Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 3/6 – như thật tuệ quán

YẾU PHÁP TU TẬP TUỆ GIẢI THOÁT. BÀI 3/6 – NHƯ THẬT TUỆ QUÁN

– Do biết như thế nào, do thấy như thế nào, bạch Thế Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, lại không có ⚀ ngã kiến, ⚁ ngã sở kiến, ⚂ ngã mạn?– Phàm có SẮC gì, [Phàm có THỌ gì, Phàm có TƯỞNG gì, Phàm có các HÀNH gì, Phàm có THỨC gì], này Kappa, thuộc

① quá khứ, ② vị lai, ③ hiện tại, hoặc ④ nội hay ⑤ ngoại, hoặc ⑥ thô hay ⑦ tế, hoặc ⑧ thắng hay (⑨ liệt, hoặc ⑩ xa hay ⑪ gần

– tất cả cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là:

⚀ Cái này không phải của tôi,

⚁ cái này không phải là tôi,

⚂ cái này không phải tự ngã của tôi.

Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối với thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có

⚀ ngã kiến,

⚁ ngã sở kiến,

⚂ ngã mạn.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
Bài viết Facebook, ngày 25 tháng 8, 2017