Thiền Sư Mahasi: 3 hay 2 hay 1?

Thiền Sư Mahasi: 3 hay 2 hay 1?

–––––––––––––––––––––––––

① Đức Phật đã dạy Tỳ khưu Uttiya và những vị khác cần phải phát triển sự an trú chánh niệm liên tục và vững chắc trên tất cả bốn nền tảng – Tứ niệm xứ: Thân Thọ Tâm Pháp, chứ không không chỉ ba hoặc hai hoặc một trong bốn nền tảng Chánh niệm.

>>> ② Thực hành theo cách đó, họ đã chứng đắc thánh quả vị Alahán.

>>> ③ Theo giảng dạy của Đức Phật, chúng ta phải phát triển sự an trú chánh niệm liên tục và vững chắc trên tất cả bốn nền tảng – Tứ niệm xứ.

>>> ④ Chỉ sau đó chúng ta có thể chứng ngộ được Nibbāna.

Mahasi Sayadaw: Three or two or one?

–––––––––––––––––––––––––

① The Buddha taught Bhikkhu Uttiya and others to develop all four foundations of mindfulness not only three or two or one of foundation of mindfulness.

>>> ② Practicing in that way, they attained Arahantship.

>>> ③ According to this teaching of the Buddha we must develop all four foundations of mindfulness.

>>> ④ Only then can we attain Nibbāna.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 20/3/3024