Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy – Thiền Sư Viên Phúc Sumagala (2019)

106 videos 3,138 views last updated on may 3, 2023

Danh sách các bài pháp thoại chủ đề “yếu pháp tu tập trong phật giáo nguyên thuỷ” Youtube

⑴ vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ p1/2, Youtube

⑵ vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ p2/2, Youtube

⑶ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, Youtube

⑷ dục như than hừng đối với người bị bệnh cùi, vô minh như người mù sờ voi, Youtube

⑸ các thông lệ khi bồ tát đản sinh kiếp cuối cùng, Youtube

⑹ câu chuyện về bồ tát giác ngộ thành phật chánh đẳng giác, Youtube

⑺ bồ tát tu tập khổ hạnh – chuyển pháp luân – kinh vô ngã tướng, Youtube

⑻ những câu chuyện trước khi đức phật nhập niết bàn, Youtube

⑼ chân lý: sự hộ trì, sự giác ngộ và sự chứng đạt, Youtube

⑽ thế nào là vị chuyển luân thánh vương? thế nào là đại lễ tế tự có lợi ích lớn?, Youtube

⑾ các pháp bất thối giúp xã hội và tăng đoàn cường thịnh, Youtube

⑿ hạnh phúc thế gian tạm thời trong kiếp sống hiện tại và kiếp sống mai sau, Youtube

⒀ giáo thọ singalaka (thi ca la việt): lễ bái 6 phương, Youtube

⒁ các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do chính mình tạo ra, Youtube

⒂ mười thiện nghiệp và mười phước nghiệp, Youtube

⒃ phước nghiệp bố thí cúng dường và câu chuyện cúng dường tấm áo duy nhất, Youtube

⒄ quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube

⒅ tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

⒆ phước thiện trì giới, Youtube

⒇ các chi pháp phạm điều giới sát sinh và phạm điều giới trộm cắp, Youtube

(21) các chi pháp điều giới nói dối, tà dâm, uống rượu, Youtube

(22) quả báu đại thiện nghiệp trì giới, quả xấu của ác nghiệp phạm giới, các tích truyện, Youtube

(23) ngũ giới thông thường và ngũ giới phạm hạnh, Youtube

(24) bát giới với điều giới thứ tám chánh mạng, Youtube

(25) bát quan trai giới: tám giới ngày lễ bố tát (lễ phát lồ), Youtube

(26) cửu giới và thập giới người cư sĩ tại gia, Youtube

(27) giới cho người xuất gia sadi và tỳ khưu, Youtube

(28) phước thiện hành thiền, Youtube

(29) lợi ích tu tập tâm (định), tu tập tuệ, Youtube

(30) điều phục tầm: kinh song tầm, kinh an trú tầm, Youtube

(31) điều phục tâm: kinh tư lượng, kinh tâm hoang vu, kinh khu rừng, Youtube

(32) kinh tất cả các lậu hoặc, Youtube

(33) đại kinh tứ niệm xứ: quán thân, Youtube

(34) đại kinh tứ niệm xứ: quán thọ, quán tâm, quán pháp (5 triền cái, 5 thủ uẩn, 6 nội ngoại xứ, 7 giác chi), Youtube

(35) đại kinh tứ niệm xứ: quán pháp tứ thánh đế, Youtube

(36) tứ niệm xứ – lợi ích và thành quả tu tập (phần 1), Youtube

(37) tứ niệm xứ: lợi ích và thành quả tu tập (phần 2), Youtube

(38) thân hành niệm: lợi ích và thành quả tu tập, Youtube

(39) nhập tức xuất tức niệm: tu tập và thành quả, Youtube

(40) thân hành niệm – quán niệm 32 thể trược: tu tập và thành quả, Youtube

(41) phân tích tứ đại tu tập và thành quả, Youtube

(42) quán bất tịnh của tử thi tu tập và thành quả, Youtube

(43) quán các cảm thọ: tập khởi, vị ngọt, hiểm nguy, xuất ly, Youtube

(44) quán tâm: thanh tịnh tâm – điều phục tâm, Youtube

(45) quán pháp năm triền cái, Youtube

(47) quán ngũ uẩn: sắc – thọ – tưởng – hành – thức – không phải của ta hãy từ bỏ nó, Youtube

(48) như lý tác ý ngũ thủ uẩn là rỗng không là trống không, Youtube

(danh sách bài giảng tiếp tục được cập nhật)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 3/5/2023