Vassa 2015

Thiền Sư Ngài Thamanay Kyaw Sayadaw U Dhammika và Thiền Sư Ngài Thuzana Sayadaw nhập kỳ an cư mùa mưa 2015, hướng dẫn khóa thiền minh sát, và lớp học Pali tại Như lai thiền viện,
1215 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 , USA.
Tel: 408 294-4536
http://www.tathagata.org/
Nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo luôn gia trì cho quí ngài mọi điều tốt lành nhất!
Lành thay! Lành thay! Lành thay! “
Tỳ Khưu Viên Phúc.
Thamanay Kyaw Sayadaw U Dhammika and Thuzana Sayadaw, leading Vipassana meditation retreat and Pali course at Tathagata Meditation Center,
1215 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 , USA.
Tel: 408 294-4536
http://www.tathagata.org/
“May the Triple Gem Buddha Ratana -Dhamma Ratana – Samgha Ratana always bless venerable Sayadaws all the best.
Sadhu! Sadhu! Sadhu.”
Sumangala Bhikkhu.

Mahasi Sayadaw Audio Book

Căn Bản Thiền Minh Sát ( Fundamentals of Vipassana Meditation – Vietnamese)
http://www.tathagatameditationcenter.org/node/55

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB