Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?

Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?

“Như thế nào, này Gia chủ, là hư vọng hão huyền? Ở đây, này Gia chủ, có người suy nghĩ như sau:

1. Mong rằng có sắc như vậy trong tương lai!
2. Mong rằng có thọ như vậy trong tương lai!
3. Mong rằng có tưởng như vậy trong tương lai!
4. Mong rằng có các hành như vậy trong tương lai!
5. Mong rằng có thức như vậy trong tương lai!”

Như vậy, này Gia chủ, là hư vọng hão huyền.”

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập III – Thiên Uẩn – [22] Chương I Tương Ưng Uẩn (a),  Năm Mươi Kinh Căn Bản, III. Hàliddikàni

Này Tỷ-kheo,

1. “Tôi là”, như vậy là vọng tưởng.
2. “Tôi là cái này”, như vậy là vọng tưởng.
3. “Tôi sẽ là”, như vậy là vọng tưởng.
4. “Tôi sẽ không là”, như vậy là vọng tưởng.5. “Tôi sẽ có sắc”, như vậy là vọng tưởng.
6. “Tôi sẽ không có sắc”, như vậy là vọng tưởng.
7. “Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng.
8. “Tôi sẽ không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng.
9. “Tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng.

Vọng tưởng, này Tỷ-kheo, là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên.

Này Tỷ-kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh.
Nhưng này Tỷ-kheo, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao động, không có hy cầu.
Vì không có cái gì do đó có thể sanh, này Tỷ-kheo, không sanh làm sao già được?
Không già, làm sao chết được?
Không chết làm sao dao động được?
Không dao động, làm sao hy cầu?

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya, Kinh số 140 – Kinh Giới phân biệt, (Dhàtuvibhanga sutta)

Bài Viết Liên Quan

 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo, Tâm Điên Đảo, Kiến Điên Đảo, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB

 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện., Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB

 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông Sg, Youtube

 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6 tháng 7, 2019