Thế Nào Là Niệm Xứ

⚀ Thế nào NIỆM XỨ?

⚁ Thế nào là TU TẬP bốn niệm xứ?

⚂ Thế nào là ĐẠO LỘ đưa đến tu tập bốn niệm xứ?

 

⚀ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là NIỆM XỨ?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

❶ trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời;

❷ trú, quán thọ trên các cảm thọ, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời;

❸ trú, quán tâm trên tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời;

❹ trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là NIỆM XỨ.

⚁ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là TU TẬP bốn niệm xứ?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

❶ trú, quán tánh tập khởi trên thân;

❷ trú, quán tánh đoạn diệt trên thân;

❸ trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên thân,

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Vị ấy

❶ trú, quán tánh tập khởi trên các cảm thọ;

❷ trú, quán tánh đoạn diệt trên các cảm thọ;

❸ trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các cảm thọ,

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Vị ấy

❶ trú, quán tánh tập khởi trên tâm;

❷ trú, quán tánh đoạn diệt trên tâm;

❸ trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên tâm,

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Vị ấy

❶ trú, quán tánh tập khởi trên các pháp;

❷ trú, quán tánh đoạn diệt trên các pháp;

❸ trú, quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các pháp,

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, là sự TU TẬP bốn niệm xứ.

⚂ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là ĐẠO LỘ đưa đến sự tu tập bốn niệm xứ?

Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là ❶ chánh tri kiến, ❷ chánh tư duy, ❸ chánh ngữ, ❹ chánh nghiệp, ❺ chánh mạng, ❻ chánh tinh tấn, ❼ chánh niệm, ❽ chánh định.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là ĐẠO LỘ đưa đến tu tập bốn niệm xứ.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm [47] Chương III – Tương Ưng Niệm Xứ, 40. X. Phân Biệt (S.v,183)

Bài viết liên quan

 • Tứ Niệm Xứ Tu Tập, Làm Cho Sung Mãn Đem Lại Thành Quả Gì, Web, FB
 • Hộ Trì Cho Mình Hộ Trì Người Khác, Web, FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, FB
 • Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, Web, FB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā Khác Nhau Và Liên Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định – Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana., Web, FB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., Web, FB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, Web, FB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 20 Tháng 6, 2019