969 Là Gì

[lwptoc]

969 LÀ GÌ?

❔❔❔❔❔

Ở Myanmar, khi hỏi 969 là gì, thì gần như phần đông mọi người lớn, thanh thiếu niên (trừ những người ngoại đạo,…) đều có thể trả lời ngay được: đó là các guna (Phẩm chất hoặc hay được dịch là Ân Đức hoặc Danh hiệu) của Phật (9), Pháp (6), Tăng (9).

Thậm chí, tại Myanmar còn có hẳn một Phong trào 969 (The 969 Movement), là một phong trào chính trị bị truyền thông Âu – Mỹ cáo buộc là mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chống lại các ảnh hưởng của ngoại đạo đặc biệt là các phần tử Hồi Giáo cực đoan – các thương nhân để khẳng định mình là Hồi giáo hay dán biển số 786, con số biểu tượng nhân danh: Thánh Allah – Từ – Bi.

Kể ra các câu chuyện này ý muốn nói là con số 969 vô cùng có ý nghĩa, ăn sâu trong tiềm thức, trong đời sống của người dân theo Đạo Phật Nguyên thủy Theravada tại Myanmar. Nếu nói rằng ta là Phật tử, Qui y nương tựa nơi Tam bảo, hộ trì Tam bảo, có tín tâm bất thối chuyển nơi Tam bảo: Phật – Pháp – Tăng, mà chưa thuộc lòng 9.6.9 Ân Đức này thì thật là vô lý, đáng phải suy nghĩ (?!). ☺

🍀🍀🍀🍀🍀

GHI CHÚ:

Ân Đức (Danh hiệu) của Đức Phật là 9 hay 10?

Theo các tài liệu Phật học chính thống, được dùng làm cơ sở để truyền dạy Phật giáo Theravada tại Myanmar thì Ân Đức (hay Danh hiệu) của chư Phật có 9 (chứ không phải là 10) vì Vô thượng Điều ngự trượng phu là một danh hiệu chứ không phải là hai danh hiệu: Vô thượng sĩ và Điều ngự trượng phu. Trong Thanh tịnh đạo cũng giới thiệu kỹ về điều này, xin tham khảo: budsas.net

ÂN ĐỨC PHẬT – PHÁP – TĂNG:

Trích dẫn từ: trungtamhotong

9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng là đối tượng dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo; mà đức tin là pháp dẫn đầu mọi thiện pháp từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến Siêu tam giới thiện pháp cao thượng nhất. Cho nên, người Phật tử cần phải học hỏi, hiểu biết rõ đầy đủ Ân đức Phật – Pháp – Tăng.

Ân đức Phật – Pháp – Tăng vô cùng vi tế, sâu sắc, rộng lớn vô lượng vô biên, mà chư Thánh Thanh Văn mới có thể hiểu biết theo khả năng chứng ngộ, chứng đắc pháp thành chánh pháp theo sở đắc của quý Ngài. Còn hạng phàm nhân thì chỉ có thể hiểu biết một phần nào về pháp học chánh pháp mà thôi.

Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đức Phật thuyết dạy niệm 9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng như sau:

🔴 ÂN ĐỨC PHẬT (BUDDHAGUṆA)

Trích dẫn từ: trungtamhotong.org

“Itipi so Bhagavā

⑴ Arahaṃ,

⑵ Sammāsambuddho,

⑶ Vijjācaraṇasampanno,

⑷ Sugato,

⑸ Lokavidū,

⑹ Anuttaro purisadammasāratthi,

⑺ Satthādevamanussānaṃ,

⑻ Buddho,

⑼ Bhagavā”

 

“Thật vậy, Ðức Thế Tôn là bậc

⑴ Ứng Cúng A–la–hán,

⑵ Chánh Ðẳng Chánh Giác,

⑶ Minh Hạnh Túc,

⑷ Thiện Thệ,

⑸ Thế Gian Giải,

⑹ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu,

⑺ Thiên Nhân Sư,

⑻ Phật,

⑼ Thế Tôn.”

Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT

1) Arahaṃ: Đức Arahán – là Bậc cao thượng có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên, phạm thiên và nhân loại.

2) Sammāsambuddho: Đức Chánh Đẳng Giác – là Bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh; đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị.

3) Vijācaraṇasampanno: Đức Minh Hạnh Túc – là Bậc có đầy đủ Tam Minh, Bát Minh và 15 Đức Hạnh cao thượng.

4) Sugato: Đức Thiện Ngôn – là Bậc thuyết pháp chân lý đem lại lợi ích thật sự cho chúng sinh.

5) Lokavidū: Thế Gian Giải – Đức Thông Suốt Tam Giới –là Bậc thấy rõ, biết rõ chúng sinh thế giới, cõi thế giới, pháp hành thế giới.

6) Anuttaro purisadammasārathi: Đức Vô Thượng giáo hóa chúng sinh – là Bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm nhân lên bậc Thánh Nhân.

7) Satthādevamanussānam: Đức Thiên Nhân Sư – là Bậc Thầy của chư thiên, chư phạm thiên, nhân loại…

8) Buddho: Đức Phật – là Bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, rồi Ngài thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế y theo Ngài (cũng chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn tùy theo năng lực ba–la–mật và hạnh nguyện của mỗi chúng sinh).

9) Bhagavā: Đức Thế Tôn – là Bậc có 6 Ân đức đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba–la–mật của Ngài.

🔴 ÂN ĐỨC PHÁP (DHAMMAGUNA)

Trích dẫn từ: trungtamhotong.org

“⑴ Svākkhāto Bhagavatā dhammo,

⑵ Sandiṭṭhiko,

⑶ Akāliko,

⑷ Ehipassiko,

⑸ Opaneyyiko,

⑹ Paccattaṃ veditabbo viññūhi”.

 

“⑴ Pháp được Thế Tôn khéo thuyết,

⑵ thiết thực hiện tại,

⑶ không có thời gian,

⑷ đến để mà thấy,

⑸ có khả năng hướng thượng,

⑹ được người trí tự mình giác hiểu”

Ý NGHĨA 6 ÂN ĐỨC PHÁP

1) Svākkhāto dhammo: Pháp được Thế Tôn khéo thuyết – Pháp gồm có chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng và thanh tịnh, bao gồm

9 pháp Siêu tam giới (4 Thánh Đạo + 4 Thánh Quả + 1 Niết Bàn).

2) Sandiṭṭhiko dhammo: Thiết thực hiện tại – Chánh pháp gồm 9 pháp Siêu tam giới mà chư Thánh Nhân đã chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn nào, rồi tự thấy, tự biết bằng trí tuệ của mình.

3) Akāliko dhammo: Không có thời gian – Chánh pháp đó là 4 Thánh Đạo cho quả tương xứng 4 Thánh Quả không có thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh Đạo nào liền cho Thánh Quả ấy sau một sát–na tâm diệt rồi sinh.

4) Ehipassiko dhammo: Đến để mà thấy – Chánh pháp đó là 9 pháp Siêu tam giới thuộc Chân nghĩa pháp rất trong sạch và thanh tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc.

5) Opaneyyiko dhammo: Có khả năng hướng thượng – Chánh pháp đó là 9 pháp Siêu tam giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

6) Paccattaṃ veditabbo viññūhi dhammo: Được người trí tự giác hiểu – Chánh pháp đó là 9 pháp Siêu tam giới mà chư bậc thiện trí Thánh Nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập Thánh Quả hưởng an lạc Niết Bàn tịch tịnh.

Đó là 6 Ân đức Pháp mà chỉ có bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật mới có đầy đủ mà thôi. Còn các hạng Thanh Văn phàm nhân có được Ân đức Pháp thuộc về phần pháp học chánh pháp, chưa đạt được pháp thành chánh pháp đó là 9 pháp Siêu tam giới.

🔴 ÂN ĐỨC TĂNG (SAṂGHĀGUNA)

Trích dẫn từ: trungtamhotong.org

“⑴ Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑵ Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑶ Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑷ Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā esa Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑸ Āhuneyyo,

⑹ Pāhuneyyo,

⑺ Dakkhiṇeyyo,

⑻ Añjalikaraṇīyo,

⑼ Anuttaraṃ puññak–khettaṃ lokassa”.

 

“⑴ Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑵ Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑶ Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑷ Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn.

Tức là bốn đôi tám chúng.

Chúng đệ tử Thế Tôn

⑸ đáng được cung kính,

⑹ đáng được tôn trọng,

⑺ đáng được đảnh lễ,

⑻ đáng được chắp tay,

⑼ là phước điền vô thượng ở đời.”

Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC TĂNG

1) Suppaṭipanno: Diệu hạnh – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật.

2) Ujuppaṭipanno: Trực hạnh – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã hành trung thực đúng theo pháp hành Trung Đạo, không quanh co lầm lạc.

3) Ñāyappaṭipanno: Ưng lý hạnh – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã hành theo pháp hành Bát Chánh Đạo chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

4) Sāmīcippaṭipanno: Chân chánh hạnh – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã hành giới–định–tuệ đúng đắn xứng đáng để chúng sinh tôn kính lễ bái cúng dường.

Cattāri purisayugāni atthapurisapuggalā: Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo tâm Siêu tam giới).

Chư Thánh Thanh Văn có 4 đôi:

Nhập Lưu Thánh Đạo –> Nhập Lưu Thánh Quả

Nhất Lai Thánh Đạo –> Nhất Lai Thánh Quả

Bất Lai Thánh Đạo –> Bất Lai Thánh Quả

Arahán Thánh Đạo –> Arahán Thánh Quả

Chư Thánh Thanh Văn có 8 bậc Thánh:

4 Thánh Đạo + 4 Thánh Quả

⑴ Nhập Lưu Thánh Đạo. ⑵ Nhất Lai Thánh Đạo. ⑶ Bất Lai Thánh Đạo. ⑷ Arahán Thánh Đạo

⑴ Nhập Lưu Thánh Quả. ⑵ Nhất Lai Thánh Quả. ⑶ Bất Lai Thánh Quả. ⑷ Arahán Thánh Quả

5) Āhuneyyo: Đáng được cung kính – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn.

6) Pāhuneyyo: Đáng được tôn trọng – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý Ngài.

7) Dakkhiṇeyyo: Đáng được đảnh lễ – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và những người thân quyến.

8) Añjalikaraṇīyo: Đáng được chấp tay – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cung kính lễ bái cúng dường.

9) Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa: Là phước điền vô thượng ở đời – Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được.

* 9 Ân đức Tăng này chia ra làm 2 phần:

– Ân đức Tăng thứ nhất Suppaṭipanno cho đến Ân đức Tăng thứ tư Sāmīcippaṭipanno gồm có 4 Ân đức Tăng này thuộc về Ân đức nhân đã hành đúng theo Thánh Đạo (ariyamagga) hợp đủ 8 chánh, trở thành bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn có 4 đôi thành 8 bậc thánh.

– Ân đức Tăng thứ năm Āhuneyyo cho đến Ân đức Tăng thứ chín Anuttaraṃ puññak–khettaṃ lokassa gồm có 5 Ân đức Tăng này thuộc về Ân đức quả của 4 Ân đức nhân.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Quả báu đặc biệt niệm Ân đức Phật – Pháp – Tăng

Nguồn trích dẫntrungtamhotong

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Hành giả tiến hành niệm Ân đức Phật – Pháp – Tăng, trong kiếp hiện tại chưa chứng đắc 4 Thánh Đạo – 4 Thánh Quả và Niết Bàn, hành giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau:

1– Được phần đông chúng sinh kính trọng. 2– Tâm thiện trong sạch thanh tịnh. 3– Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 4– Sau khi chết, do thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. 5– Tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý. 6– Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 7– Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng quý. 8– Thân có mùi thơm tỏa ra. 9– Miệng có mùi thơm tỏa ra. 10– Có trí tuệ nhiều. 11– Có trí tuệ sâu sắc. 12– Có trí tuệ sắc bén.13– Có trí tuệ nhanh nhẹn. 24– Có trí tuệ phong phú. 15– Trí tuệ phi thường. 16– Nói lời hay có lợi ích. 17– Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp dễ dàng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo – Thánh Quả và Niết Bàn…

Đó là những quả báu phát sinh từ niệm Ân đức Phật – Pháp –Tăng.

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

Must Have! Chắc Chắn Phải Có!

Nền tảng Phật giáo Q2 – Quy y Tam bảo:

 1. Nền tảng Phật giáo Q2 – Quy y Tam bảo: youtube, trungtamhotong
 2. Tụng niệm Ân đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng: youtube

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép. Like và Share và thực hành sẽ giúp Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

 

Bài viết liên quan

 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Vị Thầy Tâm Linh Trên Hành Trình Tới Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Đứa Bé Đeo Bầu Vú, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 4 Tháng 5, 2018