969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh

[lwptoc]

969 ÂN ĐỨC TAM BẢO & GIỚI THANH TỊNH

DẪN CHÚNG TA TỚI ĐÂU?

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Tuy quí vị nhiều người đã biết, và cho luôn cả những người chưa biết, ở đây xin nhắc lại 4 Thánh Dự Lưu Chi Phần cùng 969 Ân Đức Tam Bảo để chúng ta có thể nhớ lâu, đời đời khắc cốt ghi nhớ để khỏi lạc lối lầm đường trên cõi ta bà trầm luân đau khổ.

Khi đã nhớ thuộc 969: 9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng và hiểu ý nghĩa từng từ thì tín tâm bất thối chuyển nơi Tam Bảo sẽ tăng trưởng dần và vững chắc, cộng thêm giữ giới trọn vẹn thanh tịnh nữa thì sẽ không còn xa là Thánh Đạo Dự lưu:

⑴ trở thành người con đích thực của Đức Phật – là người thừa tự 7 thánh sản: 1. Tín tài (Saddhādhana), 2. Giới tài (Sīladhana), 3. Tàm tài (Hiridhana), 4. Quý tài (Ottappadhana), 5. Văn tài (Sutadhana), 6. Thí tài (Cāgadhana), 7. Tuệ tài (Paññādhana);

⑵ đoạn tận ba hạ phần kiết sử trói buộc là thân kiến (ảo tưởng về Tự ngã), hoài nghi, giới cấm thủ;

⑶ chắc chắn không thể đọa xuống bốn ác xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỉ, atula;

⑷ làm cạn kiệt biển khổ luân hồi – tối đa chỉ còn bẩy kiếp tái sinh trước khi đắc Đạo Quả Alahán, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, bát Niết Bàn.

Xin các quí vị hãy thuộc lòng như cháo chảy, cả bằng tiếng Pali, cả bằng tiếng Việt để có được an vui và hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại bày, và khi lâm nguy hoặc lúc lâm chung có nơi nương tựa vững chắc, chứ không chỉ có biết hoặc nhớ loáng thoáng để rồi bối rối, hoang mang, lo sợ không biết bám víu vào nơi đâu.

[Chánh Kinh]

Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phần?

Ở đây, này Gia chủ,

⚀ vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật:

“Ðây là Thế Tôn, bậc

⑴ Ứng Cúng A–la–hán,

⑵ Chánh Ðẳng Chánh Giác,

⑶ Minh Hạnh Túc,

⑷ Thiện Thệ,

⑸ Thế Gian Giải,

⑹ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu,

⑺ Thiên Nhân Sư,

⑻ Phật,

⑼ Thế Tôn.”

⚁ Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp:

“⑴ Pháp được Thế Tôn khéo thuyết,

⑵ thiết thực hiện tại,

⑶ không có thời gian,

⑷ đến để mà thấy,

⑸ có khả năng hướng thượng,

⑹ được người trí tự mình giác hiểu”

⚂ Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng:

“⑴ Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑵ Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑶ Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

⑷ Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn.

Tức là bốn đôi tám chúng.

Chúng đệ tử Thế Tôn

⑸ đáng được cung kính,

⑹ đáng được tôn trọng,

⑺ đáng được đảnh lễ,

⑻ đáng được chắp tay,

⑼ là phước điền vô thượng ở đời.”

⚃ Vị ấy thành tựu với những Giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến Thiền định.

[Tăng Chi 10.92]

969 Pali

🔴 9 ÂN ĐỨC PHẬT (BUDDHAGUṆA)

“Itipi so Bhagavā

⑴ Arahaṃ,

⑵ Sammāsambuddho,

⑶ Vijjācaraṇasampanno,

⑷ Sugato,

⑸ Lokavidū,

⑹ Anuttaro purisadammasāratthi,

⑺ Satthādevamanussānaṃ,

⑻ Buddho,

⑼ Bhagavā”

🔴 6 ÂN ĐỨC PHÁP (DHAMMAGUNA)

“⑴ Svākkhāto Bhagavatā dhammo,

⑵ Sandiṭṭhiko,

⑶ Akāliko,

⑷ Ehipassiko,

⑸ Opaneyyiko,

⑹ Paccattaṃ veditabbo viññūhi”.

🔴 9 ÂN ĐỨC TĂNG (SAṂGHĀGUNA)

“⑴ Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑵ Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑶ Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑷ Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā esa Bhagavato sāvakasaṃgho.

⑸ Āhuneyyo,

⑹ Pāhuneyyo,

⑺ Dakkhiṇeyyo,

⑻ Añjalikaraṇīyo,

⑼ Anuttaraṃ puññak–khettaṃ lokassa”.

Bài viết liên quan

 • Video: Làm Khô Cạn Biển Khổ Luân Hồi – Bài Giảng Tại Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana – Chùa Phật Quang, Q10, Tp Hcm, 10/6/2018, Youtube
 • Audio Pháp Thoại Tại Thiền Viện Tharmanakya, Yangon Myanmar – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, (91) Bốn Dự Lưu Phần, Youtube
 • Mục Tiêu Đã Được Xác Quyết, Web, FB
 • A Stream Enterer: Ta Là Vị Thánh Dự Lưu, Không Còn Thối Đọa, Chắc Chắn Đạt Đến Chánh Giác., Web, FB
 • Lợi Ích Của Quả Thánh Dự Lưu Tu Ðà Huờn: Làm Cạn Biển Khổ Luân Hồi Trong Tam Giới., Web, FB
 • Lợi Ích Của Quả Thánh Dự Lưu Tu Ðà Huờn: Làm Cạn Biển Khổ Luân Hồi Trong Tam Giới., Web, FB
 • Giới Cấm Thủ – Sīlabbata-Parāmāsa Là Gì?, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • Phật Tử Nhí Tụng 9 Ân Đức Phật 6 Ân Đức Pháp 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Bậc Thánh – Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Gương Chánh Pháp (Pháp Kính) Là Gì?, Web, FB

Bài viết trên Facebook,17 Tháng 4, 2020