3 pháp không bao giờ vừa đủ là gì?

3 PHÁP KHÔNG BAO GIỜ VỪA ĐỦ LÀ GÌ?

Thiên tử Hatthaka bạch với Thế Tôn:

Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba?

❶ Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

❷ Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

❸ Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

Con thấy không vừa đủ

Khi được gặp Thế Tôn

Ðược phục vụ chúng Tăng

Ðược lắng nghe Diệu pháp

Học tập tăng thượng giới

Thích thú nghe Diệu pháp

Do đối với ba pháp

Cảm thấy không vừa đủ

Thiên tử Hatthaka

Ðược sanh vô phiền thiên.

 

Hatthaka the son of the gods said to the Blessed One:

Venerable sir, not satiated and not hindered by three things, I passed away. What three? Venerable sir, I passed away not satiated with the unhindered sight of the Blessed One. Venerable sir, I passed away not satiated with the unhindered hearing of the Teaching. Venerable sir, I passed away not satiated with the unhindered attention towards the Community. Venerable sir, not satiated and not hindered by these three things, I passed away.

I was never satisfied seing the Blessed One,

Attending on the Community and hearing the Teaching.

Training in higher virtues, I was attached to the Teaching.

Hatthaka passed away not satiated in these three things

Aṅguttara Nikāya, 3. Tika Nipāta, 13. Kusināravaggo (Bharaṇḍuvaggo)

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – Tăng chi bộ kinh, XIII. Phẩm Kusinàra,125. Hatthaka

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB