Tu “mồm”: ảo tưởng tu lộn ngược nhân – quả

TU “MỒM”: ẢO TƯỞNG TU LỘN NGƯỢC NHÂN – QUẢ

📸 Look at this post on Facebook

… Đức Phật có dạy: Có tâm xả ly, có tâm chấp thủ, có Pháp thiện có Pháp bất thiện, có Pháp trắng có Pháp đen… v.v… – chứ không phải là Pháp nào cũng thanh tịnh, tâm nào cũng vốn xả ly. Tâm giác ngộ (Giác tính) tức Tâm Đạo Tuệ, Quả Tuệ chỉ có mặt khi tinh tấn tu tập thực hành viên mãn Bát Thánh Đạo (Giới Định Tuệ) chứ không có sẵn, không cần phải cố gắng gì cả, không cần phải tu tập thiền gì cả… v.v… chỉ cần hồn nhiên đem cái tâm rỗng lặng, trong sáng, thanh tịnh, xả ly có sẵn không sinh không diệt đó ra dùng để quán sát sự đời. Đây tu lộn ngược Quả thành Nhân: không tinh tấn dũng mãmh tu tập gieo NHÂN Giới – Định – Tuệ thì lấy đâu mà có QUÁ là tâm trong sáng, thanh tịnh, xả ly, vô thủ chấp. Đây chỉ là chiếc bánh vẽ sáo rỗng để mê hoặc, dẫn dụ những kẻ lười biếng, dễ duôi, liệt trí, muốn đạt ngay được kết quả giải thoát hạnh phúc rốt ráo mà không cần xả thân tinh tấn thực hành theo đúng Chánh pháp do chính Đức Phật – bậc Toàn Trí Chánh Đẳng Giác đã tự thực chứng và chỉ dạy.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 22/5/2024