quỵ ngã xuống. Hòang hậu Khema bừng tỉnh và đắc A–la–hán ngay tại chỗ.

Vua Bimbisara chấp thuận cho nữ Tôn giả xuất gia. Ðức Thế Tôn khen nữ Tôn giả là Tỳ–kheo ni có Trí tuệ và Thiền quán đệ nhất.

🍀 THÁNH NI KHEMA – ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ TRONG HÀNG NI GIỚI

https://thuvienhoasen.org/…/thanh–ni–khema–de–nhat–tri…

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 4/4/2023