Thiên giới (Thiên đàng), có hay không?

THIÊN GIỚI (THIÊN ĐÀNG), CÓ HAY KHÔNG?

“Này các Tỷ–kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân thiện hành, sau khi làm khẩu thiện hành, sau khi làm ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra trong thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Này các Tỷ–kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý.

Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về Thiên giới phải nói rằng Thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý.

Về vấn đề này, này các Tỷ–kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự (an) lạc của Thiên giới.

Khi được nói vậy, một Tỷ–kheo khác bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho con một ví dụ được không?

– Có thể được, này Tỷ–kheo.

Ví như, này các Tỷ–kheo, vị vua Chuyển luân có đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ.

Thế nào là bảy?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, vua Sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, vào ngày Bố–tát trăng rằm sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, thời Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xa, với vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: “Ta nghe như vầy: Khi một vị vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bố–tát trăng rằm, sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là Chuyển luân vương. Như vậy, ta có thể là Chuyển luân vương”.

Này các Tỷ–kheo, rồi vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và nói: “Này xe báu hãy lăn khắp. Này xe báu hãy chinh phục!”

Và này các Tỷ–kheo, xe báu lăn về hướng Ðông và vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau.

Và này các Tỷ–kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, an trú cùng với bốn loại binh chủng.

Này các Tỷ–kheo, các địch vương ở phương Ðông đến yết kiến vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, và nói: “Hãy đến đây, Ðại vương!” Hoan nghênh, đón mừng Ðại vương! Tâu Ðại vương, tất cả đều thuộc của Ngài. Ðại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi!”

Vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, nói rằng: “Không được sát sanh. Không được lấy của không cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. Không được uống rượu. Hãy ăn uống cho thích nghi”.Này các Tỷ–kheo, tất cả địch vương ở phương Ðông đều trở thành chư hầu vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Này các Tỷ–kheo, rồi xe báu ấy lặn xuống biển lớn ở phương Ðông rồi nổi lên và lặn về phương Nam… lặn xuống biển lớn ở phương Nam, rồi nổi lên và lặn về phương Tây… lặn xuống biển lớn ở phương Tây.., rồi nổi lên và lặn về phương Bắc và vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau.

Này các Tỷ–kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng.

Này các Tỷ–kheo, các địch vương ở phương Bắc đến yết kiến vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh và nói: “Hãy đến đây, Ðại vương! Hoan nghênh, đón mừng Ðại vương! Tâu Ðại vương, tất cả đều thuộc của Ngài, tất cả đều thuộc của Ngài. Ðại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi!”

Này các Tỷ–kheo, tất cả địch vương ở phương Bắc đều trở thành chư hầu vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Này các Tỷ–kheo, xe báu ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati, và đứng trước pháp đình, trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện của xe báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Lại nữa, này các Tỷ–kheo, voi báu xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha (Bố–tát). Thấy voi báu, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: “Lành thay được cỡi con voi này, nếu nó chịu sự điều ngự”.

Và này các Tỷ–kheo, như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báu ấy tự đến để chịu điều ngự.

Này các Tỷ–kheo, thuở xưa, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, để thử voi báu này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Lại nữa, này các Tỷ–kheo, ngựa báu xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báu, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: “Tốt đẹp thay được cỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự”.

Và này các Tỷ–kheo, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều ngự.

Này các Tỷ–kheo, thuở xưa, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử con ngựa báu này, sáng sớm liền cỡi ngựa, đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Lại nữa, này các Tỷ–kheo, châu báu lại xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này các Tỷ–kheo, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần.

Này các Tỷ–kheo, thuở xưa, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u.

Này các Tỷ–kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Này các Tỷ–kheo, nữ báu lại xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài Người, ánh sáng bằng dung sắc chư Thiên.

Này các Tỷ–kheo, thân xác nữ báu này là (êm mịn) như bông, như nhung.

Này các Tỷ–kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thanh ấm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh mát.

Này các Tỷ–kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen.

Này các Tỷ–kheo, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành khả ái.

Này các Tỷ–kheo, nữ báu này không có môt tư tưởng nào bất tín đối với vua Sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Lại nữa, này các Tỷ–kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đến vua Sát–đế–lỵ đã làm quán đảnh và nói:– “Tâu Ðại vương, Ðại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản Ðại vương”.

Này các Tỷ–kheo, thuở xưa vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này, liền cỡi thuyền, chèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báu:

“– Này cư sĩ, ta cần vàng.”

“– Tâu Ðại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được.”

“– Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây.”

Này các Tỷ–kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống nước nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh:

“– Tâu Ðại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu Ðại vương, làm như vậy đã được chưa?”

Vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh trả lời:

“– Này Cư sĩ, như vậy là đủ. Này Cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi”.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.Lai nữa, này các Tỷ–kheo, tướng quân báu xuất hiện cho vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh, khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng:Vị này đến tâu vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh:

“– Tâu Ðại vương, Ðại vương chớ có lo âu, thần sẽ cố vấn Ðại vương”.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bảy báu như vậy.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này các Tỷ–kheo, đó là như ý đức thứ nhất của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Này các Tỷ–kheo, lại nữa, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này các Tỷ–kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các Tỷ–kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ, đã làm lễ quán đảnh được các Bà–la–môn và Gia chủ ái kính và yêu mến. Này các Tỷ–kheo, như người cha được các người con ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh được các Bà–la–môn và Gia chủ ái kính và yêu mến. Này các Tỷ–kheo, các vị Bà–la–môn và Gia chủ được vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. Này các Tỷ–kheo, như những người con được người cha ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ–kheo, các Bà–la–môn và Gia chủ được vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến.

Thuở xưa, này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh chủng.

Này các Tỷ–kheo, các Bà–la–môn và Gia chủ đến vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng:

“– Tâu Ðại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. “.

Này các Tỷ–kheo, nhưng vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe:

“– Này anh Ðánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ để ta có thể thấy các vị Bà–la–môn và Gia chủ lâu dài hơn”.

Này các Tỷ–kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh.

Và này các Tỷ–kheo, vua Sát–đế–lỵ đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ:

“Nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây tala, cứ cách khoảng một trăm cung tầm!”

Này các Tỷ–kheo, vua Chuyển luân có đầy đủ bốn như ý đức này.Này các Tỷ–kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vua Chuyển luân, đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức; do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ không?

– Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân chỉ đầy đủ một món báu, do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ; còn nói gì đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức.

Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn tay và nói với các Tỷ–kheo:

– Này các Tỷ–kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn? Hòn đá này, to bằng bàn tay do Ta lượm lên hay núi Tuyết Sơn, vua các loại núi?

– Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá này, lớn bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn, vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), không thể so sánh được.

– Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, vua Chuyển luân với bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh với Thiên lạc không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được.

Này các Tỷ–kheo, người có trí ấy, nếu sau một thời gian rất lâu dài, được sinh làm người, người ấy sẽ sinh ra trong một gia đình cao quí Sát–đế–lỵ đại gia, hay Bà–la–môn đại gia, hay Cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú.

Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng.

Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới.

Ví như, này các Tỷ–kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất (đổ xúc sắc) được tiền bạc rất nhiều. Thật là quá nhỏ, này các Tỷ–kheo, là canh bạc ấy, nhờ canh bạc đầu tiên này, người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc, nhờ đó, người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ–kheo, đây là địa vức hoàn toàn viên mãn của bậc có trí.”

Nguồn trích dẫn: Trung bộ kinh – M129 Kinh Hiền Ngu

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 20 tháng 8, 2014